לוגולוגו

המשק הישראלי 1950-1998
,בר םולש
,הנידמה םוק ירחא ןושארה לבויב ילארשיה קשמה תוחתפתה לש רצק רואית גיצמ הז ןולע
.תימואלה תואנובשחב תפקתשמ איהש יפכ
.הלש םינוש םימוסרפבו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תאצוהב לארשיל יטסיטטסה ןותנשב הנש ידמ תמסרפתמ האלמ תואנובשח תכרעמ
תונובשחב תאבומ חווט תכורא הריקס
.(1097 מ"פ) 1998 ,1997-1950 ,לארשיל םיימואל
,הכרבב
בהי ףסוי 'פורפ
יתלשממה ןקיטסיטטסה


*תילכלכה תוחתפתהה

םיזוחאב ,הנשל עצוממ יוניש
1997-
1998
1990-
1996
1985-
1989
1978-
1984
1973-
1977
1968-
1972
1966-
1967
1950-
1965

-0.2
2.4
2.1
1.2
0.8
8.6
-1.2
5.2
ימלוג ימוקמ רצות
שפנל
1.2
3.6
4.2
2.8
2.3
5.1
-0.8
4.9
שפנל תיטרפ הכירצ
2.3
5.0
2.3
2.2
5.3
6.7
5.1
9.5
תירוביצ הכירצ
תיחרזא
-3.6
11.3
-0.5
0.9
-5.6
30.8
-26.2
4.8
הינבב תועקשה
םירוגמל
-2.5
15.0
0.6
3.7
-1.4
14.9
-7.6
7.4
קשמה יפנע תועקשה
םיעובק םיסכנב
6.9
7.5
5.6
4.5
7.7
16.0
9.4
19.7
תורוחס אוצי
םיתורישו
2.4
10.8
3.5
3.7
6.0
14.5
4.4
8.4
תורוחס אובי
םיתורישו
8.0
13.3
60.8
133.6
33.9
9.1
4.4
12.8
יריחמ תיילע
רצותה


םיפרג

רחאל תונושארה םינשהמ לחה םיימואלה תונובשחה תא תכרוע הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.הנידמה תמקה
ךלהמב תילכלכה תוחתפתההו קשמה בצמ תא דומלל ןתינ לארשי לש םיימואלה תונובשחהמ
.םינשה
ףסומה ךרעה םוכיס - ימלוגה ימוקמה רצותה אוה תילכלכ תוליעפל יזכרמה רוטקידניאה
םיריחמב ,רצותב יונישה ןחבנ ןולעב .הנידמב םילעופש רוצייה ימרוג לכ ידי לע רצונש
,1972-1968 ,1967-1966 ,1965-1950 :תופוקת תת רפסמ ןיב תואוושהב ,םיעובק
.1998-1997-ו ,1996-1990 ,1989-1985 ,1984-1978 ,1977-1973
עצוממב 7%-ב ,םיעובק םיריחמב ,לארשיב ימלוגה ימוקמה רצותה לדג 1996-1950 םינשב
יפ טעמכ לודג היה שפנל רצותה ףקיה 1998-בש ךכ ,שפנל רצותב 3% לש לודיג - הנשל
.1950 תנשב רצותהמ השימח
.(הנשל עצוממב 6%-5%) 1972 דע תונושארה םינשב דחוימב הובג היה שפנל רצותה לודיג
.הנשל דחא זוחאל שפנל רצותה לודיג םצמוצ 1984-1973 םינשב
וליאו עצוממב 2%-ל שפנל לודיגה ץאוה בוש 90-ה תונש לש הנושארה תיצחמב
.שפנל רצותב לודיגה טאוה 1996-מ
.רצותב תטלוב היילע הלח תורחא תונידמל האוושהב
,ב"הראב רצותהמ 30% ץראב שפנל רצותה היה הנידמה םוק רחאל תונושארה םינשב
רצותל הוותשהו ב"הראב שפנל רצותהמ 26%-ל שפנל רצותה עיגה 90-ה תונש ףוסב וליאו
,היינק חוכ יחנומב תכרענ וז האוושה .דנלניפו דנליז וינ ומכ ,תוחתופמ תונידמב שפנל
.תונושה תונידמה ןיב םיריחמה תומרב םילדבה ןובשחב וחקלנ ,ונייהד

הריהמ החימצו היילע :1965-1950
תיברמל תיסחי ריהמ בצקב ילארשיה קשמה חמצ הנידמה תמקה רחאל ינשה רושעה עצמא דע
לש ךומנה סיסבה ומרת ךכל .(הנשל עצוממב 11%-ל עיגה לודיגה) תוחתופמה תונידמה
(הובג יסחי לודיגב םיאטבתמ םינטק םיטלחומ םייוניש רשאכ) הפוקתה תליחתב רצותה
עבראב הלפכוה הייסולכואה) םיקסעומבו הייסולכואב לודיגל האיבהש תינומהה היילעהו
עצוממב 4% לש ריהמ בצקב בחרתהל הכישמה ךכ רחאו ,הפוקתה לש תונושארה םינשה
ירצומ לש רבגומ אוביל תודוה הנידמב ןוהה יאלמב לודיגה ךכל םרת ,ןכ ומכ .(הנשל
.ל"וחמ ולבקתהש םיקנעמו תואוולה ידי לע ןמומש ,העקשה
תורחא תונידמל האוושהב .הנשל עצוממב 5% - תיסחי הובג אוה ףא היה שפנל רצותב לודיגה
שפנל רצותה לש היינקה חוכ היה 1953 תנשב :הפוקתה ךלהמב שפנל רצותב לודיגה טלב
שפנל רצותה עיגה 1965 תנשב וליאו ,תירבה תוצראב שפנל רצותהמ 30% יוושב לארשיב
.תירבה תוצראב שפנל רצותהמ תיצחמל לארשיב
וקלחש ךכב אטבתהש ,ינרדומ קשמ הנבמל רבעמו יקסעה רוטקסה חותיפ םרת רצותב לודיגל
לשו ,םייסנניפהו םייקסעה םיתורישה לש םקלח בחרתהו הגרדהב םצמטצה תואלקחה ףנע לש
.למשחהו םימהו הרובחתה יפנע
20%-ב לדג ,םיעובק םיריחמב ,םיתורישהו תורוחסה אוצי - אוציב לודיגה טלב הפוקתה לכב
השימח יפ - ימלוגה ימוקמה רצותהמ 21% היה 1965 תנשב אוציה ףקיה :הנשל עצוממב
.1950 תנשב ופקיהמ
.הנשל עצוממב 8%-ב 1965-1950 םינשב הלע ,םיעובק םיריחמב ,םיתורישהו תורוחסה אובי
ףדוע לדג ,אוציב ההובגה היילעה תורמלש ךכ - אוציהמ הובג הפוקתה לכב היה אוביה ףקיה
.םיקנעמו תואוולה ידי לע ןמומש אוביה
תורבעהו יארשא ידי לע ןממל היה ןתינש אוביה ףדועב לודיגה ןכו רצותב ריהמה לודיגה
.(אובי ףדועו רצות) קשמה תושרל ודמעש וטנ תורוקמב הנשל עצוממב 10% לש לודיגל ואיבה ,תוידדצ-דח
.(שפנל 5% וא - הנשל 10% לש עצוממ בצקב) תיטרפה הכירצה תלדגהל ושמיש תורוקמה
יתורישל הנפוה תואצוההמ תיסחי לודג קלח :הכירצה בכרה הנתשה םייחה תמרב היילעה םע
ליבקמב .אמייק ינב םירצומ תפסותלו רוידה יאנת רופישל ,םייטרפ תואירבו ךוניח ,תוברת
.ןוזמ ומכ םייסיסב םיכרצ לע האצוהל תיסחי ןטק קלח הנפוה
להנמו החוור ,תואירב ,ךוניח יתורישל האצוהה - איה ףא הלדג תיחרזאה תירוביצה הכירצה
םיירוביצה םיתורישה דוסיי םע - 1955 דע (הנשל עצוממב 51%) ריהמ בצקב התלע
.הנשל עצוממב 7%-ל לודיגה ןתמתה 1965 דע 1956-מ .תינומהה היילעה תטילקו הנידמב
"השדחה תוינידמה" הלעפוהש רחאל) 1952 תנשב - תולודג תודונת ויה תינוחטיבה הכירצב
;ןוחטיבל האצוהה המצמוצ (יארשאה לע תולבגמו הובג ימעפ-דח תוחיפ ראשה ןיב הללכש
ןכמ רחאל ;דח ןפואב ןוחטיבל האצוהה התלע "שדק עצבמ" תמחלמ דע 1956-1954 םינשב
לכ ךלהמב .תינוחטיבה הכירצב היילעה השדחתה 1965-1961 םינשב .שילשב המצמטצה
.תיחרזאה הכירצב לודיגל המודב ,הנשל עצוממב 10%-ב תינוחטיבה הכירצה התלע הפוקתה
תמועל הפוקתה ףוסב רצותהמ 25%-ל סמה לטנ הלעוה םיירוביצה םיתורישה תא ןממל ידכ
לודיגה תא וקלחב קר זזיק ל"וחבו ץראב תיבה יקשמל תורבעהב לודיגה .התליחתב 15%
ךומנ רועיש - הנשל עצוממב 4%-ב התלע שפנל היונפה תיטרפה הסנכההש ךכ ,סמה רועישב
.שפנל רצותב לודיגהמ
רזגמה ןוכסיח .היונפה תימואלה הסנכההמ 10% םינשה בורב היה יקנה ימואלה ןוכסיחה
ללכ ךרדב היה יתלשממה רזגמב וליאו היונפה תיטרפה הסנכההמ 15%-ל עיגה יטרפה
.ילילש ןוכסיח וז הפוקתב

ןותימ :1967-1966
יקסעה רצותה .דבלב הנשב 2%-1%-ב רצותה לדג ןהב ,ןותימ תונש ויה 1967-ו 1966 םינשה
םוצמצה םע ךא .הלטבאב בר לודיג היהו המצמוצ הדובעה תמושת ,הלא םינשב ללכ לדג אל
.הדובעה ןוירפ לדג יקסעה רזגמב הדובעה תמושתב
םירוגמל היינבב תועקשהב דח םוצמצ היה :םיעובק םיסכנב תועקשהב דחוימב שגרוה ןותימה
םוצמצ - הנשל 20%-ב ומצמוצ קשמה יפנעב תועקשהה ;םירוגמל תירוביצה היינבב דחוימבו
.הרובחת ילכו דויצו תונוכמ ,תיתשת תודובע ,םיניינב :העקשהה יפיעס לכ תא ףיקהש
שפנל האצוהה ךס - תיטרפ הכירצל האצוהה לודיגב תרכינ הטאה הלא םינשב התייה ,ןכ ומכ
לעו אמייק ינב םירצומ לע תיבה יקשמ תואצוהב תטלוב הדירי התייהו יוניש אלל ראשנ
.הלענהו השבלה
היילע רקיעב ףקישש ,תירוביצ הכירצל האצוהב תיסחי הובג לודיג היה ,תאז תמועל
.םימיה תשש תמחלמל ךומס ןוחטיבה תואצוהב
לודיגה בצק וליאו ,הנשל עצוממב 9% - תיסחי הובג ראשנ םיתורישו תורוחס אוציב לודיגה
םיתורישהו תורוחסה ןובשחב ןועריגהש ךכ ,4%-5%-ל טאוה םיתורישהו תורוחסה אוביב
.1965-ב 18% תמועל רצותהמ 14%-ל םצמטצה
בורב 10% תמועל היונפה תימואלה הסנכההמ 3%-ל דח ןפואב םצמוצ יקנה ימואלה ןוכסיחה
הרושקה ,יתלשממה רזגמה ןועריגב תטלוב היילעמ עפשוה ןוכסיחה םוצמצ .תומדוקה םינשה
המרב ראשנ יטרפה ןוכסיחה ;תיבה יקשמל תורבעהב לודיגלו תינוחטיבה הכירצב היילעל
.היונפה תיטרפה הסנכההמ 15% - תומדוק םינשבש וזל המודחוכ בולישו םיחטשה םע רחסב החיתפ :םימיה תשש תמחלמ רחאל - 1972-1968
לארשיב רוצייב םיחטשהמ הדובע
רצותה ללכ - רצותב ההובג היילעב ונייפוא ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,1972-1968 םינשה
םע רחסב החיתפהמ העפשוה וז תוחתפתה .14%-ב יקסעה רצותהו הנשל עצוממב 12%-ב הלע
ןורמושו הדוהימ םידבוע בוליש םע בר םדא חוכ תופסוותהמו הזע לבחו ןורמושו הדוהי
.הזע לבחמו
עצוממב 15%) תטלוב היילע התייה (אובימו ימוקמ רוציימ) קשמה תושרל ודמעש תורוקמב
יפנעב ןוהה יאלמ תבחרהל םיעובק םיסכנב העקשהל רקיעב התנפוה תורוקמל תפסותה .(הנשל
.םדאה חוכב לודיגל ליבקמב קשמה
היילע ראשה ןיב ףקישו ,(הנשל 15%) הובג אוה ףא היה םיתורישו תורוחס אוציב לודיגה
םירוזאל אוציה - הזע לבחו ןורמושו הדוהי םע חתפנש רחסהמו תורייתמ תוסנכהב תטלוב
.1972-ב םיתורישהו תורוחסה אוצימ 8%-ל עיגהו תוריהמב הלע הלא
רתיב ךשמנ דבב דב .הנשל עצוממב 4%-ב וז הפוקתב התלע שפנל תיטרפ הכירצל האצוהה
,תואירב יתוריש ומכ ,"תורתומ" לע תואצוהל םייסיסב םירצומ לע תואצוהמ רבעמה תאש
- אמייק ינב םירצומל האצוהה התלע דחוימב .רוידה יאנת רופישו םייטרפ תוברתו ךוניח
.םיישיא בכר ילכו תיבה קשמל טוהירו דויצ
התלעש ,תינוחטיב הכירצל דחוימבו ,תירוביצ הכירצל הנפוה תורוקמל תפסותהמ דבכנ קלח
התלע ,'דכו החוור ,תואירב ,ךוניח - םייחרזא םיתורישל האצוהה .הנשל 15%-ב הלא םינשב
.הנשל 7%-ב
היונפה תימואלה הסנכההמ 4%-3% - תיסחי ךומנ 1970-1968-ב ראשנ יקנה ימואלה ןוכסיחה
ןוכסיחב תטלוב היילע התייה 1972-1971-ב .יתלשממה רזגמב םילודג תונועריג לשב -
.יטרפה ןוכסיחב היילעל תודוה ,הסנכההמ 13%-ל יקנה ימואלהההובג היצלפניא תליחת ,טפנה רבשמו םירופיכה םוי תמחלמ :1977-1973
הנשל עצוממב 4%-ל ימלוגה ימוקמה רצותב לודיגה בצק טאוה 1977-1973 םינשב
העפשוה וז תוחתפתה .הנשב 44%-ב הפוקתה ףוסב ולע רצותה יריחמ - הרבגתה היצלפניאהו
תובקעב םלגה ירמוח יריחמ תיילעמ ןכו ,הירחאו םירופיכה םוי תמחלמב הקופתב הדיריהמ
םיירוביצה םיתורישב לודיג רקיעב ףקיש הלא םינשב רצותב לודיגה .טפנה רבשמ
ומכ .דבלב הנשל עצוממב 2%-ב לדג יקסעה רצותה - (הנשל עצוממב 7%-6%) םייתליהקהו
יוניבהו היישעתה יפנע לש םקלח וליאו םייסנניפה םיתורישה לש םקלח בחרתה ,ןכ
.םצמטצה
,תונוכמב קשמה יפנע תועקשה :םיעובק םיסכנב תועקשהב םוצמצב הפקתשה תוליעפב הטאהה
םיניינבב תועקשההו ,הנשל עצוממב 2%-ב ומצמטצה היינב תודובעבו בכר ילכב ,דויצב
.6%-ב ומצמטצה םירוגמל
םהש ,הנשל עצוממב 5%-ב - רצותהמ רתוי תצק תיטרפ הכירצל האצוהה התלע ,תאז תמועל
,השבלה לעו ,ל"וחל תועיסנ לע תיבה יקשמ תואצוה דחוימב ולדג הלא םינשב .שפנל 2%
תיסחי הובג לודיג היה ,ןכ ומכ .רויד לע תואצוהה ןכו ,םינוש םיישיא םיצפחו הלענה
ןוחטיבל תואצוהב לודיגהמ רקיעב עבנש ,(הנשל עצוממב 7%) תירוביצ הכירצל האצוהב
.םירופיכה םוי תמחלמל ךומס
ולע דחוימב ;הנשל עצוממב 7%-ל הלא םינשב טאוה םיתורישהו תורוחסה אוציב לודיגה בצק
.תורייתמ תוסנכהה
ליבקמב .תמדוקה הפוקתב עצוממב 31% תמועל רצותהמ 38%-ל וז הפוקתב הלע סמה רועיש
ךכ ,ל"וחמ תויטרפ תורבעהב םוצמצ י"ע הזזוק וז היילע ךא ,תיבה יקשמל תורבעהה ולעוה
.המצמטצה היונפה תיטרפה הסנכההש
הדירי ףקיש ןוכסיחב םוצמצה .היונפה תימואלה הסנכההמ 5%-ל דרי יקנה ימואלה ןוכסיחה
םינשה שולשב הלע הלשממה ןועריג .תמדוקה הפוקתב ההובג המרב היהש יטרפה ןוכסיחב
.תיסחי ךומנ היה תונורחאה םייתנשב ךא ,ןוחטיבה תואצוהב לודיגה םע הפוקתה לש תונושארה


םימולשתה ןזאמב ןועריגב לודיג ,ההובג היצלפניא תונש :1984-1978
,הפוקתה ףוס תארקל הנשל 400%-ל בורקל העיגהו היצלפניאה הצאוה 1984-1978 םינשב
.1984-1982 םינשב 2%-1% -ל 1981-1978 םינשב 5%-4%-מ טאוה רצותה לודיגו
םיתורישה לש םקלח םגו םייסנניפה םיתורישה ףנעב תיסחי הבר תובחרתה הכשמנ וז הפוקתב
רצותב תואלקחה ףנע לש וקלחו היישעתה לש הקלח ןטק ,תאז תמועל .לדג רצותב םיירוביצה
.יוניש אלל טעמכ הלא םינשב ראשנ הדובעה ןוירפ .דואמ םצמטצה
םימולהיה אוצי - הלא םינשב אוציה לודיגב תטלוב הטאה ףקיש רצותב יטיאה לודיגה
.טאוה םיתורישהו תורוחסה רתי אוציב לודיגה בצקו ,םצמטצה
העקשהה .(הנשל עצוממב 2%) םיעובק םיסכנב תועקשהב תיסחי ןותמ לודיג היה ,ןכ ומכ
ולע םינושה קשמה יפנעב תועקשהה וליאו ,הנשל עצוממב 2%-ב המצמטצה םירוגמל היינבב
.אובימ דויצבו תונוכמב ,בכר ילכב תועקשהב הובג לודיג לשב 4%-ב
דח םוצמצ היה .יוניש אלל טעמכ 1983-1978 םינשב הראשנ תירוביצ הכירצל האצוהה
הכירצב לודיגה בצקו םירצמ םע םולשה םכסה תמיתח םע תינוחטיב הכירצל תואצוהב
.טאוה תיחרזאה תירוביצה
לש עצוממ לודיג - שפנל תיטרפה הכירצב תיסחי הובג לודיג וז הפוקתב היה ,תאז תמועל
בכר ילכ תושיכר - אמייק ינב םירצומל האצוהב (הנשל 20%) טלוב לודיג היה רקיעב .3%
תונוכמ ,םיררקמ ,תויזיוולט) תיבה קשמל דויצ תושיכר ,הנשל עצוממב 30%-ב ולע םייטרפ
.הנשל 10%-ב - תיבה קשמל טוהיר תושיכרו ,20%-ב - (המודכו הסיבכ
עיגה סמה רועישש ךכ הלע רישיה יוסימה וליאו ,הלא םינשב הדרי םיפיקעה םיסמה תייבג
זוחאב התלע שפנל היונפה תיטרפה הסנכהה .תמדוקה הפוקתבמ רתוי תצק - רצותהמ 39%-ל
.רצותב לודיגהמ הובג רועיש - הנשל דחא
רצותהמ השולש יפ היה והבוגו ,תמדוקה הפוקתה זאמ הלא םינשב לפכוה יתלשממה בוחה
.ימוקמה
תויהל ךפה יקנה ןוכסיחה - לפשל עיגה הב ,1982 תנש דע תדרל ךישמה ימואלה ןוכסיחה
רזגמב ןועריגב םוצמצל תודוה תולעל ןוכסיחה לחה 1984-1983-ב .הנש התואב ילילש
.יטרפה ןוכסיחב היילעל ליבקמב יתלשממה


20% לש היצלפניאל הדירי ,תילכלכה תינכותה :1989-1985
תוחיפ ראשה ןיב הללכש) 1985 ילויב קשמה בוצייל םוריחה תינכות תלעפה תובקעב
רקוי תפסות לע רותיו לע םיקיסעמלו הלשממל תורדתסהה ןיב םכסה בולישב ימעפ-דח
רצותה .20%-ל 400%-מ היצלפניאה רועישב הדח הדירי הלח (םיריחמ חוקיפ תלעפהו
טאוה 1989-1988-ב ;6%-4%-ב תינכותה תלעפה רחאלש םינשה שולשב לדג ימלוגה ימוקמה
.דחא זוחאל דע לודיגה בצק
הכירצב תיסחי ךומנ לודיג היהו הלשממה תוליעפ םג המצמוצ בוצייה תינכות תלעפה םע
תינוחטיבה הכירצהו הנשל עצוממב 2%-ב התלע תיחרזאה תירוביצה הכירצה :תירוביצה
.3%-ב המצמטצה
עצוממב 10%) תירוביצה היינבב טלוב םוצמצל הלשממה תוליעפב הדיריה האיבה ,ףסונב
היינבב תועקשה 2%-ב ומצמטצה םיעובק םיסכנב תועקשהה ללכש ךכ :תועקשהה ראש .(הנשל
.הנשל עצוממב קשמה יפנע תועקשהו םירוגמל תיטרפ
הפוקתב היה הכירצב לודיגה רקיע ;הנשל עצוממב 6%-ב תיטרפה הכירצה התלע ,תאז תמועל
.תיסחי תוהובג רכש תוילע ויה הב ,קשמה בוצייל תינכותה תלעפה רחאל דימ הנושארה
תוחפ ולע אוביה יריחמו תיסחי ךומנ ןיפילח רעש ןווכמב רמשנ 1989-1986 םינשב
תיבה יקשמ תואצוהב לודיגל הארנה לככ ומרת הלא םיריחמ ישרפה .ימוקמה רצותה יריחממ
.אמייק ינב םירצומו ל"וחל תועיסנ לע
1989-בו 1988-ב ;הנשל עצוממב 7%-ב 1987-1985-ב בחרתה םיתורישהו תורוחסה אוצי
אוצי דחוימב - םצמטצה תורוחסה אוצי - הנשל עצוממב דחא זוחאל אוציה לודיג טאוה
הדוהיב םיעוריאה תליחת םע תורייתמ תוסנכהב הדח הדירי התייהו ,תיאלקחה תרצותה
41%-ל עיגה סמה רועישו םיסמה תייבג התלע היצלפניאב הדיריה םע .הזע לבחבו ןורמושו
ןוכסיחה רועישו הנשל דבלב דחא זוחאב התלע שפנל היונפה תיטרפה הסנכהה .רצותהמ
.םצמטצה יטרפה
היונפה תימואלה הסנכההמ 9%-ל הפוקתה לש תונושארה םייתנשב הלע יקנה ימואלה ןוכסיחה
לע הלשממה תוסנכה ולע ףא הלא םייתנשב .יתלשממה רזגמה ןועריגב דח םוצמצל תודוה
הזזיק ,ינש דצמ .תילכלכה תינכותה תלעפה םע ל"וחמ ולבקתהש םיקנעמ לשב היתואצוה
בש 1989-1987 םינשב .יתלשממה ןוכסיחב רופישהמ קלח יטרפה ןוכסיחב הריהמה הדיריה
יטרפה ןוכסיחהש יפ לע ףא ;היונפה תימואלה הסנכההמ 5%-4%-ל ימואלה ןוכסיחה דריו
אוה יכ םא ,יתלשממה ןועריגה ליבקמב הלע ,הפוקתה ףוס תארקל 12%-ל עיגהו תולעל לחה
.1984-1966 םינשב םירועישל האוושהב ךומנ ראשנ


היצלפניאה בצקב ףסונ םוצמצו היילע :1996-1990
ךלהמב ועיגהש םילועה רפסמ :רבעשל תוצעומה תירבמ היילע לג עיגה 1996-1990 םינשב
.הנש ידמ םילוע ףלא 80 ועיגה ןכמ רחאלו ףלא 400 טעמכב םכתסה 1990-1991 םינשה
1991-1990-ב םרת היילעה לג .1989-1983 הפוקתב הנשל ףלא 20 דע 10 תמועל ,תאז
.םירוגמל היינבב תועקשה לש תטלוב תפסותלו תירוביצהו תיטרפה הכירצב ריהמ לודיגל
תונוכמב תועקשה םג ופסונ ,הדובעב םישדחה םילועה תטילק םע 1995-1992 םינשב
םיתורישהו תורוחסה אוצי םגש ךכ ,קשמה יפנע לכב רוצייב ריהמ לודיג ןמתסהו דויצבו
.לדג
תחיתפל ואיבהש ,ןדרי םע םולשה םכסהו ולסוא םכסה 1994-1993 םינשב ומתחנ ,ןכ ומכ
.ץראל ל"וחמ תועקשה תמרזהו םישדח םיקווש
דחוימבו ,ימלוגה ימוקמה רצותב הנשל עצוממב 6% לש ריהמ לודיגל ואיבה הלא תויוחתפתה
עצוממב 2%-ב םכתסה שפנל רצותב לודיגה .הנשל 8%-7%-ב הלעש ,יקסעה רזגמה לש רצותב
שפנל רצותה היה הפוקתה םותבו ,תורחא תונידמב לודיגל האוושהב הובג לודיג - הנשל
רצותהמ הובגו ,דנלניפו הינטירב ,דנלריא ומכ תוחתופמ תונידמב רצותל ולדוגב המוד ץראב
.ןוויבו לגוטרופב ,דרפסב ,דנליז-וינב שפנל
,תאז תמועל ;םירז םידבוע ןכו םיבר םישדח םילוע 1996-1990 םינשב ופסונ הדובעה חוכל
םינשב התלע הדובעה תמושת .הזע לבחמו ןורמושו הדוהימ םידבועה רפסמ םצמטצה
םצמטצה ,תאז תמועל ;םירז םידבוע ןכו םיבר המודב ,הנשל עצוממב 6%-ב 1996-1990
.הדובעה ןוירפב יוניש היה אל טעמכש ךכ ,רצותב לודיגל רפסמ
1989-ב 20%-מ הגרדהב דרי ימוקמה רצותה יריחמב לודיגה - תפסונ הדירי הלח היצלפניאב
ןיפילחה רעש .(21%-ב רצותה יריחמ ולע הב ,1991 תנש תא איצוהל) 1996-ב 9%-ל דע
ישרפה .רצותה יריחממ תוחפ ולע אוציהו אוביה יריחמש ךכ ,תיסחי ךומנ הפוקתה לכב ראשנ
לדג אוביה - רצותב לודיגל רבעמ ףא םיתורישהו תורוחסה אוביב לודיגל ומרת הלא םיריחמ
.הנשל עצוממב 11%-ב
תודוה תורוחסה אוצי לדג דחוימב .הנשל עצוממב 7-8%-ב הפוקת התואב הלע תורוחסה אוצי
,תילארשי תרצות לע םרחה תא ולטיב תובר תונידמש רחאל ,תושדח תונידמ םע רחסב החיתפל
םרת אוציב לודיגל אוביב לודיגה ןיב שרפהה .קט-ייה ירצומ לש אוציה תובחרתה תובקעבו
,תאז ;הפוקתה ףוסב רצותהמ 5%-מ רתויל עיגהש ,םימולשתה ןזאמב ןועריגב תטלוב היילעל
.1989-ב רצותהמ 2.4% לש ףקיהב ןזאמב ףדועל האוושהב
7%-ב 1996-1990 םינשב ולע ,אוביהמו ימוקמה רצותהמ קשמה תושרל ודמעש תורוקמה ךס
4% לש לודיג ושוריפש ,7%-ב הלא םינשב איה םג התלע תיטרפה הכירצה .הנשל עצוממב
ינב םירצומ תשיכרב םשרנ (הנשל עצוממב שפנל 10%) דחוימב הובג לודיג .שפנל הנשל
םינשב םישדחה םילועה ידי לע אמייק ינב םירצומ תושיכר וקלחב ףקשמש לודיג - אמייק
לע תיבה יקשמ תואצוהב םג התייה תיסחי ההובג היילע .הצרא םתעגה רחאל תונושארה
.ל"וחל תועיסנ לעו ,םיישיא םיצפחו הלענה ,השבלה
ולע דחוימב :(הנשל 5%) תיסחי הובג רועישב וז הפוקתב התלע תיחרזאה תירוביצה הכירצה
הכומנ היילע התייה ,תאז תמועל .לודגה םילועה םרז תעגה םע הטילקו ךוניח לע תואצוהה
.תינוחטיבה האצוהב (הנשל 2%) תיסחי
תועקשהה .הנשל עצוממב 14% לש ריהמ בצקב הלא םינשב ובחרתה םיעובק םיסכנב תועקשהה
היילעה .הנשל עצוממב 11%-ב ולע ,םישדחה םילועה תטילקל ראשה ןיב ,םירוגמל םיניינבב
.רתויב לודגה םילועה רפסמ עיגה ןהב ,1991-1990 םינשב רקיעב הלח
םניאש םיניינבב ,הרובחת ילכבו דויצב ,תונוכמב - םיעובק םיסכנב קשמה יפנע תועקשה
,ךכמ האצותכ .הנשל עצוממב 15%-ב 1996-1990-ב ולע - תורחא היינב תודובעבו םירוגמל
תמושתב ריהמה לודיגה תא קיבדהו ,הנשל עצוממב 7%-6%-ב יקסעה רזגמב ןוהה יאלמ לדג
.הדובעה
יקשמל תורבעהב היילע התייה ,ןכ ומכ .רצותהמ 37%-ל עיגהו וז הפוקתב דרי סמה רועיש
ךכ ,הלא םינשב תיסחי םיכומנ ויה תיטרפ הכירצל םיתורישהו םירצומה יריחמו ל"וחמ תיבה
לודיגל תיסחי הובג רועיש - הנשל עצוממב 3%-ב התלע שפנל היונפה תיטרפה הסנכההש
.רצותב
רחאל ,היונפה תימואלה הסנכההמ 11%-ל עיגהו 1992-1990 םינשב הלע ימואלה ןוכסיחה
םיקנעמב הרוקמ הלא םינשב ןוכסיחב היילעה רקיע .1974 זאמ 10%-מ ךומנ היהש
םינשב .רבעשל תוצעומה תירבמ םילועה תטילקל תירבה תוצרא תלשממ לש תויוברעבו
םוצמצהמו יתלשממה ןועריגב היילעהמ האצותכ ימואלה ןוכסיחה םצמטצהו בש 1996-1993
.יטרפה ןוכסיחב


תילכלכה תוליעפב הטאה :1998-1997
עצוממב 2%-ל טאוה רצותב לודיגה בצק .תילכלכה תוליעפב הטאה הלח 1998-1997 םינשב
היילעבו הקוסעתב תיסחי ךומנ לודיגב התוול תוליעפב הטאהה .דרי שפנל רצותהו ,הנשל
.הנשל עצוממב 8%-ל רצותה יריחמ תיילע בצק דרי ,ןכ ומכ .הלטבאה רועישב
שוקיבה לע עיפשהש ,היסורבו קוחרה חרזמב ילכלכה רבשמה :םימרוג רפסממ העפשוה הטאהה
;תורייתה לע העיפשהש ,רוזאב תינוחטיבה תואדווה יא ;םימולהיה אוצי דחוימבו ,אוציל
תירוביצ המזיב םירוגמ יתב תיינב ;תמדוקה הפוקתל תיסחי ןטק היה ועיגהש םילועה רפסמ
.המצמוצ
הכירצל תיבה יקשמ תואצוהב לודיגה :םירחאה םיימוקמה םישוקיבב הטאה התייה דבב דב
השבלה ,ןוזמ לע תואצוהב לודיגה טאוה רקיעב .שפנל דחא זוחא - 3%-ל טאוה תיטרפ
ב המצמוצ םיעובק םיסכנב תימלוגה תימוקמה העקשהה .םייטרפ בכר ילכ לעו הלענהו
םוצמצה לשב רקיעב ,הנשל עצוממב 4%-ב הנטק םירוגמ יתב תיינבב העקשהה .הנשל 4%-3%-
םיניינבב ,בכר ילכב ,דויצב ,תונוכמב קשמה יפנע תועקשה .תירוביצה היינבב (14%) דחה
לדג םיתורישהו תורוחסה אוצי .3%-2%ב ונטק תורחא היינב תודובעבו םירוגמל םניאש
יתורישו קט-ייהה תוישעת אוציב תיסחי הובג לודיג היה ,דחא דצמ .הנשל עצוממב 7%-ב
.םימולהי אוצימו תורייתמ תוסנכהה ומצמוצ ,ךדיאמ ;יאלקחה רוצייבו הנכותה
 
,אוביה ריחממ רתוי 3%-2%-ב ולע אוציה יריחמ - רופיש וז הפוקתב לח רחסה יאנתב
ןוכסיחב םוצמצ תובקעב דרי ימואלה ןוכסיחה .םימולשתה ןזאמב ןועריגה דרי ךכמ האצותכו
.יטרפה


שפנל ימלוג ימוקמ רצות :1 ףרג
שפנל תיטרפ הכירצו שפנל היונפ תיטרפ הסנכה :2 ףרג
שפנל תיחרזא תירוביצ הכירצ :3 ףרג
תינוחטבה הכירצה :4 ףרג
םיעובק םיסכנב תועקשה :5 ףרג
םיתורישו תורוחס אוצי :6 ףרג
יתלשממה בוחה :7 ףרג
תירבה תוצראב שפנל רצותהמ זוחאכ ימלוגה ימואלה רצותה :8 ףרג
ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ ,םיסמ :9 ףרג
תימואלניב האוושה-ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ ,םיסמ :10 ףרג

."שומיש יאנת" האר .לארשי תנידמל תורומש םירצויה תויוכז


כתבו לנו חיפוש עזרה