השנתון הסטטיסטי לישראל- דיאגרמות
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996- © תורומש תויוכזה לכ