דרושים
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף משכורת
מילוי מקום לתפקיד מרכז - התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי
מילוי מקום לתפקיד מרכז תכניתנים- אגף מערכות מידע
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף משאבי אנוש אגף משאבי אנוש והדרכה
מילוי מקום לתפקיד ראש ענף- מרכז בכיר סטט כלכלית תחום מאזן תשלומים ומסחר בינלאומי- אגף מאקרו כלכלה

הנחיות להגשת מועמדות באתר נציבות שירות המדינה   


מכרזים

© Copyright 1997- The State of Israel. All Rights Reserved || תורומש   תויוכזה  לכ - 1997 לארשי תנידמ ©