State of Israel, CBS
אפיון רשויות מקומיות וסיווגן
לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה
2003
הקדמה
עובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שלקחו חלק בהכנת הפרסום
חברי ועדת ההיגוי
סימנים מיוחדים
מבוא
     לוחות, תרשימים, מפות
     מועצות מקומיות ועיריות
לוח 1.- המועצות המקומיות והעיריות, לפי סדר א"ב - דירוג, שיוך לאשכול, אוכלוסייה, ערכי המשתנים, ציון התקן ודירוג לפי המשתנים המשתתפים בחישוב המדד
לוח 2.- המועצות המקומיות והעיריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג ושיוך לאשכול
לוח 3.- גודל האוכלוסייה וממוצעי המשתנים המשמשים לחישוב המדד, לפי אשכול
לוח 4.- התפלגות המועצות המקומיות והעיריות, לפי גודל אוכלוסייה ואשכול
לוח 5.- התפלגות המועצות המקומיות והעיריות, לפי מחוז, אזור ואשכול
תרשים 1.- התפלגות האוכלוסייה במועצות מקומיות ובעיריות, לפי אשכול 2003
תרשים 2.- התפלגות מספר מועצות מקומיות ועיריות, לפי אשכול 2003
מפה: מועצות מקומיות ועיריות, לפי רמה חברתית-כלכלית של האוכלוסייה ולפי גודל אוכלוסייה 2003
     מועצות אזוריות
לוח 6.- המועצות האזוריות, לפי סדר א"ב - דירוג, שיוך לאשכול, אוכלוסייה, ערכי המשתנים, ציון התקן ודירוג לפי המשתנים המשתתפים בחישוב המדד
לוח 7.- מפתח למעבר מאישכול מועצות אזוריות לאישכול מועצות מקומיות ועיריות
לוח 8.- המועצות האזוריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג ושיוך לאשכול
לוח 9.- גודל האוכלוסייה וממוצעי המשתנים המשמשים לחישוב המדד, לפי אשכול
לוח 10.- התפלגות המועצות האזוריות, לפי מחוז, אזור ואשכול
תרשים 3.- התפלגות האוכלוסייה במועצות אזוריות, לפי אשכול 2003
תרשים 4.- התפלגות מספר מועצות אזוריות, לפי אשכול 2003
מפה: מועצות אזוריות, לפי רמה חברתית-כלכלית של האוכלוסייה ולפי גודל אוכלוסייה 2003
לוח 11.- סטיית התקן והתחום הבין-רבעוני המשוקללים של המדד החברתי-כלכלי בתוך מועצות אזוריות
תרשים 5.- תחום בין-רבעוני וחציון משוקללים של המדד החברתי-כלכלי עבור מועצות אזוריות 2003
תרשים 6.- התפלגות המועצות האזוריות, לפי סטיית תקן ותחום בין-רבעוני משוקללים של המדד החברתי-כלכלי 2003
     נספחים
נספח א.- רשימה חלקית של המשתנים שנופו
נספח ב.- המועצות המקומיות והעיריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג, שיוך לאשכול והשוואה לדירוג הקודם
תרשים ב.- המועצות המקומיות והעיריות ששינו את אשכולן, לפי האשכול החברתי-כלכלי
נספח ג.1.- המועצות האזוריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג, שיוך לאשכול והשוואה לדירוג הקודם
תרשים ג.1.- המועצות האזוריות ששינו את אשכולן, לפי האשכול החברתי-כלכלי
נספח ג.2.- המועצות האזוריות, לפי סדר עולה של המדד החברתי-כלכלי, דירוג, שיוך לאשכול משולב והשוואה לאשכול המשולב הקודם
תרשים ג.2.- המועצות האזוריות ששינו את אשכולן, לפי האשכול החברתי-כלכלי המשולב

ISSN 1281

Change to English