לוח מספר 4 מפרק 4 מבוא - פרק 4 שנתון סטטיסטי לישראל  2012 - מספר 63 פרק 4