SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 8, May 2016 - Israel's Future Generation (Children and Youth up to Age 24) SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 8, May 2016 - Israel's Future Generation (Children and Youth up to Age 24)
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 8
אייר תשע"ו, מאי May 2016
דור העתיד של ישראל   Israel's Future Generation
ילדים וצעירים עד גיל Children and Youth up to Age 24 
פורסם: 19/05/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24) - ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מאפיינים דמוגרפיים    
מעבר אלפרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 4: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 5: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 6: בריאות    
מעבר אלפרק 7: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 8: פשיעה ומשפט    
מעבר אלפרק 9: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24) - ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
דור העתיד של ישראל (ילדים וצעירים עד גיל 24) - ממצאים מרכזיים   Pdf
הערות הסבר   Pdf
פרק 1: מאפיינים דמוגרפיים   Zip
מאפיינים דמוגרפיים   Pdf
מפה 1.1: בני 24-0 מכלל האוכלוסייה ביישוב ביישובים המונים 10,000 תושבים ויותר, 2014   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Pdf
מפה 2.1: שווי דירת מגורים ביישובים נבחרים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2014   Pdf
תיבה 2.1: הוצאות של משקי בית עם ילדים על חינוך בלתי פורמלי, לפי מדד פריפריאלי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Pdf
מפה 3.1: דירוג עוני בישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2014   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Pdf
מפה 4.1: בני 17-0 בעלי נזקקות מוגדרת ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2014   Pdf
תיבה 4.1: אומנה - סידור חוץ ביתי זמני או עד גיל 18   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Pdf
מפה 5.1: תלמידי כיתות יב הזכאים לתעודת בגרות ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2013   Pdf
תיבה 5.1: עזיבה של עובדי הוראה חדשים את מערכת החינוך   Pdf
מפה 5.2: סטודנטים צעירים לתואר ראשון ביישובים המונים 20,000 תושבים ויותר, 2014   Pdf
תיבה 5.2: בני נוער הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: בריאות   Zip
בריאות   Pdf
תיבה 6.1: היפגעות בלתי מכוונת של בני 17-0 בישראל   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Pdf
תיבה 7.1: בטיחות ילדים ברכב   Pdf
תיבה 7.2: תאונות דרכים עם נפגעים שבהן היו מעורבים אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים, 2014   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: פשיעה ומשפט   Zip
פשיעה ומשפט   Pdf
תיבה 8.1: ילדים נפגעי עבריינות - על פי ממצאי סקר ביטחון אישי 2014   Pdf
תיבה 8.2: תחושת ביטחון   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: סביבה   Zip
סביבה   Pdf
תיבה 9.1: מחזור והרגלי מחזור   Pdf
מפה 9.1: רמת זיהום החופים, 2014   Pdf
תיבה 9.2: תפיסות ועמדות של צעירים (בני 24-20) כלפי סביבת המגורים וכלפי נושאים סביבתיים - מתוך נתוני הסקר החברתי 2014   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Pdf
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©