החקלאות בישראל:
חשבון הענף
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה
2015-2014 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1656
פורסם: 22/12/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה מלאה להדפסה גרסה מלאה להדפסה
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
מעבר על    
חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2015-2014    
מעבר אלמ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
   
מעבר אלל ו ח ו ת    
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2015-2014    
מעבר אלמ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
   
מעבר אלל ו ח ו ת    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
הערות הסבר   Word
   חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2015-2014  
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
  Zip
מ ב ו א   Word
תרשימים
חשבון ענף החקלאות, 2015 1.  
תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, 2015-1986 2.  
תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, אחוזי שינוי בנפח, כל שנה לעומת קודמתה, 2015-1986 3.  
תפוקה חקלאית - ערך, לפי ענף, 2015 4.  
תפוקת הגידולים, לפי ענף, 2015-2010 5.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2015 6.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2015-2010 7.  
יצוא גידולים - אחוז מהתפוקה, 2015-2010 8.  
ענף החקלאות - מגמות רב שנתיות, 2015-2010 9.  
השינוי בערך התפוקה, לפי ייעוד, 2015-2010 10.  
תשומה בחקלאות, 2015 11.  
לוחות
שינויים נבחרים בנפח התפוקה החקלאית, לעומת שנה קודמת (אחוזים) א. Excel
שינויים בנפח התשומה בחקלאות, לעומת שנה קודמת (אחוזים) ב. Excel
שינויים במחיר התשומה בחקלאות, לעומת שנה קודמת (אחוזים) ג. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
חשבון ענף החקלאות 1. Excel
תפוקה, תשומה ותוצר מקומי נקי בחקלאות (ערך, מדדי מחירים ומדדי כמויות) 2. Excel
תפוקה חקלאית 3. Excel
ערך התפוקה החקלאית, לפי ייעוד וענף 4. Excel
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד 5. Excel
תפוקה חקלאית - בעלי חיים ותוצרתם, לפי ייעוד 6. Excel
תפוקה חקלאית - מוצרים נבחרים 7. Excel
יצוא מוצרים נבחרים 8. Excel
תשומה בחקלאות 9. Excel
תשומות נבחרות 10. Excel
גורמי ייצור נבחרים 11. Excel
הפקת מים וצריכתם, לפי מקור וייעוד 12. Excel
צריכת מים בחקלאות, לפי צורת יישוב 13. Excel
תעסוקה בחקלאות 14. Excel
השקעה בחקלאות, לפי סוג נכס 15. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירי 2000 16. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירים שוטפים 17. Excel
מזון למשק החי - מוצרים עיקריים 18. Excel
מכירת תערובות, לפי סוג 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2015-2014  
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
  Zip
מ ב ו א   Word
תרשימים
ענף החקלאות - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2015-2004
1.  
גידולים צמחיים - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2015-2004
2.  
בעלי חיים ותוצרתם - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2015-2004
3.  
לוח
השינויים העיקריים שחלו במחירי התשומות בשנת 2015 לעומת שנת 2014 א. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
ל ו ח ו ת   Zip
מדד מחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 1. Excel
שינויים במחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565 - 9402
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©