לוח מספר 4 מפרק 11 מבוא - פרק 11 שנתון סטטיסטי לישראל  2010 - מספר 61 פרק 11