הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- קצת היסטוריה

הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש הירוטסיהה


*ןורקיס השמ

ידי לע ,תווקל שי ,ךרעית הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש תכמסומה הירוטסיהה תביתכ
המישרב ,יתיסינ ,הכשלה לש הלבוי לגרל .ןויכרא תודועתבו םיכמסמב ןויע ךות ,ןוירוטסיה
ףוסב הכשלב דובעל יתלחתה) ייתונורכיז ךותמ הכשלה לש היתודלות תא רפסל ,וז הרצק
.יתעמשש םירבד ךותמו (1948
וטרבור 'פורפ ידי לע ,1947 -ב דוע ונכוה ,הנידמב הקיטסיטטסל הקלחמ תמקהל תוינכתה
תלועפל תונורקעה תא יקב 'פורפ טטרש ,ןיכה אוהש ריכזתב .בושייה ישאר תשקב יפל ,יקב
יקב 'פורפ שקבתה הנידמה תמקה םעש יעבט ךא הז היה .הידיקפתו הנוגרא ךרד ,הכשלה
גיצהש הלועפה יכרד תאו תונורקעה תא הב םשיילו ,ןנכת התואש הכשלה שארב דומעל
.וריכזתב
תוקלחמ יתש לש ןתוליעפל ךשמהכ המקוה איה אלא ,"ןיאמ שי" התנבנ אל הכשלה
טדנמה תלשממ לש הקיטסיטטסל הקלחמה :הנידמה םוק ינפל דוע ולעפ רשא הקיטסיטטסל
,טדנמה תלשממ לש הקיטסיטטסל הקלחמה .תידוהיה תונכוסה לש הקיטסיטטסל הקלחמהו
םינותנ ףוסיאב הקסע ,וז הלשממ לש ילהנמה ןונגנמהמ קלחכ תובר םינש ךשמב הלעפש
םינותנ םוסרפבו דוביעב ,לארשי ץראב הרבחהו הלכלכה ,הייסולכואה לש םיבר םימוחתב
(1947-ב הנכדועש "הקיטסיטטסה תדוקפ") תירוטדנמ הדוקפל םאתהב הלעפ איה .הלא
לש ןוילעה ביצנה ידי לע הנומש (תיטירבה הירפמיאה ןב) יתלשממה ןקיטסיטטסה תושארב
,םיברעו םידוהי ,םידבוע לש תווצ קסעוה הקלחמב .יעוצקמ ןקיטסיטטס היהו טדנמה תלשממ
ןיב ,המסרפ הקלחמה .הלכלכהו היפגומדה ,הקיטסיטטסה ימוחתב עוצקמ ילעב ויה םקלחבש
.םיריחמו ץוח-רחס ימוחתב םימוסרפו יטסיטטס ןוחרי ,יטסיטטס ןותנש ,רתיה
םשל .ידוהיה בושייה תודוא םייטסיטטס םינותנב הקסע תונכוסה לש הקיטסיטטסל הקלחמה
,לארשיל היילעה :םיאבה םיאשונב רקיעב םינדמואו תוריקס ,םידקפמ הכרע איה ךכ
דדמ אשונב .ךוניחהו םיריחמה דדמ ,םינושה הלכלכה יפנע ,תואלקחה ,תידוהיה הייסולכואה
לש רחאהו טדנמה תלשממ לש דחאה - םידדמ ינש הפוקת התואב ומייקתה ,לשמל ,םיריחמה
.םייעוצקמ םינקיטסיטטס םג ללכש ,םצמוצמ תווצ היה הקלחמב .תידוהיה תונכוסה
הקיטסיטטסל הקלחמה לש םידוהיה םידבועה הילא ורבעוה ,1948 ילויב ,ס"מלה תמקה םע
תונוכמהו היירפסה ,םיקיתה תא הילא ריבעהל ,שממ שא תחת ,וחילצהש ,טדנמה תלשממ לש
לש הקיטסיטטסל הקלחמהמ םידבוע ס"מלב ובלוש ןכ .תירוטדנמה הקלחמה לש תויטסיטטסה
.וז הקלחמ הלפיט םהבש םיקיתהו םיאשונה םע ,תידוהיה תונכוסה
ןקיטסיטטסכ יקב 'פורפ ,הלא תוקלחמ יתשמ םיריכבה םידבועה ושמיש ס"מלה ילהנמכ
טדנמה תלשמממ לטרה ר"דו ינוגרא להנמ ןגסכ תידוהיה תונכוסהמ ץרג ןורהא ,יתלשממה
.תילכלכה הקיטסיטטסל להנמ ןגסכ
רפסמל .ביבא-לת רוזאב ינמז ןפואב "םיירט"ה הלשממה ידרשמ ונכוש ,םילשוריב תוברקה לשב
,תולעל הלחה 1949-מ רבכו ביבא-לתב "הירק"ל הרבע םשמ ,ופיב הכשלה הנכוש םישדוח
.םילשוריל ,יתגרדה ןפואב
לע םינותנ - ןכל םדוק וכרענש תורדסה תכירע ךשמהב ס"מלה הזכרתה הנושארה הפוקתב
רבכ ,הילע ולטוה ,ףסונב ךא - דועו םיריחמה דדמ ,תואלקחה ,היתועונתו הייסולכואה
עדימ זוכיר ובייח תינומהה היילעה ידממ .םידחוימ םידיקפת ,המויקל םינושארה םישדוחב
תמקה בייח תננוכמה הפיסאל תוריחב םויקב ךרוצה .םתטילק לעו םילועה לע טרופמ ישדוח
דרשמ ידי לע ,הכשלה השקבתה ךכ םשל .םיבשותה לכל יוהיז תודועת תקולחו ,םירחוב תמישר
םג השמישש ,םושירה תלועפ .הנידמה יבשות םושיר לש הלועפ עוצבבו ןונכתב עייסל ,םינפה
.1948 רבמבונב 8-ב רבכ הכרענ ,ויפואב יביטרטסינימדא יכ ףא ,ןיסולכוא דקפמכ
םע .םיבאשמו םדא חוכ לש תולודג תומושת הכשלהמ ושרד ודוביעו ותכירע ,דקפמל תונכהה
םייונישהו ילכלכה בצמה .הב ףטושה הדובעה ךרעמ תיינבל הכשלה התנפתה הלועפה םויס
עוציב ללוכ ןכרצל םיריחמה דדמ תכירע ךרדל תדחוימ בל תמושת ובייח םיריחמב םילודגה
דדמל םינכדועמ םילקשמ תעיבקל (1950-ב הנושארל ךרענש) תוחפשמה תואצוה לע רקס
תואלקחה לש דקפמ תכירעל הכשלה תא ואיבה הפוקת התואב תובשייתההו תואלקחה בצמ.
דוע רפכהו
ןותנשמ קלחכ הכשלה לש יטסיטטסה ןותנשה עיפוה ןהבש םייתנש ירחא .1950\1949 -ב
,הפוקת התואב ,הכשלה הלחה ןכ .דרפנ םוסרפכ הנושארל רואל אצי אוה 1951-ב ,הלשממה
.םינוש םייטסיטטס םינולעו יטסיטטס ןוחרי רואל איצוהל
תויהל הכשלה תא איבה רתוי םילודג םינותנ יצבוק לש םיטרופמ םידוביע תכירעב ךרוצה
.לארשיל זא ואבוהש ,םינותנ דוביעל IBM תונוכמב שומישב םינושארה ןיב
,הכשלה הרתח (ס"מלה) דחא דסומב תיתלשממה הקיטסיטטסה לש תויזוכירה תובישחב הריכהב
םירחא םידרשממ תויטסיטטס תורדס רפסמ לש דוביעהו ףוסיאה תרבעהל ,התמקהל ךומס רבכ
הקיטסיטטסהו רצואה דרשממ ץוחה רחס לש הקיטסיטטסה תרבעה ויה תוטלוב תואמגוד .הילא
ךשמב התנוכ איה יכ אצמי םינושארה הכשלה ימוסרפב ןייעמה .הדובעה דרשממ הלטבאה לש
הפוקת התואבש ןוויכ תאזו ,"ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה" םינש רפסמ
םיילכלכ-ורקמ םינדמוא תנכהב הקסעש (ןותעג ר"ד לש ותושארב) הדיחיה ס"מלל הרבעוה
,שארמ ןנכותש יפכ ,הכשלה תוירחאל ורבעוי תודחא םינש רובעכ .לארשי תלכלכ לע תוריקסו
תונובשחה ינדמואו רצואהמ םימולשתה ןזאמ ינדמוא ,לארשי קנבמ הקופת-המושת תוחול
.הלא תודסומב וחנוה םחותיפל תויתשתהש רחאל ,"קלאפ ןוכמ"מ םיימואלה
.תיעוצקמה התואמצע ןורקע לע הבורמ הדפקה הכשלה הדיפקה ,תויזוכירה לע הדימעה דצל
םיריחמה דדמ ןוגכ םישיגר םינותנ תדידמ ןפוא לע עיפשהל םינוש םידרשמ לש תונויסינ
.הכשלה תלהנה ידי לע תופיקתב ומלבנ ,הלטבאה ינותנו ןכרצל
ןה ,ינרדומ יטסיטטס ןדיעל הכשלה תסינכל האיבה םישימחה תונש לש הנושארה תיצחמה
רפסמ ךות ,ךכו ,הב וגהנוהש תויעוצקמה הדובעה תוטישב ןהו הלפיט םהב םיאשונה ןווגמב
ךכל תיתועמשמ המורת .תומדקתמה תויטסיטטסה תוכשלה תצובקל ס"מלה הפרטצה ,ןטק םינש
ץועייל הכשלה" המקוה הלשממה שאר דרשמב .ילכלכ יטסיטטס עדימל רבגומה שוקיבה ןתנ
טרופמ יטסיטטס עדימ ,םהיתוריקס ךרוצל ,ושרד הב ופתתשהש םיריכב םינלכלכהו "ילכלכ
,םינותנל הקקזנש ילכלכ רקחמל תיעוצקמ הקלחמ הלעפוה לארשי קנבב .לארשי תלכלכ לע
רקחמל קלאפ ןוכמ" ,ינקירמא ןומימב ,םקוה ןכ ומכ .םיילכלכ-ורקאמ םינותנל רקיעבו
תמקהב עויס התייה ,ומויקל תונושארה םינשב ,תויזכרמה ויתורטממ תחאש "לארשיב ילכלכ
לש םינושארה םינדמואה ,רומאכ .לארשיב תוילכלכה תורדסהמ המכל תיעוצקמה תיתשתה
לש ףטושה הלופיטל ךכ רחא ורבעוהו הז ןוכמב ונכוה תימואלה האצוההו תימואלה הסנכהה
.הכשלה
לש חותיפה תוינכתמ ולעש הלאכ ןהו ,םיינוציח םיפוגמ ואבש הלא ןה ,םיכרצל תונעיהל ידכ
לע ,השדח תנוכתמב ןגראתהל הכשלה לע היה ,םדא חוכ רקס ךורעל ךרוצה ןוגכ ,הכשלה
תרגסמב .תיאטיסרבינוא תיטסיטטס הרשכה ילעב םידבוע תווצ םעו ,ינרדומ יעוצקמ סיסב
הדיחיו תושרדנה הדשה תודובע עוציבל םירקס תדיחי וז הפוקתב ומקוה שדחמ תונגראתהה
.(ןמצייו ןוכמ לש קצייו בשחמה) לודג בשחמ םע דובעל לחוה הנושארל .םימגדמ ןונכתל
רפסמ ,ם"ואה לש ינכטה עויסה תרגסמב ס"מלל ונמזוה ,הכרדהה תכרעמ תא חתפל המגמב
,המיגדל םיחמומ :םהיניב ,ינקירמאה םידקפמה דרשממ רקיעב) תירבה תוצראמ םיחמומ
הכשלה ידבועמ םידחא .דועו םידדמל הילגנאמ החמומ ,(םידקפמ תכירעלו יטסיטטס ןוגראל
.תויטסיטטס הדובע תוטיש דומלל ,ל"וחב הקיטסיטטסל תוכשלב תויומלתשהל וחלשנ
רקס - 1956-57-ב ;הכאלמהו היישעתה רקס - 1955-ב ;ןושארה םדאה חוכ רקס ךרענ 1954-ב
תנשב) ותיינבל סיסב שמיש הז רקס .ותכירע תוטישב ללכושמו לודג היהש החפשמה תואצוה
הפוקתב דוע ןכוהש הז ,היחמה רקוי דדמ תא רימהש) ןכרצל םיריחמ דדמ לש (1959
םג וכרענ וז הפוקתב .םיריחמ ףוסיא לש הבחר תכרעמ םע ,תינרדומ תנוכתמב (תירוטדנמה
םימגדמה ובחרוה ,ןכ ומכ .דועו ןוכסיחה ,היישעתה ,הרובחתה ,ךוניחה ימוחתב םישדח םירקס
תויטסיטטס תורדס לש םיפטוש םינוכדע .היישעת ירקסו םדא חוכ ירקס ןוגכ םירקס ושמישש
.הרגישל ויה היישעת יידדמו םיריחמ ידדמ לש ןוגכ
(100%) האלמ הדיקפ לש בלש - םיבלש ינש ןב ינרדומ רוידו ןיסולכוא דקפמ עצוב 1961-ב
ןולאש םע (20% םגדמ) תימגדמ הדיקפ לש בלשו ,תולאש לש ןטק רפסמ ובש ןולאש םע
.םיאמדקא רקסל תרגסמכ דקפמה שמיש ןכו הכרעה רקס עצוב דקפמה ירחא .טרופמ
םייפרגואיג םיגוויס ןכו די יחלשמלו הלכלכ יפנעל םידיחא םיגוויס ונכוה דקפמה תארקל
הלשממה ידרשמ לש םשומישל ורבעוה הלאו ('וכו םייטסיטטס םירוזא ,םייעבט םירוזא)
,םיריחמ יאשונב) המסרפש םינופוקתה תכרעמ תא הבר הדימב הביחרה ס"מלה .םינושה
.םידחוימה םימוסרפה תרדס תאו (החראה יתורישו תורייתו הרובחת ,תואלקח ,ץוח-רחס
מ יקב לש וריכזתב וללכנש תוצלמהה תחא התייה הקיטסיטטסל תירוביצ הצעומ תמקה
ןוידל הב םישמתשמה יגיצנו הקיטסיטטסה ינרצי רובע שגפמ םוקמ תריצי - התרטמו ,1947-
הבחרוה ךכבו 1963-ב המקוה הצעומה .תימשרה הקיטסיטטסה לש םינוש םימוחת חותיפ לע
יפל ,השדקוה תדחוימ בל תמושת .הקיטסיטטסב םישמתשמה םע םירשקה תכרעמ תרכינ הדימב
ינותנ :ןוגכ ,תויזכרמה תויטסיטטסה תורדסה לש םדקומ םוסרפלו דוביעל ,םישמתשמה תשירד
תולועפ" ןועברה םוסרפב לחוה ,ןכ ומכ .היישעתו תוריית ,ץוח רחס ,םיימואלה תונובשחה
ידרשמ לש תיטסיטטסה תוליעפה לע חוודל דעונש "לארשיב םישדח םייטסיטטס םימוסרפו
.םירחא םיירוביצ םיפוגו תואטיסרבינוא ,רקחמ ינוכמ ,הלשממה
תכרעמב המוקמ תאו הכשלה לש התומד תא הבר הדימב ועבק ל"נה תויוחתפתההו םייונישה
.ןכמ רחאל תובר םינשל תירוביצהו תיתלשממה
,תילארשי הטילשב םישדח םיבחרנ םיחטש ואצמנ היתובקעבש ,(1967 ינוי) םימיה תשש תמחלמ
ןורמושו הדוהי ירוזאב תיטסיטטס תכרעמ תמקה - שדח גוסמ רגתא הכשלה ינפב הדימעה
,הייסולכואה לע םינותנ הקפיסש תכרעמ םיקהל הכשלה החילצה רצק ןמז ךות .הזע תעוצרבו
.םינוש הלשממ ידרשמלו םהבש יאבצה לשממל ,הלא םיחטשב הרבחהו םדאה חוכ ,קשמה
תעוצרב ,ןורמושו הדוהי ירוזאב רוידו ןיסולכוא דקפמ עוציב התייה רתויב הדבכה המישמה
תא הכשלה העציב המחלמה םות רחאל םירופס םישדוח ךות .תיחרזמה םילשוריבו הזע
.םיפטוש םינותנ תקפסאל תיטסיטטס תכרעמ המיקה ןכו (1967?? רבמבונב) דקפמה
דקפמ ס"מלה הכרע ,םינחבמו תונכה ,ןונכת תפוקת רחאל ,(1972) םיעבשה תונש תליחתב
תומדקתמ תונכותו םישדח םיבשחמ תסנכהל תונמדזה קפיס דקפמה .ףסונ רוידו ןיסולכוא
קפסל הכשלה הארקנ (1973) םירופיכה םוי תמחלמ ןמזב , ןכמ רחאל רצק ןמז .שומישל
תוח"וד תרדס קפסל תידימ הנגראתה הכשלה .םוריחה תפוקתב שחרתמה תרכהל עייסיש עדימ
.םיריהמ
,םינומשה תונשב .תוססבתה תפוקת השרדנ ליעלד תומישמה עוציבל הכשלה תוסייגתה רחאל
ךות .םיריחמה םוחתב תופיכת רתיבו טרופמ עדימל שוקיב רצונ ,תרהוד היצלפניאב ונייפואש
יפכ ,ישדוח סיסב לע קר אלו ,יעובש-וד סיסב לע ןכרצל םיריחמ דדמ ןכוה םישדוח רפסמ
םיקוושב םיריחמה תיילע יוכינל תוירוקמ תוטישב שומיש הבייח היצלפניאה .ןכ ינפל היהש
(1983) רוידו ןיסולכוא דקפמ עוציבל בוש הכשלה הנגראתה הז רושע תליחתב .םינושה
ילגרה לע רקס ,תינוכית לע הלכשה ילעב לע טרופמ רקס - ויתובקעב ואבש םירקס תרדסו
יעגפנ לע רקסו תואירב יתורישב שומיש לע רקס .הלעמו 60 ינב לע רקסו העיסנ
.תויתרגשה תולועפל ףסונב ,הז רושעב וכרענש תודחוימה תולועפה ןיב ויה תוניירבע
ףוסיא תבחרה םשל תאזו ,םיבר םייוניש הב וסנכוהו שדחמ הכשלה הנגראתה '90-ה תונשב
.ותוכיא רופישו םיפסונ םימוחתל עדימה
םיבשחמב הכשלה ידבוע בור לש םדויצ םע ,הגרדמ תציפק וז הפוקתב הכרענ בושחמה םוחתב
.םחותינבו םיקסוע םה םהבש םינותנה דוביעב תואמצע רתי םהל רשפאמש רבד ,םיישיא
האירקה םוחתב םייגולונכט םיחותיפל הבר הפיחד הנתנ 1995 דקפמ תכירע תונמדזה
בושחמב םיקסוע חותיפ יתווצ .(GIS) יפרגואיג עדימ תכרעמ םוחתבו םינולאש לש תיטפואה
יטסיטטס עדימ לש הצפהה תוטיש .ןכרצל םיריחמה דדמ בושקתבו םירקסב םינותנה ףוסיא לש
תרבעה ,םירוטילקת לע םימוסרפ ןוגכ םימדקתמ םיעצמא םג התע תוללוכ ןהו ובחרוה
ימניד רתא םקוה .ילוק הנעמ תועצמאב עדימ ןתמו בשחוממ סקפ תועצמאב תונותיעל תועדוה
הכשלה לש םייזוחמה םידרשמה .םיבר םיחבשל הכוז אוהו טנרטניאב (ןמזה לכ ןכדעתמ רשא)
םילשוריב םידרשמב השענש יפכ ,יטסיטטס עדימ קפסל םג הנורחאל ורשכוה עבש ראבו הפיחב
.ביבא-לתבו
תאזו ,לארשי לש םיימואלניבה םירשקה תכרעמ תבחרהל דחוימ ץמאמ שדקומ םיעשתה תונשב
תוכשלב תויומלתשהו םירוקיב ,תוימואלניב תודיעוובו םיסנכב תיביסנטניא תופתתשה ידי לע
לש תוכרעמה ךרד ןכדועמ עדימ תצפהו הכשלב ל"וחמ םירקבמ חוריא ,ל"וחב הקיטסיטטסל
.תימואלניבה עבטמה ןרק ןוגכ ,םיימואלניב תודסומ
תובר תולועפ הכשלה העציב 21-ה האמל קשונה ןדיעלו תושדחה תולטמל המצע םיאתהל ידכ
הכרדהה תכרעמ הקמעוה ,הלש ינוגראה הנבמה הנוש - יזיפהו ינוגראה חותיפה םוחתב
. ינרדומהו שדחה הנכשמ ךנחיי בורקבו
,הכשלב הכומנ תופידע תלעב רבעב התייה החוורה יתוריש לש וזו תיתרבחה הקטסיטטסה
הרבח יאשונב ירוביצה ןיינעה תורבגתה .תיפרגומדהו תילכלכה הקיטסיטטסל האוושהב
ףיקמ טקיורפב ליחתהל הכשלה תא ואיבה ,הקוצמה תויסולכואו ינועה תויעבב ןוגכ ,החוורו
עדימ םהלש םינושה םימרוגה םע ףותישב ,יתרבח ח"ודו םייתרבח םירוטקידניא חותיפ לש
.הלא םימוחתב רקחמבו תוינידמב םיקסוע רשא םימרוג וא ילהנמ

רחאלו ,1993 - 1972 םינשה ןיב ינשה יתלשממה ןקיטסיטטסכ ןהיכ ןורקיס השמ 'פורפ*
.תירבעה הטיסרבינואב הייסולכוא ידומילל גוחב הצרמ אוה .הכשלל ץעויכ שמיש ןכמ

1998 טסוגוא ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ןולע ,ןקת תייטס ךותמ
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .1996-1999 © תורומש תויוכזה לכ