English 10/09/2015פורסם ב  
 נתונים שנתיים 2015

השנה נערך שינוי בשנתון הסטטיסטי לישראל במטרה לשפר את הנגשת הנתונים לציבור. הלוחות שפורסמו עד כה בשנתון יופיעו כלוחות שנתיים באתר האינטרנט, ולא יודפסו כפרסום.
הנתונים השנתיים כוללים: לוחות, תרשימים ומפות והם מסודרים על פי נושאים. לכל נושא צורף קובץ "מבוא - הסברים, הגדרות ומקורות" תחת הכותרת "לוחות ומבואות", כפי שהופיע בשנתון הקודם. בנושאים שבהם היו שינויים מתודולוגיים משמעותיים, המבוא שונה בהתאם והשינוי סומן בהצללה.
בחודשים הקרובים יפורסם שנתון סטטיסטי אשר יעלה לאתר הלמ"ס ויכלול ממצאים עיקריים על מדינת ישראל.


 שנתון סטטיסטי לישראל  2015 -מספר 66
  לוחות ומבואות
בחר נושא
  תרשימים
בחר נושא
  מפות
בחר סוג מפה
 
    שנתונים קודמים            
 
נושא שנה לוחות ומבואות         
נושא שנה תרשימים         
נושא שנה מפות         
    שנתונים סרוקים בין השנים 1995-1950            
בחר שנתון
חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©