החקלאות בישראל:
חשבון הענף
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה
2016-2015 
פרסום מספר: 1695
פורסם: 30/11/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
מעבר על    
חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2016-2015    
מעבר אלמבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
   
מעבר אללוחות    
מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2016-2015    
מעבר אלמבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
   
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
סימנים מיוחדים בלוחות
הערות הסבר
 
הקדמה   Word
סימנים מיוחדים בלוחות   Word
הערות הסבר   Word
   חשבון ענף החקלאות - תפוקה, תשומה ותוצר מקומי, 2016-2015  
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים
    שיטות (מתודולוגיה)
  Zip
מבוא   Word
תרשימים
חשבון ענף החקלאות, 2016 1.  
תוצר מקומי נקי בענף החקלאות, 2016-1986 2.  
תפוקה חקלאית - ערך, לפי ענף, 2016 3.  
תפוקת הגידולים, לפי ענף, 2016-2010 4.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2016 5.  
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד, 2016-2010 6.  
יצוא גידולים - אחוז מהתפוקה, 2016-2010 7.  
ענף החקלאות - מגמות רב שנתיות, 2016-2010 8.  
השינוי בערך התפוקה, לפי ייעוד, 2016-2010 9.  
ערך התפוקה והתשומה בענף החקלאות, 2016-2000 10.  
תשומה בחקלאות, 2016 11.  
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות   Zip
חשבון ענף החקלאות 1. Excel
תפוקה, תשומה ותוצר מקומי נקי בחקלאות (ערך, מדדי מחירים ומדדי כמויות) 2. Excel
תפוקה חקלאית 3. Excel
ערך התפוקה החקלאית, לפי ייעוד וענף 4. Excel
תפוקה חקלאית, לפי ייעוד 5. Excel
תפוקה חקלאית - בעלי חיים ותוצרתם, לפי ייעוד 6. Excel
תפוקה חקלאית - מוצרים נבחרים 7. Excel
יצוא מוצרים נבחרים 8. Excel
תשומה בחקלאות 9. Excel
תשומות נבחרות 10. Excel
גורמי ייצור נבחרים 11. Excel
הפקת מים וצריכתם, לפי מקור וייעוד 12. Excel
צריכת מים בחקלאות, לפי צורת יישוב 13. Excel
תעסוקה בחקלאות 14. Excel
השקעה בחקלאות, לפי סוג נכס 15. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירי 2000 16. Excel
מלאי הון בחקלאות, לפי סוג נכס - במחירים שוטפים 17. Excel
מזון למשק החי - מוצרים עיקריים 18. Excel
מכירת תערובות, לפי סוג 19. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
   מדדי המחירים של תפוקה ותשומה בחקלאות, 2016-2015  
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
  Zip
מבוא   Word
תרשימים
ענף החקלאות - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2016-2004
1.  
גידולים צמחיים - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2016-2004
2.  
בעלי חיים ותוצרתם - אחוזי שינוי במדדי המחירים של תפוקה ותשומה, ממוצע שנתי - כל שנה לעומת קודמתה,
2016-2004
3.  
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות   Zip
מדד מחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 1. Excel
שינויים במחירי התפוקה החקלאית, לפי ענף ומוצר 2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9402
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA