ההוצאה הלאומית לבריאות
2017-1962 
פרסום מספר: 1735
פורסם: 07/11/2018  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים ושיטות
    מהימנות האומדנים
    תיקונים בהגדרות ובסיווגים
    השוואה לפרסומים קודמים
מעבר על    
מעבר אלתרשימים    
מעבר אללוחות    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מבוא
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    מקורות הנתונים ושיטות
    מהימנות האומדנים
    תיקונים בהגדרות ובסיווגים
    השוואה לפרסומים קודמים
 
הקדמה   Word
מבוא   Word
תרשימים   Zip
הוצאה לאומית לבריאות, כאחוז מהתמ"ג, 2017-1995 1.  
הוצאה לאומית לבריאות לנפש, 2017-1995 2.  
הוצאה לאומית לבריאות, 2017-1992 3.  
הוצאה שוטפת לבריאות, לפי סוג שירות, 2015 4.  
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע, 2017 5.  
השקעות בנכסים קבועים במערכת הבריאות, 2017-1992 6.  
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן, 2017-1998 7.  
הוצאות הממשלה והרשויות המקומיות, קופות החולים ומלכ"רים פרטיים על שירותי בריאות, לפי סוג הוצאה, 2015 8.  
הוצאה לאומית שוטפת לבריאות, כאחוז מהתמ"ג - השוואה בין-לאומית, 2017 9.  
הוצאה לאומית שוטפת לבריאות לנפש - השוואה בין-לאומית, 2017 10.  
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות   Zip
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע (מיון חדש) (במחירים שוטפים) 1. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע (מיון קודם) (במחירים שוטפים) 1א. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג הוצאה ושירות (במחירים קבועים - 2015) 2. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי סוג הוצאה ושירות (במחירים שוטפים) 3. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע, סוג הוצאה ושירות (במחירים שוטפים) 4. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מממן (במחירים שוטפים) 5. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, אספקה ומימון, לפי מגזר (במחירים שוטפים) 6. Excel
תקבולים ותשלומים בשירותי הבריאות של הממשלה והרשויות המקומיות ושל קופות החולים - חשבון מאוחד (במחירים שוטפים) 7. Excel
תקבולים ותשלומים בשירותי הבריאות של הממשלה והרשויות המקומיות, של קופות החולים ושל מלכ"רים פרטיים (במחירים שוטפים) 8. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע (מיון חדש) (במחירים קבועים - 2015) 9. Excel
הוצאה לאומית לבריאות, לפי מגזר מבצע (מיון קודם) (במחירים קבועים - 2015) 9א. Excel
הוצאות הממשלה והרשויות המקומיות, קופות החולים ומלכ"רים פרטיים על שירותי בריאות, לפי סוג הוצאה (במחירים שוטפים) 10. Excel
אספקה של תרופות, חומרי רפואה ומכשירים רפואיים (כולל אספקה כחלק מטיפול רפואי) (במחירים שוטפים) 11. Excel
רכישה ישירה של תרופות, חומרי רפואה ומכשירים רפואיים על ידי משקי בית (במחירים שוטפים) 11א. Excel
הוצאה לאומית שוטפת לבריאות - השוואה בין-לאומית 12. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-2181
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©