סקר כוח אדם
2013 
תיקוני טעויות (Errata)
פרסום מספר: 1616
פורסם: 08/03/2016  
לפרסומים אחרונים בנושא חיפוש במאגר הפרסומיםחיפוש במאגר הפרסומים
EnglishEnglish גרסה  להדפסה גרסה להדפסה
הקדמה
מ ב ו א
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    שיטות
    שינויים בסקר כוח אדם 2012
שאלון סקר כוח אדם חודשי
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
מעבר על    
ל ו ח ו ת    
מעבר אלפרק 1: כוח העבודה    
מעבר אלפרק 2: מועסקים    
מעבר אלפרק 3: מועסקים חלקית    
מעבר אלפרק 4: מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם    
מעבר אלפרק 5: בלתי מועסקים    
מעבר אלפרק 5: בלתי מועסקים - מתייאשים מחיפוש עבודה    
מעבר אלפרק 5: בלתי מועסקים - משרות פנויות והיצע וביקוש בשוק העבודה (לפי סקר משרות פנויות וסקרי כוח אדם)    
מעבר אלפרק 6: עבודת נשים - חלק א: נתונים לפי מספר ילדי הנשים    
מעבר אלפרק 6: עבודת נשים - חלק ב: נתונים לפי מספר הילדים הגרים במשק הבית    
מעבר אלפרק 7: עולי 1990 ואילך    
מעבר אלפרק 8: ערבים    
מעבר אלפרק 9: אחרים    
מעבר אלפרק 10: תכונות כוח העבודה השבועי והשנתי    
מעבר אלפרק 11: השוואות בין-לאומיות    
מעבר אלפרק 12: תהליך איסוף הנתונים    
המערכת טוענת נתונים לבקשתכם... אנא המתינו, תודה...
הקדמה
מ ב ו א
    ממצאים עיקריים
    הגדרות, סיווגים והסברים
    שיטות
    שינויים בסקר כוח אדם 2012
שאלון סקר כוח אדם חודשי
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות
 
הקדמה   Word
ממצאים עיקריים - תרשים תכונות כוח העבודה   Word
ממצאים עיקריים - כללי   Word
הגדרות, סיווגים והסברים   Word
שיטות   Word
שינויים בסקר כוח אדם 2012   Word
מקדמי שרשור לסדרות רבעוניות לפי מספר פרק, מספר לוח ושם סדרה   Excel
שאלון סקר כוח אדם חודשי   Pdf
הערות הסבר וסימנים מיוחדים בלוחות   Word
   ל ו ח ו ת  
פרק 1: כוח העבודה   Zip
בני 15 ומעלה ובני 54-25 (גילי העבודה העיקריים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ומין 1.1. Excel
אחוז המשתתפים בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.2. Excel
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה, ואלה שאינם בכוח העבודה, לפי סיבה לאי-השתתפות, גיל ומין 1.3. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, גיל, מצב משפחתי (נשואים או לא), קבוצת אוכלוסייה ומין 1.4. Excel
בני 34-15, לפי לימודים, עבודה, קבוצת אוכלוסייה, גיל ומין 1.5. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, יבשת לידה, תקופת עלייה, דת ומין 1.6. Excel
יהודים בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי יבשת לידה, תקופת עלייה, גיל ומין 1.7. Excel
בני 55 ומעלה וכוח העבודה, לפי קבוצת אוכלוסייה, יבשת לידה, גיל ומין 1.8. Excel
בני 55 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, גיל ומין 1.9. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, קבוצת אוכלוסייה, שנות לימוד ומין 1.10. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.11. Excel
יהודים בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, יבשת לידה וגיל 1.12. Excel
יהודים בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, יבשת לידה, גיל ומין 1.13. Excel
יהודים בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי שנות לימוד, יבשת לידה, תקופת עלייה ומין 1.14. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי סוג בית הספר האחרון שבו למדו, גיל ומין 1.15. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי סוג בית הספר האחרון שבו למדו, שנות לימוד ומין 1.16. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי סוג בית הספר האחרון שבו למדו, יבשת לידה, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.17. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.18. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, גיל ומין 1.19. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, שנות לימוד ומין 1.20. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, יבשת לידה, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.21. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מחוז ונפת מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.22. Excel
אחוזי המשתתפים בכוח העבודה והבלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, ערים נבחרות ומין 1.23. Excel
אחוז המשתתפים בכוח העבודה והבלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.24. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי מחוז מגורים, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.25. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי מחוז מגורים, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.26. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.27. Excel
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה, צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.28. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי צורת יישוב מגורים, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.29. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי צורת יישוב מגורים, שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.30. Excel
בני 15 ומעלה הגרים במטרופולינים תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה ומין 1.31. Excel
בני 15 ומעלה וכוח העבודה, לפי גיל, מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.32. Excel
בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, מצב משפחתי, קבוצת אוכלוסייה ומין 1.33. Excel
אחוזי המשתתפים בכוח העבודה והבלתי מועסקים, לפי מחוז ונפת מגורים, צורת יישוב מגורים ומין 1.34. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 2: מועסקים   Zip
מועסקים ושכירים, לפי ענף כלכלי (ענף ראשי - סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 2.1. Excel
מועסקים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (ענפי משנה - סיווג 2011) ומין 2.2. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.3. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.4. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מעמד בעבודה ומין 2.5. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה 2.6. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.7. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.8. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), מחוז עבודה ומין 2.9. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.10. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), צורת יישוב עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.11. Excel
שעות עבודה לשבוע - סך הכל וממוצע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2.12. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 2.13. Excel
שעות עבודה לשבוע - סך הכל וממוצע למועסק, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.14. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי ענף כלכלי (ענף ראשי -סיווג 2011), ומין 2.15. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), שעות עבודה לשבוע ומין 2.16. Excel
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (קבוצות ראשיות - סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 2.17. Excel
מועסקים, לפי משלחי יד נבחרים (קבוצות משניות - סיווג 2011) ומין 2.18. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מחוז עבודה ומין 2.19. Excel
מועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומשלח יד (סיווג 2011) 2.20. Excel
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (סיווג 2011), גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.21. Excel
מועסקים ושכירים, לפי משלח יד (סיווג 2011), שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.22. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מעמד בעבודה ומין 2.23. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מחוז ונפת מגורים וקבוצת אוכלוסייה 2.24. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), צורת יישוב עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.25. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.26. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), צורת יישוב מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.27. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.28. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), יבשת לידה, תקופת עלייה, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.29. Excel
שעות עבודה לשבוע - סך הכל וממוצע למועסק ולשכיר, לפי משלח יד (סיווג 2011) ומין 2.30. Excel
ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסק ולשכיר (כולל נעדרים זמנית מעבודתם), לפי משלח יד (סיווג 2011), קבוצת אוכלוסייה ומין 2.31. Excel
מועסקים, לפי משלח יד (סיווג 2011), שעות עבודה לשבוע ומין 2.32. Excel
מועסקים בתעשייה, כרייה וחציבה, לפי ענף כלכלי (ענף ראשי - סיווג 2011) ומשלח יד (סיווג 2011) 2.33. Excel
מועסקים בתעשייה, כרייה וחציבה, לפי משלחי יד נבחרים (סיווג 2011) ומין 2.34. Excel
מועסקים בחינוך, לפי ענף כלכלי (ענף משנה - סיווג 2011) ומין 2.35. Excel
מועסקים בחינוך, לפי משלח יד (סיווג 2011) ומין 2.36. Excel
מועסקים, לפי מעמד בעבודה, מחוז מגורים, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.37. Excel
מועסקים, לפי מחוז מגורים, מחוז עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.38. Excel
מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, מקום עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין 2.39. Excel
מועסקים, לפי צורת יישוב מגורים, צורת יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה 2.40. Excel
מועסקים העובדים במטרופולין תל אביב (לא כולל מדגמים קבועים), לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין 2.41. Excel
מועסקים העובדים במטרופולינים ירושלים, חיפה ובאר שבע, לפי מקום מגורים, מקום עבודה ומין 2.42. Excel
אחוז המועסקים (לא כולל מדגמים קבועים) העובדים מחוץ ליישוב המגורים 2.43. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי גיל, דרגת ניידות לעבודה ומין 2.44. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי מחוז ונפת מגורים ודרגת ניידות לעבודה 2.45. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ודרגת ניידות לעבודה (סך הכל ויהודים) 2.46. Excel
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי משלח יד (סיווג 2011), היקף עבודה ודרגת ניידות לעבודה 2.47. Excel
שכירים (לא כולל מדגמים קבועים) ומקבלי שכר מחברות כוח אדם, לפי גיל, תקופת עלייה והתעודה הגבוהה ביותר שקיבלו 2.48. Excel
שכירים (לא כולל מדגמים קבועים) - מקבלי שכר מחברות כוח אדם, לפי תכונות כוח העבודה, ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 2.49. Excel
כוח עבודה אזרחי שנתי (לא כולל מדגמים קבועים) - סך הכל ומקבלי שכר מחברות כוח אדם, לפי תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי ומין 2.50. Excel
מקבלי שכר מחברות כוח אדם במקום העבודה האחרון (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי השבועי והשנתי ומספר חודשי עבודה מבין 12 האחרונים 2.51. Excel
שכירים בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומין 2.52. Excel
משרות שכיר ושכר ממוצע למשרת שכיר בתחום ההייטק, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) 2.53. Excel
מועסקים, לפי שעות עבודה נוספות בשבוע, ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 2.54. Excel
מועסקים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (תתי ענפים - סיווג 2011) 2.55. Excel
מועסקים, לפי משלחי יד נבחרים (תתי קבוצות - סיווג 2011) ומין 2.56. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 3: מועסקים חלקית   Zip
מועסקים (לא כולל מדגמים קבועים), לפי היקף עבודה בדרך כלל ובשבוע הקובע, ומין 3.1. Excel
מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות נבחרות ומין 3.2. Excel
מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 3.3. Excel
שכירים וחברי קואופרטיבים העובדים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי סיבה לעבודה חלקית ומין 3.4. Excel
מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות נבחרות, קבוצת אוכלוסייה ומין 3.5. Excel
מועסקים ושכירים העובדים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 3.6. Excel
מועסקים חלקית בדרך כלל (לא כולל מדגמים קבועים), לפי צורת יישוב מגורים, מחוז מגורים, יבשת לידה, תקופת עלייה, קבוצת אוכלוסייה ומין 3.7. Excel
מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי סיבה לעבודה חלקית, קבוצת אוכלוסייה ומין 3.8. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 4: מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם   Zip
מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות ומין 4.1. Excel
מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי תכונות נבחרות, קבוצת אוכלוסייה ומין 4.2. Excel
מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות וענף כלכלי (סיווג 2011) 4.3. Excel
מועסקים ושכירים הנעדרים זמנית מעבודתם, לפי סיבת היעדרות ומשלח יד (סיווג 2011) 4.4. Excel
מועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם למשך פחות משבוע, ושעות היעדרות בשבוע, לפי סיבת היעדרות, ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 4.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בלתי מועסקים   Zip
בלתי מועסקים, לפי תכונות נבחרות ומין 5.1. Excel
בלתי מועסקים, לפי דרך חיפוש עבודה, תעסוקה בישראל ומין 5.2. Excel
בלתי מועסקים שעבדו ב-12 החודשים האחרונים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומשלח היד של העבודה האחרונה 5.3. Excel
בלתי מועסקים, לפי הסיבה והמועד להפסקת עבודתם האחרונה, ומין 5.4. Excel
בלתי מועסקים, לפי יחס קרבה לראש משק הבית, מספר הבלתי מועסקים והמועסקים ומספר הילדים בני 14-0 במשק הבית 5.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בלתי מועסקים - מתייאשים מחיפוש עבודה   Zip
מתייאשים מחיפוש עבודה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי סיבות לאי-חיפוש עבודה, קבוצת אוכלוסייה ומין 5.6. Excel
אחוזי הבלתי מועסקים והמתייאשים מחיפוש עבודה (לא כולל מדגמים קבועים) בכוח העבודה, לפי שנות לימוד, גיל וקבוצת אוכלוסייה 5.7. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 5: בלתי מועסקים - משרות פנויות והיצע וביקוש בשוק העבודה (לפי סקר משרות פנויות וסקרי כוח אדם)   Zip
משרות פנויות, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011) ומשלח יד (סיווג 2011) 5.8. Excel
מועסקים, משרות פנויות והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד (סיווג 2011) בקבוצות נבחרות 5.9. Excel
מועסקים, משרות פנויות, מרכיבי היצע והיחס בין היצע לביקוש, לפי משלח יד (סיווג 2011) 5.10. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: עבודת נשים - חלק א: נתונים לפי מספר ילדי הנשים   Zip
נשים בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה, מספר הילדים שלהן וגיל הילד הצעיר 6.1. Excel
נשים יהודיות שאינן רווקות (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים) בכוח העבודה, לפי מספר הילדים שלהן, גיל הילד הצעיר ותכונות נבחרות 6.2. Excel
נשים חד-הוריות בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה האזרחי, מספר הילדים שלהן וגיל הילד הצעיר 6.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 6: עבודת נשים - חלק ב: נתונים לפי מספר הילדים הגרים במשק הבית   Zip
נשים בנות 15 ומעלה (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים), לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה, מספר הילדים במשק הבית וגיל הילד הצעיר 6.4. Excel
נשים יהודיות שאינן רווקות (לא כולל קיבוצים ומדגמים קבועים) בכוח העבודה, לפי מספר הילדים במשק הבית, גיל הילד הצעיר ותכונות נבחרות 6.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 7: עולי 1990 ואילך   Zip
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, ומועסקים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 7.1. Excel
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, תקופת עלייה, גיל ומין 7.2. Excel
עולי 1990 ואילך בני 15 ומעלה, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ותכונות כוח העבודה 7.3. Excel
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי שנות לימוד, תקופת עלייה ומשלח יד (סיווג 2011) (מקובץ) 7.4. Excel
מועסקים עולי 1990 ואילך, לפי סוג בית הספר האחרון שבו למדו, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו, תקופת עלייה וענף כלכלי (סיווג 2011) (מקובץ) 7.5. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 8: ערבים   Zip
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, צורת יישוב מגורים, מחוז ונפת מגורים, דת ומין 8.1. Excel
ערבים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, גיל, שנות לימוד, התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומין 8.2. Excel
מועסקים ושכירים ערבים, לפי ענף כלכלי (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011), ממוצע שעות עבודה לשבוע, דת ומין 8.3. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 9: אחרים   Zip
אחרים בני 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה, גיל, שנות לימוד, מחוז ונפת מגורים, תקופת עלייה ומין 9.1. Excel
מועסקים אחרים, לפי ענפי כלכלה נבחרים (סיווג 2011), משלח יד (סיווג 2011) ומין 9.2. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 10: תכונות כוח העבודה השבועי והשנתי   Zip
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים), לפי תכונות כוח העבודה השבועי והשנתי, גיל ומין 10.1. Excel
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שעבדו 9-1 חודשים מבין 12 האחרונים, לפי הסיבה שעבדו חלק מהשנה, תכונות כוח העבודה השבועי, גיל ומין 10.2. Excel
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שעבדו 9-1 חודשים מבין 12 האחרונים, לפי תכונות כוח העבודה השבועי, סיבה שעבדו חלק מהשנה ומין 10.3. Excel
בני 15 ומעלה (לא כולל מדגמים קבועים) שלא עבדו ב-12 החודשים האחרונים, לפי סיבה לכך, גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין 10.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 11: השוואות בין-לאומיות   Zip
בני 15 ומעלה בכוח העבודה, לפי מין 11.1. Excel
בלתי מועסקים בני 15 ומעלה בכוח העבודה, לפי מין 11.2. Excel
שיעור תעסוקה של בני 15 ומעלה, לפי מין 11.3. Excel
מועסקים בני 74-15 בתחום ההייטק מכלל המועסקים באותו גיל, לפי מין 11.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
פרק 12: תהליך איסוף הנתונים   Zip
תוצאות איסוף הנתונים, לפי חודשים ושלבי פקידה 12.1. Excel
תוצאות איסוף הנתונים, לפי שנה 12.2. Excel
דירות ריקות (לא כולל מדגמים קבועים), לפי סיבה לאי-אכלוס 12.3. Excel
דירות ריקות, לפי מחוז ונפת מגורים וערים נבחרות (לא כולל מדגמים קבועים) 12.4. Excel
חזרה לתוכן הפרסום
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום   Word
ISSN 0075-1049
מנוע חיפוש
צרו קשר
מכרזים ודרושים
RSS שירות
הדרך הקלה לשירותי הממשלה
UNDATA
© Copyright 1997- The State of Israel.Enduser license || מדינת ישראל 1997  - רשיון   שימוש   ©