רבעון סקרי כוח אדם
סקר כוח אדם
  של שנת  2008  פרסום מספר - 1377  
שינויים אחרונים בסקרי כוח אדם הקדמה וממצאים עיקריים
שינויים בסקרי כוח אדם 2000      הקדמה     
שינויים והשוואות בסקרי כוח אדם 2001      ממצאים עיקריים     
(שינויים בענפי כלכלה (2003      הגדרות, סיווגים והסברים
שאלון מתודולוגיה
הסבר על ניכוי עונתיות שיטות     
רשימת משתנים מהימנות אומדנים     
הערות הסבר ללוחות נספח מתודולוגי     
לסקרים קודמים בחר שנה
לוחות
א. כוח העבודה האזרחי
ב. מועסקים
ג. מועסקים חלקית
ד. מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם
ה. בלתי מועסקים
ו. עבודת נשים
ז. עולי 1990 ואילך
ח. ערבים
ט. אחרים
י. תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי והשנתי
יא. השוואות בין-לאומיות
 
 
 
1.zip א .כוח העבודה האזרחי 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה ואוכלוסיית בני 25-54 (גילי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 1 . אחוז בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 3. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, ואלה שאינם בכוח העבודה האזרחי, לפי סיבה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 4. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, מצב משפחתי (נשוי/לא נשוי), קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 5. 1 . אוכלוסיית בני 15-34, לפי לימודים, עבודה, קבוצת אוכלוסייה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 6. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, יבשת לידה, תקופת עלייה, דת ומין
pdf לקבלת לוח ב 7. 1 . האוכלוסייה היהודית בגיל 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי יבשת לידה, תקופת עלייה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 8. 1 . אוכלוסיית בני 55 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 9. 1 . אוכלוסיית בני 55 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 10. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, קבוצת אוכלוסייה, שנות לימוד ומין
pdf לקבלת לוח ב 11. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 12. 1 . האוכלוסייה היהודית בגיל 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, יבשת לידה וגיל
pdf לקבלת לוח ב 13. 1 . האוכלוסייה היהודית בגיל 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, יבשת לידה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 14. 1 . האוכלוסייה היהודית בגיל 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, יבשת לידה, תקופת עלייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 15. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 16. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, שנות לימוד ומין
pdf לקבלת לוח ב 17. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, יבשת לידה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 18. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 19. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 20. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, שנות לימוד ומין
pdf לקבלת לוח ב 21. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, יבשת לידה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 22. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מחוז ונפת מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 23. 1 . אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, ערים נבחרות ומין
pdf לקבלת לוח ב 24. 1 . אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 25. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי מחוז מגורים, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 26. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי מחוז מגורים, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 27. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 28. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 29. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי צורת יישוב מגורים, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 30. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי צורת יישוב מגורים, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 31. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה הגרים במטרופולין תל אביב, במטרופולין חיפה ובמטרופולין באר שבע, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין
pdf לקבלת לוח ב 32. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 33. 1 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 34. 1 . אחוז בכוח העבודה האזרחי ובלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, צורת יישוב מגורים, ערים נבחרות ומין
 
2.zip ב .מועסקים 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 2 . מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי ראשי (שתי ספרות), ענפי משנה נבחרים (שלוש ספרות), קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 2 . מועסקים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (ענפי משנה - שלוש ספרות)
pdf לקבלת לוח ב 3. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 4. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 5. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, מעמד בעבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 6. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה
pdf לקבלת לוח ב 7. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 8. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 9. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, מחוז עבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 10. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 11. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, צורת יישוב עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 12. 2 . שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי
pdf לקבלת לוח ב 13. 2 . ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 14. 2 . שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 15. 2 . ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי ראשי (שתי ספרות), ענפי משנה נבחרים (שלוש ספרות) ומין
pdf לקבלת לוח ב 16. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי, שעות עבודה לשבוע ומין
pdf לקבלת לוח ב 17. 2 . מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (קבוצה ראשית - שתי ספרות), קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 18. 2 . מועסקים, לפי משלח יד בקבוצות נבחרות (קבוצה משנית - שלוש ספרות)
pdf לקבלת לוח ב 19. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, מחוז עבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 20. 2 . מועסקים, לפי ענף כלכלי ומשלח יד
pdf לקבלת לוח ב 21. 2 . מועסקים ושכירים, לפי משלח יד, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 22. 2 . מועסקים ושכירים, לפי משלח יד, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 23. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, מעמד בעבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 24. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה
pdf לקבלת לוח ב 25. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, צורת יישוב עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 26. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 27. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, צורת יישוב מגורים וקבוצת אוכלוסייה
pdf לקבלת לוח ב 28. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 29. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, יבשת לידה, תקופת עלייה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 30. 2 . שעות עבודה לשבוע וממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר, לפי משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 31. 2 . ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי משלח יד, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 32. 2 . מועסקים, לפי משלח יד, שעות עבודה לשבוע ומין
pdf לקבלת לוח ב 33. 2 . מועסקים בענף התעשייה, (ענפי כלכלה ראשיים - שתי ספרות), לפי משלח יד
pdf לקבלת לוח ב 34. 2 . מועסקים בענף התעשייה, לפי משלח יד בקבוצות ראשיות (שתי ספרות) נבחרות ומין
pdf לקבלת לוח ב 35. 2 . מועסקים בענף החינוך (ענפי משנה - שלוש ספרות), לפי מין
pdf לקבלת לוח ב 36. 2 . מועסקים בענף החינוך, לפי משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 37. 2 . מועסקים, לפי מעמד בעבודה, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 38. 2 . מועסקים, לפי מחוז מגורים, מחוז עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 39. 2 . מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, מקום עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 40. 2 . מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, צורת יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה
pdf לקבלת לוח ב 41. 2 . מועסקים העובדים במטרופולין תל אביב, לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 42. 2 . מועסקים העובדים במטרופולין חיפה ובמטרופולין באר שבע, לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 43. 2 . אחוז המועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) העובדים מחוץ ליישוב המגורים
pdf לקבלת לוח ב 44. 2 . מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי גיל, דרגת ניידות לעבודה ומין
pdf לקבלת לוח ב 45. 2 . מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה
pdf לקבלת לוח ב 46. 2 . מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי ודרגת ניידות לעבודה (סך הכל ויהודים)
pdf לקבלת לוח ב 47. 2 . מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי משלח יד, היקף עבודה ודרגת ניידות לעבודה
pdf לקבלת לוח ב 48. 2 . שכירים (לא כולל מדגמים קבועים), מקבלי שכר מחברות כוח אדם, לפי גיל, תקופת עלייה והתעודה הגבוהה ביותר שקיבלו
pdf לקבלת לוח ב 49. 2 . שכירים (לא כולל מדגמים קבועים), מקבלי שכר מחברות כוח אדם, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, ענפי כלכלה נבחרים, משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 50. 2 . כוח עבודה אזרחי שנתי (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי ומין - סך הכל ומקבלי שכר מחברות כוח אדם
pdf לקבלת לוח ב 51. 2 . מקבלי שכר מחברות כוח אדם במקום עבודה אחרון (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי והשנתי ומספר חודשי עבודה ב-12 החודשים האחרונים
pdf לקבלת לוח ב 52. 2 . שכירים בתחום ההייטק, לפי מין
pdf לקבלת לוח ב 53. 2 . משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק
pdf לקבלת לוח ב 54. 2 . מועסקים, לפי שעות עבודה נוספות בשבוע, ענף כלכלי, משלח יד ומין
 
3.zip ג .מועסקים חלקית 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 3 . מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל, היקף עבודה בשבוע הקובע ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 3 . מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות נבחרות
pdf לקבלת לוח ב 3. 3 . מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי, משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 4. 3 . שכירים וחברי קואופרטיב העובדים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי סיבה לעבודה חלקית
pdf לקבלת לוח ב 5. 3 . מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי גיל, מצב משפחתי, שנות לימוד, סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 6. 3 . מועסקים ושכירים העובדים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי, משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 7. 3 . מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה, תקופת עלייה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 8. 3 . מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי סיבה לעבודה חלקית, קבוצת אוכלוסייה ומין
 
4.zip ד .מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 4 . מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 4 . מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי תכונות נבחרות
pdf לקבלת לוח ב 3. 4 . מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות וענף כלכלי
pdf לקבלת לוח ב 4. 4 . מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות ומשלח יד
pdf לקבלת לוח ב 5. 4 . מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם למשך פחות משבוע, ושעות היעדרות בשבוע, לפי סיבת היעדרות, ענף כלכלי, משלח יד ומין
 
5.zip ה .בלתי מועסקים 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 5 . בלתי מועסקים, לפי תכונות נבחרות ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 5 . בלתי מועסקים, לפי דרך חיפוש עבודה, תעסוקה בישראל ומין
pdf לקבלת לוח ב 3. 5 . בלתי מועסקים שעבדו ב-12 החודשים האחרונים, לפי הענף הכלכלי האחרון ומשלח היד האחרון
pdf לקבלת לוח ב 4. 5 . בלתי מועסקים, לפי הסיבה והמועד להפסקת עבודתם האחרונה ומין
pdf לקבלת לוח ב 5. 5 . בלתי מועסקים, לפי יחס קרבה לראש משק הבית, מספר הבלתי מועסקים והמועסקים ומספר הילדים בני 0-14 במשק הבית
pdf לקבלת לוח ב 6. 5 . מתייאשים מחיפוש עבודה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי סיבות לאי חיפוש עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 7. 5 . אחוז הבלתי מועסקים והמתייאשים מחיפוש עבודה (לא כולל מדגמים קבועים) מכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד, גיל וקבוצת אוכלוסייה
 
6.zip ו .עבודת נשים 
 
חלק א: נתונים הכוללים את הנשים, לפי מספר הילדים שלהן
pdf לקבלת לוח ב 1. 6 . נשים בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה האזרחי, מספר הילדים שלהן וגיל הילד הצעיר
pdf לקבלת לוח ב 2. 6 . נשים יהודיות שאינן רווקות בכוח העבודה האזרחי (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי מספר הילדים שלהן, גיל הילד הצעיר ותכונות שונות
pdf לקבלת לוח ב 3. 6 . נשים חד-הוריות בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מספר הילדים שלהן וגיל הילד הצעיר
חלק ב: נתונים הכוללים את הנשים, לפי מספר הילדים הגרים במשק הבית
pdf לקבלת לוח ב 4. 6 . נשים בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה האזרחי, מספר הילדים במשק הבית, וגיל הילד הצעיר
pdf לקבלת לוח ב 5. 6 . נשים יהודיות שאינן רווקות (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים) בכוח העבודה האזרחי, לפי מספר הילדים במשק הבית, גיל הילד הצעיר ותכונות שונות
 
7.zip ז .עולי 1990 ואילך 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 7 . עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, ומועסקים, לפי ענף כלכלי, משלח יד ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 7 . עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, תקופת עלייה, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 3. 7 . עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ותכונות כוח העבודה האזרחי
pdf לקבלת לוח ב 4. 7 . עולים מועסקים שעלו ב-1990 ואילך, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ומשלח יד (מקובץ)
pdf לקבלת לוח ב 5. 7 . עולים מועסקים שעלו ב-1990 ואילך, לפי סוג בית הספר האחרון שלמדו בו, תעודה גבוהה ביותר שקיבלו, תקופת עלייה וענף כלכלי (מקובץ)
 
8.zip ח .ערבים 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 8 . אוכלוסייה ערבית בגיל 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, צורת יישוב מגורים, מחוז ונפת מגורים, דת ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 8 . אוכלוסייה ערבית בגיל 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין
pdf לקבלת לוח ב 3. 8 . מועסקים ושכירים ערבים, לפי ענף כלכלי, משלח יד, ממוצע שעות עבודה לשבוע, דת ומין
 
9.zip ט .אחרים 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 9 . אחרים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, גיל, שנות לימוד, מחוז ונפת מגורים, תקופת עלייה ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 9 . מועסקים אחרים, לפי ענפי כלכלה נבחרים, משלח יד ומין
 
10.zip י .תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי והשנתי 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 10 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח עבודה אזרחי שבועי ושנתי, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 2. 10 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שעבדו 1-9 חודשים ב-12 החודשים האחרונים, לפי הסיבה שעבדו חלק מהשנה, תכונות כוח העבודה השבועי, גיל ומין
pdf לקבלת לוח ב 3. 10 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שעבדו 1-9 חודשים ב-12 החודשים האחרונים, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי, סיבה שעבדו חלק מהשנה ומין
pdf לקבלת לוח ב 4. 10 . אוכלוסיית בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שלא עבדו ב-12 החודשים האחרונים, לפי סיבה, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין
 
11.zip יא .השוואות בין-לאומיות 
 
pdf לקבלת לוח ב 1. 11 . אחוז בכוח העבודה מהאוכלוסייה בגיל העבודה - השוואה בין-לאומית של נתונים מותאמים
pdf לקבלת לוח ב 2. 11 . אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה - השוואה בין-לאומית של נתונים מותאמים
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©