אפיון הרשויות המקומיות ודירוגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה ב-2001
ד"סשת טבשב 'ד ,םילשורי
2004 ראוני 27
22/2004
תוימוקמה תויושרה ןויפא
תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל ןגורידו
2001-ב הייסולכואה לש
Characterization and Ranking of Local Authorities
According to the Population's Socio - Economic Level in 2001
Tables תוחול
4 - רתויב ךומנה ילכלכ-יתרבחה לוכשאב תאצמנ םילשורי תולודגה םירעה עברא ןיבמ
ןויצל ןושארו הפיח ,8 לוכשאב ופי-ביבא לת - םיהובג תולוכשאב ןה תולודגה םירעה ראש
7 לוכשאב
רמועו ןויבס תואצמנ - רתויב הובגה לוכשאה - 10 לוכשאב
,טהר ,בגנב-הרערע ,הפיסכ ,עבש לת תויושרה תואצמנ - רתויב ךומנה - 1 לוכשאב
תיליע ןיעידומו היקל ,תיליע רתיב ,הרוח ,םולש-בגש ,אדנמ רפכ
תוירוזא תוצעומ
זכרמב רקיעב תומקוממ רתויב ההובגה תילכלכ-תיתרבחה המרב תוירוזאה תוצעומה
ביבא-לתו זכרמ תוזוחמב ,ץראה
הוור ןגו תורדג ,לעפא תוירוזאה תוצעומה וגרוד ,10-ו 9 רתויב םיהובגה תולוכשאה ינשב
'גרמ-לא ןתסוב ,ףוטב-לא תוירוזאה תוצעומה וגרוד 2-ו 1 רתויב םיכומנה תולוכשאה ינשב
קרוש לחנו
ולבקתה ,םינפה דרשמ תנמזהב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי לע ךרענש רקחמ תרגסמב
.2001 תנשב הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל תוימוקמ תויושר לש םיגוריד
תוצעומ ,תויריע) לארשיב תוימוקמה תויושרה ללכב הייסולכואה לש תילכלכ-תיתרבחה המרה חותינב
תויושרה וגווס ,תויושרהמ תחא לכל םינייפאמ תרדיס תניחב ידי לע (תוירוזא תוצעומו תוימוקמ
המרה תא 10 לוכשאו רתויב הכומנה המרה תא ןייצמ 1 לוכשא רשאכ ,תולוכשא 10-ל תוימוקמה
.רתויב ההובגה
לש תילכלכ-תיתרבחה המרה יפל ןגורידו תוימוקמה תויושרה ןויפא" רקחממ ולבקתה הלא םיאצממ
הכשלה ידי לע ךרענ ,תוימוקמה תויושרה גוריד .2001 תנש רובע םינותנ לע ססובמה "הייסולכואה
דרשמ תא שמשל רתיה ןיב דעונו ,יוגיה תדעו תייחנהבו םינפה דרשמ תנמזהב הקיטסיטטסל תיזכרמה
.תוימוקמה תויושרל םיבאשמ תאצקהל םינוירטירקה דחאכ םינפה
החוורהו הדובעה דרשמ ,ימואלה חוטיבל דסומה ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה םה םינותנה תורוקמ
דדמה תיינבל ושמישש תויטסיטטס תוטיש ןתוא לעו םינתשמ םתוא לע ססובמ רקחמה .תותדה דרשמו
.1999 ינותנ תא ףקישש םדוקה ילכלכ-יתרבחה
תדועתל םיאכז זוחא ,םיבשותה לש עונימה תמר ,(תואלמג ללוכ) שפנל תעצוממ הסנכה - םינתשמה ןיב
65 ינבו 19 - 0 ינב םיבשותה רפסמ ןיב סחיה) תולת סחי ,הדובע ישרוד זוחא ,םיטנדוטסה זוחא ,תורגב
.הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ זוחאו (הדובעה ליגב רמולכ ,64 - 20 ינב םיבשותה רפסמ ןיבל הלעמו
הניחבה .םיעצוממ וא םירועיש תועצמאב תימוקמה תושרה תייסולכוא לכל םיסחייתמ הלא םינייפאמ
.הב םינושה םירוזאה ןיב םילדבהה תא קודבל ילבמ תימוקמה תושרה ללכל הסחייתה
תוימוקמ תוצעומו תויריע
ילכלכ-יתרבחה דדמה יפל םיינגומוה תולוכשא הרשעל וגרוד תוימוקמ תוצעומו תויריע רשעו םייתאמ
ההובג שפנל תעצוממ הסנכה תמרב תונייפואמ (10 'סמ) רתויב ההובגה המרב תויושרה ,המגודל .ןהלש
םידלי 4 םע תוחפשמ לש ךומנ זוחאב ,(רתויב הכומנה המרב תויושרה לש שפנל עצוממהמ עבש יפל בורק)
רועישהמ יצחו השימח יפ) הובג בכר תקזחא רועישבו ,(רתויב הכומנה המרב 54% תמועל 8%) רתויו
.(הכומנה המרב
דדמה תא םיביכרמה םינייפאמהמ דחא לכל רשק לעב אוה ,הנבנש דדמל םאתהב תויושרה לש גורידה
םיכרעה לעב אוה רתויב ההובגה המרב בושייה חרכהב אל ,רמולכ ,אלמ אל רשק ןכתי יכ םא) דרפנב
אוה תורגבל םיאכזה רועיש םהב םיבושייה ,לשמל ךכ .(םינייפאמהמ דחאו דחא לכב רתויב םיהובגה
תוער-םיבכמו ןויבס ,תרנכ ,ריאי-בכוכ ,םימודק ,םירפא הוונ ,ןויצ יבש ,הנקלא :םה רתויב הובגה
:םה רתויב ךומנה אוה תורגבל םיאכזה רועיש םהבש םיבושייהו .(10-ו 9 ,8 תולוכשאב םיגווסמה)
-הרערעו ןוריע הלעמ ,הרוח ,קרב ינב ,הקרז-א רס'ג ,תיליע רתיב ,דעלא ,םירעי תיירק ,תיליע ןיעידומ
.(2-1 תולוכשאל םיגווסמה) בגנב
הוונ ,רדא רה ,ןויבס ,םיבהל ,רמוע :םה רתויב ההובגה שפנל תעצוממה הסנכהה םהב םיבושייה
םהבש םיבושייהו ,(10-9 תולוכשאל םיגווסמה) ןורשה תמרו םידרו רפכ ,ריאי בכוכ ,רתימ ,םירפא
תירק ,םולש-בגש ,תיליע רתיב ,תיליע ןיעידומ ,בגנב-הרערע :םה רתויב הכומנה שפנל תעצוממה הסנכהה
.(3-1 תולוכשאב םיגווסמה) אדנמ רפכו הנייר ,היקל ,עבש לת ,םירעי
תוירוזא תוצעומ
ראשה ןיב עבונה ,ידוחייה ןייפוא לשב דרפנ חותינ ךרענ תוירוזאה תוצעומה עבראו םישימח רובע
םיירפכ םיבושייו םייתליהק םיבושיי ,םייפותיש םיבשומ ,םיבשומ ,םיצוביק :בושיי תורוצ לש ןווגממ
.םירחא
תחטבה ,הלטבא ימד ילבקמ ןוגכ םינתשמ וללכנ אל תוירוזא תוצעומ רובע בושיחב ,1999 תנשב ומכ
.וז הייסולכואמ רכינ קלח רובע םייטנוולר םניאש ןוויכ ,הדובע ישרוד זוחאו הסנכה
.ןהלש ילכלכ-יתרבחה דדמה יפל םיינגומוה תולוכשא הרשעל ןה םג וגרוד תוירוזאה תוצעומה
.תוימוקמה תוצעומהו תויריעה לש תולוכשאל תוירוזאה תוצעומה תולוכשא לש ,המאתה הכרענ ףסונב
לש גורידב 10 לוכשאב היוצמה לעפא תירוזא הצעומ ,המגודל .3 חולב תועיפומ הז חותינ תואצות
.בלושמה גורידב 9 לוכשאל המיאתמ ,תוירוזאה תוצעומה
תוימוקמ תויושר דוחיא
דחוימ דוביעב .2003 תנש ךלהמב ףקותל סנכנ רשא ,תוימוקמ תויושר דוחיא לש העפשהה הקדבנ רקחמב
,תויריעבו תוימוקמ תוצעומב יכ הלוע (5-ו 4 תוחולב טוריפ האר) תודחואמה תויושרה תא ללוכה
םע בושייה בורל) ישארה בושייה לש לוכשאב ללכ ךרדב ראשנ תדחואמה תושרה לש לוכשאה
תדחואמה תושרהו לאגי רוצו ריאי בכוכ תדחואמה תושרה דבלמ ,תאז .(רתויב הלודגה הייסולכואה
לוכשאה תא וניש אל תויושרה דוחיא תרגסמב םייוניש םנשי ןהבש תוירוזא תוצעומ .הדע תעבגו הנימינב
.ןגורידב םיירעזמ םייוניש שי ךא ,ןהלש
םוסרפ - 1999 ינותנ) םדוקה תוימוקמה תויושרה גורידל (2001 ינותנ) שדחה גורידה לש האוושה התשענ
וניש אל (ןהמ 80%-כ) תוימוקמה תוצעומהו תויריעה בור יכ אצמנ האוושהב .(2003 ,ס"מל ,1197 'סמ
לוכשא וניש אל תוירוזאה תוצעומהמ 65% יכ אצמנ ,ןכ ומכ .דחא לוכשא רתויה לכל וזז ראשהו ,לוכשא
.דחא לוכשא רתויה לכל וזז ראשהו
תא לולכיש םוסרפ תקפהל םינפה דרשמבו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלב םיכרענ הלא םימיב
היגולודותמה לע םירבסה ,םידוביעב ופתתשהש םינתשמה יכרע ,םיבושייה לש טרופמה גורידה
.םיאצממה חותינו
- םיאלמה םיגורידה תא םיגיצמ םינושארה תוחולה ינש :תוחול השימח םיפרוצמ ,וז העדוהל ךשמהב
לוכשיאמ רבעמל חתפמ אבומ 3 חולב .תוירוזא תוצעומ רובע 2 חולו תוימוקמ תוצעומו תויריע רובע 1 חול
תויושרב םייונישה םיאבומ 5-ו 4 תוחולב .תויריעו תוימוקמ תוצעומ לוכשיאל תוירוזא תוצעומ
.תודחואמה תויושרה לש תולוכשאו תויושר דוחיא תרגסמב תוימוקמה
קרוב הזיאול 'בג הבתכ
לא תונפל ןתינ וז העדוה ןכותל רשאב תורהבהו םירבסה תלבקל
056 -235124 /02-6592666 'לט עדימה תדיחי
 
List of Variables Chosen
for Statistical Processing

וסנכנש םינתשמה תמישר
יטסיטטסה דוביעל
Table A.- Local Councils And Municipalities -
Rank, Cluster Membership, Population,
Variable Values, Standardized
Values and Ranking for The
Variables Used in the Computation
of the Index

- ב''א רדס יפל תויריעהו תוימוקמה תוצעומה -.א חול
,הייסולכוא ,לוכשאל ךויש ,גוריד
גורידו ןקתה ןויצ ,םינתשמה יכרע
דדמה בושיחב םיפתתשמה םינתשמה יפל
Table B.- Regional Councils - Rank,
Cluster Membership,
Population, Variable,
Values, Standardized Values
and Ranking for The Variables
Used in the Computation
of the Index

- ב''א רדס יפל תוירוזאה תוצעומה -.ב חול
יכרע ,הייסולכוא ,לוכשאל ךויש ,גוריד
גורידו ןקתה ןויצ ,םינתשמה
דדמה בושיחב םיפתתשמה םינתשמה יפל
1.Local Councils and Municipalities,
by Socio-Economic Index,
Ranking and Cluster Membership


דדמה לש הלוע רדס יפל,תויריעהו תוימוקמה תוצעומה -.1
לוכשאל ךוישו גוריד,ילכלכ-יתרבחה

2.Regional Councils, By Socio- Economic Index,
Ranking And Cluster Membership


לש הלוע רדס יפל ,תוירוזאה תוצעומה.2
לוכשאל ךוישו גוריד ,ילכלכ-יתרבחה דדמה

3.Conversion Table from Clustering
for Regional Councils to Clustering
for Local Councils and Municipalities


תוירוזא תוצעומ לוכשיאמ רבעמל חתפמ.3
תויריעו תוימוקמ תוצעומ לוכשיאל

4.Changes in Local Councils and Municipalities
Due to Union of Local Authorities


תוימוקמ תוצעומב םייוניש.4
תוימוקמ תויושר דוחיא תרגסמב תויריעו

5.Changes in Regional Councils
Due to Union of Local Authorities


תוירוזא תוצעומב םייוניש.5
תוימוקמ תויושר דוחיא תרגסמב

(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ . 1997- © תורומש תויוכזה לכ