English 01/09/2016פורסם ב  
                 השנתון הסטטיסטי לישראל
  השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 - במתכונת החדשה
השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 - במתכונת החדשה
(pdf) השנתון המלא


הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [למ"ס] שמחה להציג את השנתון הסטטיסטי לישראל 2015 במתכונתו החדשה. פרסום השנתון במתכונת זו מהווה חלק מתהליך שיפור באופן הצגת הנתונים והנגשתם לציבור.
לראשונה מספק השנתון ניתוח בסיסי של הנתונים העיקריים המשקפים את החיים במדינת ישראל בהיבטים של חברה, כלכלה, סביבה ותשתית. בכל נושא מוצגים מדדים עיקריים המשקפים את תמונת המצב העדכנית, תיאור של המדדים ותרשימים המציגים אותם בצורה מוחשית ומאפשרים בחינת השינויים שהתרחשו באותו נושא על פני זמן. בנוסף על כך, בסוף כל פרק מוצגים לוחות המסכמים את עיקרי המידע בנושא הנדון.
הגדרות והסברים מופיעים בשנתון במתכונתו הקודמת תחת הכותרת "לוחות ומבואות" ובמילון המונחים.
בחר נושא
 
מה אתם חושבים על השנתון במתכונת החדשה?
 
 
נתונים שנתיים 2016 (חלקי*)
 
* נכללים לוחות, תרשימים ומפות שאושרו לפרסום. תהליך פרסום הנתונים השנתיים מתבצע בהדרגה. עד סוף ספטמבר 2016 יתפרסמו כל הנתונים השנתיים.
 
         בחר נושא לוחות ומבואות
         בחר נושא תרשימים
           בחר סוג מפה מפות
 
שנתונים קודמים
 
נושא שנה לוחות ומבואות         
נושא שנה תרשימים         
נושא שנה מפות         
שנתונים סרוקים בין השנים 1995-1950
בחר שנתון
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©