משרד החינוך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
 החינוך בישראל
השוואה בין-לאומית
2004 
פרסום מספר: 1325
פורסם: 28/09/2008  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, מקורות
מעבר על    
מעבר אלפרק א: תפוקת מוסדות החינוך והשפעת ההשכלה    
מעבר אלפרק ב: משאבים כספיים המושקעים בחינוך    
מעבר אלפרק ג: נגישות והשתייכות למערכת החינוך    
מעבר אלפרק ד: סביבת הלימודים וארגון בית הספר    
מעבר אלפרק ה: תכנית להערכה בין-לאומית של תלמידים - PISA    
מעבר אלפרק ו: מגמות בין-לאומיות בלימודי מתמטיקה ומדעים - TIMSS    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א - כללי, ממצאים עיקריים, הגדרות והסברים, מקורות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הערות הסבר   Word
פרק א: תפוקת מוסדות החינוך והשפעת ההשכלה   Zip
בני 64-25, לפי רמת השכלה (2004) 1. Excel
אוכלוסייה בעלת השכלה תיכונית לפחות, לפי קבוצת גיל (2004) 2. Excel
בני 64-25 בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה, לפי רמת השכלה וקבוצת גיל (2004) 3. Excel
הישגי השכלה של בני 64-25 (לפי מין וקבוצת גיל), בערכים ממוצעים של מספר שנות לימוד (2004) 4. Excel
בוגרי החטיבה העליונה, לפי נתיב לימודים וייעודו, ולפי מין (2004) 5. Excel
בוגרי החינוך העל-תיכוני והגבוה, לפי רמת השכלה ומשך לימודים (2004) 6. Excel
בוגרי החינוך העל-תיכוני והגבוה, לפי תחום לימודים (2004) 7. Excel
תעודות המוענקות לנשים בחינוך העל-תיכוני והגבוה, לפי תחום לימודים ודרג חינוך (2004) 8. Excel
בוגרי מדעים, לפי רמת השכלה ומין (2004) 9. Excel
מועסקים בני 64-25, לפי רמת השכלה ומין (2004) 10. Excel
בלתי מועסקים בני 64-25, לפי רמת השכלה ומין (2004) 11. Excel
מועסקים בני 64-25, לפי רמת השכלה (2004-1991) 12. Excel
בלתי מועסקים בני 64-25, לפי רמת השכלה (1991, 1995, 1998, 2004-2000) 13. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ב: משאבים כספיים המושקעים בחינוך   Zip
הוצאה שנתית על מוסדות חינוך עבור כל השירותים - לתלמיד, לפי דרג חינוך - תכנית לימודים מלאה (2003) 14. Excel
הוצאה שנתית על מוסדות חינוך עבור שירותים עיקריים ונלווים ועבור מחקר ופיתוח - לתלמיד, לפי דרג חינוך וסוג שירות - תכנית לימודים מלאה (2003) 15. Excel
הוצאה שנתית על מוסדות חינוך עבור כל השירותים - לתלמיד, לפי דרג חינוך - תכנית לימודים מלאה (2003) 16. Excel
הוצאה על מוסדות חינוך בכל הדרגים, לפי מקור מימון (1995, 2000, 2003) 17. Excel
הוצאה על מוסדות חינוך, לפי מקור מימון (1995, 2000, 2003) 18. Excel
הוצאה על מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך (2003) 19. Excel
שינוי בהוצאה על מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך ומקור מימון (1995, 2003) 20. Excel
מקורות מימון ציבוריים ופרטיים של מוסדות חינוך בכל הדרגים (1995, 2003) 21. Excel
מקורות מימון ציבוריים ופרטיים של מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך (1995, 2003) 22. Excel
מקורות מימון ציבוריים ופרטיים של מוסדות חינוך על-תיכוניים וגבוהים (1995, 2003) 23. Excel
הוצאה ציבורית לחינוך, לפי דרג חינוך (1995, 2003) 24. Excel
סבסוד ציבורי למשקי בית ולגופים פרטיים אחרים עבור החינוך העל-תיכוני והגבוה (2003) 25. Excel
סבסוד ציבורי למשקי בית ולגופים פרטיים אחרים עבור החינוך היסודי, החינוך העל-יסודי והמכינות הקדם-אקדמיות (2003) 26. Excel
הוצאות על חינוך, לפי מטרה (2003) 27. Excel
הוצאה על מוסדות חינוך, לפי דרג חינוך וסוג הוצאה (2003) 28. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ג: נגישות והשתייכות למערכת החינוך   Zip
מספר שנות לימודים צפויות, לפי מין, היקף תכנית לימודים ודרג חינוך (2004) 29. Excel
שיעורי למידה, לפי קבוצת גיל (2004) 30. Excel
שיעורי למידה של בני 20-15, לפי קבוצת גיל ודרג חינוך (2004) 31. Excel
שיעורי הצטרפות לחינוך העל-תיכוני והגבוה, לפי דרג חינוך, גיל ומין (2004) 32. Excel
תלמידים במוסדות החינוך העל-תיכוני והגבוה, לפי דרג חינוך, סוג מוסד והיקף תכנית לימודים (2004) 33. Excel
דפוסי למידה בחטיבה העליונה, לפי נתיב לימודים וייעודו (2004) 34. Excel
מספר שנים צפויות במסגרות לימודים ומחוצה להן - בני 29-15, לפי מין ומצב תעסוקה (2004) 35. Excel
בני 29-15 במסגרות לימודים ומחוצה להן, לפי קבוצת גיל ומצב תעסוקה (2004) 36. Excel
גברים בני 29-15 במסגרות לימודים ומחוצה להן, לפי קבוצת גיל ומצב תעסוקה (2004) 37. Excel
נשים בנות 29-15 במסגרות לימודים ומחוצה להן, לפי קבוצת גיל ומצב תעסוקה (2004) 38. Excel
מגמות בשיעורי בני ה-29-15 שבמסגרות לימודים ומחוצה להן, לפי קבוצת גיל ומצב תעסוקה (2004-2001) 39. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ד: סביבת הלימודים וארגון בית הספר   Zip
גודל כיתה ממוצע, לפי דרג חינוך וסוג מוסד (2004) 40. Excel
היחס בין מספר התלמידים לצוות ההוראה במוסדות החינוך, לפי דרג חינוך (2004) 41. Excel
שכר המורים, לפי דרג חינוך (2004) 42. Excel
מערך שעות העבודה של המורים (2004) 43. Excel
מורים במוסדות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך וקבוצת גיל (2004) 44. Excel
נשים בכוח ההוראה במוסדות ציבוריים ופרטיים, לפי דרג חינוך (2004) 45. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ה: תכנית להערכה בין-לאומית של תלמידים - PISA   Zip
ניקוד ממוצע של שני מדדים של תחושת מעורבות של תלמידים בני 15 בפעילות בית הספר (2000) 46. Excel
שכיחות תלמידים בני 15 אשר תחושת השייכות שלהם ושותפותם בפעילות בית הספר מועטות (2000) 47. Excel
תלמידים בני 15, לפי מין וציפיות תעסוקה בגיל 30 (2000) 48. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק ו: מגמות בין-לאומיות בלימודי מתמטיקה ומדעים - TIMSS   Zip
מגמות בהישגים במתמטיקה: תלמידי כיתות ח (1995, 1999, 2003) 49. Excel
מגמות בהישגים במדעים: תלמידי כיתות ח (1995, 1999, 2003) 50. Excel
ממוצע של הישגים במתמטיקה: תלמידי כיתות ח, לפי מין (2003) 51. Excel
ממוצע של הישגים במדעים: תלמידי כיתות ח, לפי מין (2003) 52. Excel
שימוש במחשב בשיעורי מדעים: תלמידי כיתות ח (2003) 53. Excel
ציונים במתמטיקה ובמדעים של תלמידי כיתות ח שמצבם הכלכלי ירוד, לפי דיווחי המנהלים (2003) 54. Excel
מגמות במדד הנוכחות בבית הספר ובכיתה: תלמידי כיתות ח (2003) 55. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0333-6050
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©