(Errata) תיקוני טעויות
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
רבעון לסטטיסטיקה של מקרו-כלכלה
אפריל-יוני 2017 
  שם לוח/מבוא/נספח/תרשים שם פרק מספר פרק מתוקן מיום
Excel 5.3.חשבון פעולות הממשלה (משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי) במתכונת GFSM 2014 המגזר הממשלתי 5 02/10/2017
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©