הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה
1993
סדרים
A - חקלאות
B - תעשייה (כרייה וחרושת)
C - חשמל ומים
D - בינוי (בנייה ועבודות הנדסה אזרחית)
E - מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין לשימוש אישי וביתי
F - שירותי אירוח ואוכל
G - תחבורה, אחסנה ותקשורת
H - בנקאות, ביטוח ומוסדות פיננסיים אחרים
I - נכסי דלא ניידי, פעילויות השכרה ושירותים עסקיים
J - מינהל ציבורי
K - חינוך
L - שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
M - שירותים קהילתיים, חברתיים, אישיים ואחרים
N - שירותים למשק הבית על ידי פרטיים
O - ארגונים וגופים חוץ-מדינתיים