SOCIAL SURVEY 2015, Attitudes Toward Government Services and Civic Engagement SOCIAL SURVEY 2015, Attitudes Toward Government Services and Civic Engagement
 הסקר החברתי    Social Survey
2015 
פרסום מספר: 1670
פורסם: 03/08/2017  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת הסקר
הסקר החברתי 2015: שיעורי השבה ואי-השבה, לפי סיבה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אללוחות רב-שנתיים, 2015-2002    
מעבר אללוחות גרעין, 2015    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - עמדות כלפי שירותי ממשל, 2015    
מעבר אללוחות הנושא השנתי - מעורבות אזרחית, 2015    
מעבר אלנ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2015    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    כללי
    ממצאים עיקריים
    מונחים, הגדרות והסברים
    שיטת הסקר
הסקר החברתי 2015: שיעורי השבה ואי-השבה, לפי סיבה
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
מ ב ו א   Word
הסקר החברתי 2015: שיעורי השבה ואי-השבה   Excel
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
לוחות רב-שנתיים, 2015-2002   Zip
בני 20 ומעלה, לפי תכונות נבחרות א. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון ותכונות נבחרות ב. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות גרעין, 2015   Zip
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי וציפיות לעתיד ולפי תכונות נבחרות 1. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מצב כלכלי ולפי תכונות נבחרות 2. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מדירת המגורים ומאזור המגורים ולפי תכונות נבחרות 3. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של מצב הבריאות ובעיה בריאותית או פיזית ולפי תכונות נבחרות 4. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שימוש במחשב ובאינטרנט ולפי תכונות נבחרות 5. Excel
בני 20 ומעלה, לפי השתתפות בכוח העבודה ולפי תכונות נבחרות 6. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מיקום העבודה העיקרית ולפי תכונות נבחרות 7. Excel
מועסקים בני 20 ומעלה, לפי מעמד בעבודה ועמדות בנושא עבודה ולפי תכונות נבחרות 8. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הקשר עם בני המשפחה והחברים ותחושת בדידות ולפי תכונות נבחרות 9. Excel
בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית, לפי מאפייני הפעילות ולפי תכונות נבחרות 10. Excel
בני 20 ומעלה שתרמו כסף, לפי יעד התרומה וסכום התרומה ולפי תכונות נבחרות 11. Excel
בני 20 ומעלה, לפי ויתורים מסיבות כלכליות והרגשת עוני ולפי תכונות נבחרות 12. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מידת דתיות ולפי תכונות נבחרות 13. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכה עצמית של רמת השליטה בעברית ולפי תכונות נבחרות 14. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מוגבלות תפקודית ולפי תכונות נבחרות 15. Excel
בני 20 ומעלה, לפי קושי בתפקוד היום-יומי ולפי תכונות נבחרות 16. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - עמדות כלפי שירותי ממשל, 2015   Zip
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהטיפול בבית החולים ולפי תכונות נבחרות 17. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהטיפול בחדר המיון וזמינות שירותי רפואה דחופה ולפי תכונות נבחרות 18. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהביקור אצל רופא המשפחה ולפי תכונות נבחרות 19. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהביקור אצל רופא מקצועי ולפי תכונות נבחרות 20. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהחינוך הקדם-יסודי ולפי תכונות נבחרות 21. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מבית הספר היסודי ולפי תכונות נבחרות 22. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מבית הספר העל-יסודי ולפי תכונות נבחרות 23. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי המוסד לביטוח לאומי ולפי תכונות נבחרות 24. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי רשות האוכלוסין וההגירה ולפי תכונות נבחרות 25. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון מהמחלקות לשירותים חברתיים ולפי תכונות נבחרות 26. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי בתי המשפט ולפי תכונות נבחרות 27. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי רשות המסים ולפי תכונות נבחרות 28. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי אוטובוסים של התחבורה הציבורית ולפי תכונות נבחרות 29. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי רכבת ישראל ולפי תכונות נבחרות 30. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי הרשות המקומית ולפי תכונות נבחרות 31. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שביעות רצון משירותי מתנ"סים ולפי תכונות נבחרות 32. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכת תפקודם של שירותי ממשל או של מוסדות ציבוריים ולפי תכונות נבחרות 33. Excel
בני 20 ומעלה, לפי הערכת השוויוניות במתן שירותי ממשל או שירותי מוסדות ציבוריים ולפי תכונות נבחרות 34. Excel
בני 20 ומעלה, לפי שירות הממשל או המוסד הציבורי שבו לדעתם יש להתחיל בשיפורים ולפי תכונות נבחרות 35. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
לוחות הנושא השנתי - מעורבות אזרחית, 2015   Zip
בני 20 ומעלה, לפי מעורבות בחיים הציבוריים והפוליטיים ולפי תכונות נבחרות 36. Excel
בני 20 ומעלה, לפי מתן אמון בגופים, ארגונים ומוסדות ציבוריים ולפי תכונות נבחרות 37. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
נ ס פ ח - שאלון הסקר החברתי 2015   Zip
שאלון הסקר החברתי 2015   Pdf
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהשתתפו בהכנת הפרסום   Word
ISSN 1565-9356
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©