SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 9, June 2017 - Persons Aged 55 and Over SOCIETY IN ISRAEL, Report No. 9, June 2017 - Persons Aged 55 and Over
 פני החברה בישראל   SOCIETY IN ISRAEL
דוח מס' Report No. 9
סיוון תשע"ז, יוני June 2017
בני 55 ומעלה   Persons Aged 55 and Over 
פורסם: 29/06/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
מעבר על    
מעבר אלפרק 1: מאפיינים דמוגרפיים    
מעבר אלפרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים    
מעבר אלפרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי    
מעבר אלפרק 4: שירותי רווחה    
מעבר אלפרק 5: חינוך והשכלה    
מעבר אלפרק 6: בריאות    
מעבר אלפרק 7: תחבורה ותאונות דרכים    
מעבר אלפרק 8: פשיעה ומשפט    
מעבר אלפרק 9: סביבה    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
ממצאים מרכזיים
הערות הסבר
 
הקדמה   Pdf
ממצאים מרכזיים   Pdf
הערות הסבר   Pdf
פרק 1: מאפיינים דמוגרפיים   Zip
מאפיינים דמוגרפיים   Pdf
מפה 1.1: בני 55 ומעלה מכלל האוכלוסייה ביישוב, ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר, 2015   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Zip
רווחת האוכלוסייה, תעסוקה ורמת חיים   Pdf
תיבה 2.1: פרישה מעבודה   Pdf
תיבה 2.2: הוצאות ופעילויות פנאי של בני 65 ומעלה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Zip
עוני והדרה חברתית בהשוואה למדינות האיחוד האירופי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: שירותי רווחה   Zip
שירותי רווחה   Pdf
מפה 4.1: בני 55 ומעלה בעלי נזקקות מוגדרת ביישובים שבהם 20,000 תושבים ויותר, 2015   Pdf
תיבה 4.1: ביטוח סיעוד במסגרת חוק הביטוח הלאומי   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: חינוך והשכלה   Zip
חינוך והשכלה   Pdf
תיבה 5.1: שיעורי עזיבה של עובדי הוראה בני 55 ומעלה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: בריאות   Zip
בריאות   Pdf
תיבה 6.1: איכות חיים בגיל המבוגר   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: תחבורה ותאונות דרכים   Zip
תחבורה ותאונות דרכים   Pdf
תיבה 7.1: היפגעות בני 65 ומעלה בתאונות דרכים בישראל: תמונת מצב וגורמי סיכון להיפגעות   Pdf
תיבה 7.2: תאונות דרכים עם נפגעים שהיו מעורבות בהן קלנועיות   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: פשיעה ומשפט   Zip
פשיעה ומשפט   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: סביבה   Zip
סביבה   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Pdf
ISSN 1565-9445
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©