מהו סקר?
סקר הוא שיטה לאיסוף מידע ממדגם מייצג של פרטים. מדגם מייצג הוא קבוצת פרטים שנבחרה בצורה מקרית (בשיטה מדעית) מתוך אוכלוסייה מסוימת שרוצים לחקור, כך שתייצג את כלל האוכלוסייה שמתוכה נבחרה. על הקבוצה הזאת (המדגם) עורכים את הסקר, והנתונים שמתקבלים ממנו משמשים לאפיון האוכלוסייה הנחקרת. גודל המדגם נקבע על פי מטרות הסקר ורמת הדיוק הסטטיסטי הנדרש מחד גיסא, ועל פי המשאבים המקצועיים והחומריים שעומדים לרשות הסקר מאידך גיסא. סקרים הם אמצעי מהיר וחסכוני ליצירת תשתית של ידע על הכלכלה, הציפיות, ההתנהגות וההרגלים של אנשים או של עסקים.
סקר שונה ממפקד בכך שבמפקד נאספים נתונים מכל האוכלוסייה ולא מדגם מתוכה.
סקרי הלמ"ס
סקרי הלמ"ס מבוצעים בקרב משפחות, משקי בית ועסקים. יש סקרים המיועדים לפרסם נתוני מפקדים כגון מפקד האוכלוסין ומפקד החקלאות.
אגף סקרים בלמ"ס הוא היחידה האחראית לתכנון הביצוע של הסקרים.
תכנון הביצוע של הסקרים
הלמ"ס מבצעת סקרים שוטפים וסקרים חד-פעמיים. כל סקר מתבצע רק לאחר אישור הסטטיסטיקן הממשלתי. את הסקר מלווה בדרך כלל ועדת היגוי חיצונית, וחברים בה אנשי אקדמיה מתחום הסקר, עובדים במוסדות הקשורים לנושא הסקר ועובדי הלמ"ס. ועדת ההיגוי מגדירה את מטרות הסקר, את נושאי החקירה, את כללי הסקר ואת המתודולוגיה הסטטיסטית שלו. בכל סקר פועלת גם ועדת מעקב פנימית, שתפקידה ללוות את הסקר ולהנחות את הגורמים השונים בתכנון ביצוע הסקר ובביצוע עצמו.
בביצוע הסקר מעורבים אגפים רבים: אגף נושאי, אגף מתודות סטטיסטיות, אגף מערכות מידע ואגף סקרים, וכן יחידות מינהליות. תפקיד האגף הנושאי להגדיר את נושאי הסקר ואת הפרסומים עליו. אגף סקרים בונה את שאלון הסקר, ואגף מתודות סטטיסטיות מגדיר את המדגם ואת גודלו. נוסף על בניית השאלון, אגף סקרים אחראי לבניית תהליכי איסוף הנתונים ולכלים הנדרשים לביצוע הסקר.
בניית תהליכי איסוף הנתונים היא נגזרת של שיטת איסוף הנתונים בסקר.
ישנן כמה שיטות איסוף נתונים, שהן נגזרת ממתודולוגיית הסקר >>>
לתכנון הביצוע של סקר כמה שלבים >>>
פנייה בכתב
בדואר
רח' כנפי נשרים 66, ת"ד 34525 ירושלים מיקוד 91342
בדואר אלקטרוני
לפניות של נדגמים בסקרי הלמ"ס: skarim-lamas@cbs.gov.il
למידע סטטיסטי : info@cbs.gov.il
בפקס
02-6521340
פנייה בטלפון
לפניות של נדגמים בסקרי הלמ"ס:
1-800-210-290 בין השעות 9:00 - 21:00  
למידע סטטיסטי:
02-6592666 בין השעות 9:00 - 16:00
03-5681933 בין השעות 8:00 - 14:00
© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || מדינת ישראל 1997  - כל  הזכויות  שמורות ©