SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 6, October 2013 - Past, Present and Future Perspectives SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 6, October 2013 - Past, Present and Future Perspectives
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 6
חשוון תשע"ד, אוקטובר October 2013
ישראל מאין ולאן?   Past, Present and Future Perspectives 
תיקוני טעויות (Errata)
פורסם: 17/10/2013  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
ישראל מאין ולאן?
מה השתנה מהשנה שעברה? - המדדים המרכזיים בשנת 2011 לעומת שנת 2010
מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית ישראל ומבט לעתיד
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 3: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 4: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 5: בריאות    
מעבר אלפרק 6: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 7: חוק וסדר    
מעבר אלפרק 8: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
ישראל מאין ולאן?
מה השתנה מהשנה שעברה? - המדדים המרכזיים בשנת 2011 לעומת שנת 2010
מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית ישראל ומבט לעתיד
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
ישראל מאין ולאן?   Pdf
מה השתנה מהשנה שעברה? - המדדים המרכזיים בשנת 2011 לעומת שנת 2010   Pdf
מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית ישראל ומבט לעתיד   Pdf
הערות הסבר   Pdf
פרק 1: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Pdf
תיבה 1.1: רווחה, עוני ותמ"ג   Pdf
תיבה 1.2: תחום ההייטק בישראל   Pdf
תיבה 1.3: שוק הדיור בישראל   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Pdf
תיבה 2.1: קושי לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Pdf
מפה 3.1: רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2011   Pdf
תיבה 3.1: מאפייני הכנסה של הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים, 2010   Pdf
תיבה 3.2: הביטחון הסוציאלי בישראל - לאן?   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Pdf
מפה 4.1: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות, ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2011   Pdf
תיבה 4.1: תחזית תלמידים במערכת החינוך לשנת 2019   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בריאות   Zip
בריאות   Pdf
תיבה 5.1: תחזיות תוחלת חיים בישראל   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Pdf
תיבה 6.1: בעלות על כלי רכב פרטיים, 2011-2000   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: חוק וסדר   Zip
חוק וסדר   Pdf
תיבה 7.1: בני 18-12 המטופלים בשירות המבחן לנוער   Pdf
תיבה 7.2: מדד אלימות לאומי לישראל   Pdf
תיבה 7.3: פשיעה במבט בין-לאומי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: סביבה   Zip
סביבה   Pdf
מפה 8.1: רמת זיהום החופים, 2011   Pdf
תיבה 8.1: מגוון ביולוגי בישראל   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Pdf
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©