פורסם ב-07/01/2013
 הירחון הסטטיסטי לישראל - דצמבר 2012
 
לבחירת ירחון מתקופות אחרות:
בחר חודש בחר שנה
ג. תנועה טבעית ב. אוכלוסייה א. אקלים
ו. חשבונות לאומיים ה. תנועות הגירה ותיירות ד. בריאות
ט. שוקי הכספים וההון ח. סחר חוץ ז. מאזן התשלומים
יב. חקלאות יא. עבודה ושכר י. מחירים
טו. בינוי יד. אנרגיה יג. תעשייה
יח. פשיעה (סדר ציבורי) יז. תחבורה ותקשורת טז. מסחר ושירותי הארחה
 
הסברים, הגדרות ומקורות
הערות הסבר, סימנים מיוחדים וקיצורים
climate.zip השירות המטאורולוגי   אקלים  א.
משקעים, לפי תחנה 1.
טמפרטורה, לפי תחנה 2.
populat.zip אוכלוסייה  ב.
אוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה 1.
vital.zip תנועה טבעית  ג.
לידות חי, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת האם 1.
פטירות, לפי קבוצת אוכלוסייה ודת 2.
נישואין וגירושין, לפי דת 3.
health.zip בריאות  ד.
תפוסת מיטות בבתי חולים, לפי מחלקה 1.
migratio.zip תנועות הגירה ותיירות  ה.
כניסות של מבקרים בישראל (תיירים ומבקרי יום) 1.
עולים, לפי סוג האשרה 2.
עולים, לפי קבוצת גיל 3.
עולים, לפי ארץ מגורים אחרונה 4.
יציאות לחוץ לארץ וחזרות של ישראלים 5.
כניסות תיירים בישראל 6.
כניסות תיירים, לפי ארץ אזרחות ודרך נסיעה 7.
יציאות תיירים, לפי אורך השהות 8.
nation.zip חשבונות לאומיים  ו.
הוצאה על התוצר המקומי הגולמי ושימושים במקורות, במחירי שוק 1.
הוצאה לצריכה פרטית, לפי סוג 2.
השקעה גולמית מקומית 3.
השקעה גולמית מקומית במכונות, ציוד וכלי תחבורה מיבוא ומייצור מקומי, לפי ענף ייעוד (סיווג 1993) 4.
balance.zip מאזן התשלומים  ז.
מאזן התשלומים 1.
פירוט סחורות, שירותים והכנסות 2.
הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל 3.
foreign.zip סחר חוץ  ח.
מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני דולרים) 1.
מאזן סחר חוץ, נטו (מיליוני ש"ח) 2.
מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני דולרים) 3.
מאזן סחר חוץ - יבוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני ש"ח) 4.
מאזן סחר חוץ - יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני דולרים) 5.
מאזן סחר חוץ - יצוא, לפי קבוצת סחורות (נטו) (מיליוני ש"ח) 6.
מדדי המחיר, הנפח ותנאי החליפין בסחר חוץ - נוסחת פישר 7.
ארצות הסחר - יצוא ויבוא (מיליוני דולרים) 8.
ארצות הסחר - יצוא ויבוא (מיליוני ש"ח) 9.
ארצות הסחר - יצוא ויבוא, ללא יהלומים (מיליוני דולרים) 10.
ארצות הסחר - יצוא ויבוא, ללא יהלומים (מיליוני ש"ח) 11.
finance.zip Tel Aviv Stock Exchange   שוקי הכספים וההון  ט.
אמצעי תשלום ופיקדונות הציבור במוסדות הבנקאיים הרגילים - רכיבים נבחרים 1.
מהירות המחזור של הכסף עפ"י חיובים בחשבונות העו"ש של הציבור במוסדות הבנקאיים 2.
אשראי לציבור באמצעות המוסדות הבנקאיים ובנקים למשכנתאות 3.
בנק ישראל - נכסים והתחייבויות 4.
איגרות חוב הרשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדד שיעור תשואה כולל 5.
מניות וניירות ערך ניתנים להמרה הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדד שיעור תשואה כולל, לפי ענף 6.
מניות וניירות ערך ניתנים להמרה הרשומים בבורסה לניירות ערך בתל אביב - מדדי בורסה - מדד שיעור תשואה כולל 7.
תיק הנכסים של קרנות הנאמנות, לפי הרכב הנכסים וסוג הקרן 8.
שערים יציגים יומיים של מטבעות חוץ 9.
שערי חליפין ממוצעים 10.
אינדיקטורים לשיעורי ריבית אפקטיבית ממוצעת במטבע ישראלי ולתשואה לפדיון (שיעורים שנתיים, אחוזים) 11.
אינדיקטורים לשיעורי הריבית הממוצעת במט"ח על בסיס שנתי, מטבעות נבחרים (אחוזים) 12.
prices.zip מחירים  י.
מדדי מחירים חודשיים 1.
אחוזי שינוי של מדדי מחירים חודשיים (כל חודש לעומת קודמו) 2.
labour.zip עבודה ושכר  יא.
אוכלוסיית בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ולפי מין 1.
מועסקים, לפי ענף כלכלי 2.
ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי 3.
משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - במחירים שוטפים וקבועים, ממוצע לחודש 4.
משרות שכיר, סך השכר ושכר חודשי ממוצע למשרה - בענפים כלכליים נבחרים (כולל עובדים זרים), ממוצע לחודש 5.
משרות שכיר, לפי ענף כלכלי, ממוצע לחודש 6.
סך כל השכר, לפי ענף כלכלי, במחירים שוטפים, ממוצע לחודש 7.
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי, במחירים שוטפים, ממוצע לחודש 8.
מדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי, במחירים קבועים, ממוצע לחודש 9.
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר - במחירים שוטפים וקבועים, לפי ענף כלכלי ראשי, ממוצע לחודש 10.
משרות שכיר, לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים, ממוצע לחודש 11.
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענפים כלכליים ראשיים נבחרים, במחירים שוטפים וקבועים, ממוצע לחודש 12.
רשויות מקומיות - משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי 13.
עיריות - משרות שכיר, יחידות עבודה ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי ראשי 14.
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרה, של עובדים מחו"ל שמעסיקיהם מדווחים עליהם למוסד לביטוח לאומי, ממוצע לחודש 15.
תביעות לתשלום דמי אבטלה שהוגשו למוסד לביטוח לאומי 16.
agricult.zip חקלאות  יב.
שיווק מוצרים חקלאיים נבחרים - כמויות 1.
שיווק מוצרים חקלאיים - ערכים 2.
industr.zip תעשייה  יג.
סיכום מדדי התעשייה 1.
מדדי הייצור התעשייתי, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 2.
מדדי מכירות ומשרות, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 3.
מדדי משרות שכיר, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 4.
מדדי עלות לשעת עבודה בתשלום, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 5.
מדדי שכר לשעת עבודה בתשלום, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 6.
מדדי סך כל השכר, לפי ענף ראשי - סיווג חדש, במחירים שוטפים 7.
מדדי שעות עבודה למעשה, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 8.
שעות עבודה למעשה ושעות היעדרות בתשלום למשרת שכיר, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 9.
עלות עבודה ושכר למשרת שכיר, לפי ענף ראשי - סיווג חדש 10.
מדדי הייצור התעשייתי, לפי עצמה טכנולוגית 11.
מדדי משרות שכיר, לפי עצמה טכנולוגית 12.
מדדי שעות עבודה למעשה, לפי עצמה טכנולוגית 13.
מדדי שכר, שעות עבודה בתשלום, משרות ומכירות (פדיון), לפי עצמה טכנולוגית 14.
מדדי עלות ושכר לשעת עבודה בתשלום, (מחירים קבועים ומחירים שוטפים), לפי עצמה טכנולוגית 15.
שעות היעדרות בתשלום לחודש, שעות עבודה למעשה לחודש, שכר לשעת עבודה בתשלום ועלות עבודה לחודש - למשרת שכיר 16.
energy.zip אנרגיה  יד.
תמצית מאזני האנרגיה של ישראל 1.
יבוא והפקה של דלק גולמי, גז טבעי ופצלי שמן 2.
אספקת מוצרי נפט, לפי סוג 3.
אספקת מוצרי נפט, לפי סוג - נתונים חודשיים מקוריים, נתונים מנוכי עונתיות ומגמה 4.
ייצור חשמל ואספקתו, לפי קבוצות תעריפים 5.
construc.zip בינוי  טו.
שטח בנייה, לפי שלב, ייעוד ויוזם בנייה 1.
דירות, לפי שלב ויוזם בנייה 2.
דירות, שטח דירות וחדרים, לפי שלב ויוזם בנייה 3.
דירות, לפי שלב בנייה, יוזם ומחוז 4.
שטח הבנייה שלא למגורים, לפי שלב, ייעוד ויוזם בנייה 5.
חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה, לפי יוזם בנייה 6.
דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית - שנמכרו ושנותרו למכירה 7.
שטח הבנייה, בניינים ודירות בבנייה ביזמה פרטית, לפי חודש קבלת היתר הבנייה 8.
סלילת כבישים והנחת צינורות מים, ביוב ותיעול - אורך (ק"מ); שטח (אלפי מ"ר) 9.
commerce.zip מסחר ושירותי הארחה  טז.
מדדי פדיון בענפי המסחר והשירותים 1.
מדדי ערך המכירות ברשתות שיווק, לפי קבוצות סחורה, במחירים קבועים 2.
אספקת מוצרים בני-קיימה נבחרים לשוק המקומי 3.
שירותי הארחה 4.
לינות במלונות תיירות 5.
transpor.zip תחבורה ותקשורת  יז.
פדיון בענפי תחבורה נבחרים 1.
נתונים פיזיים נבחרים של ענפי תחבורה 2.
תנועה אווירית בין-לאומית של נוסעים, לפי נמל תעופה וסוג טיסה 3.
תאונות דרכים עם נפגעים וכלי רכב המעורבים בהן 4.
נפגעים בתאונות דרכים, לפי חומרת הפגיעה וסוג הנפגע 5.
public.zip פשיעה (סדר ציבורי)  יח.
תיקים שנפתחו במשטרה, לפי סוג העבירה 1.
 חיפוש
נבחרת להשתתף בסקר
לשאלון טרומפקד
הלמס בבתי ספר
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי
ימי עיון, הרצאות ומצגות
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©