הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ו. חשבונות לאומיים
לוח ו/1.- הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, ושימושים במקורות,
במחירי שוק - עמוד 1 מתוך 2
 הוצאה לצריכה סופיתשימושים
במקורות
שימושים
במקורות
למעט
הגידול
במלאי
הוצאה לצריכה פרטית לנפש 
 הוצאה
לצריכה
ציבורית
הוצאה של
הממשלה
לצריכה
קולקטיבית
צריכה אינדיבידואלית בפועלסך הכל 
 הוצאה של
הממשלה לצריכה
אינדיבידואלית(1)
הוצאה
לצריכה
פרטית
סך הכללמעט
מוצרים
בני-קיימה
מוצרים
בני-קיימה
סך הכל 
 מיליוני ש"חש"ח 
    
 נתונים מקוריים, במחירים שוטפים 
2009 187,358 91,041 96,317 440,021 536,338 627,379 1,013,745 1,020,631 53,852 4,958 58,810  2009
2010 198,840 95,297 103,543 476,772 580,315 675,612 1,098,240 1,116,273 57,165 5,397 62,562  2010
2011 211,098 100,554 110,544 510,994 621,539 722,092 1,201,436 1,210,956 60,113 5,707 65,820  2011
2012 225,708 106,665 119,043 534,400 653,443 760,109 1,286,724 1,288,610 62,232 5,366 67,598  2012
2009I-III 46,050 22,574 23,476 102,675 126,151 148,725 244,930 244,130 12,751 1,061 13,812  I-III2009
 IV-VI 47,937 23,071 24,866 107,737 132,602 155,674 252,947 252,756 13,251 1,185 14,436  IV-VI 
 VII-IX 46,719 22,663 24,056 117,799 141,855 164,518 259,420 259,290 14,329 1,384 15,712  VII-IX 
 X-XII 46,652 22,733 23,919 111,810 135,729 158,462 256,447 264,455 13,515 1,325 14,840  X-XII 
2010I-III 48,642 23,275 25,367 112,929 138,296 161,571 261,019 264,479 13,652 1,268 14,921  I-III2010
 IV-VI 50,463 23,870 26,593 116,644 143,237 167,106 275,428 277,745 14,013 1,333 15,345  IV-VI 
 VII-IX 49,175 23,781 25,394 126,404 151,798 175,580 280,637 284,921 15,214 1,337 16,551  VII-IX 
 X-XII 50,560 24,371 26,189 120,796 146,984 171,355 281,156 289,126 14,280 1,457 15,736  X-XII 
2011I-III 52,049 25,215 26,834 123,387 150,222 175,436 290,848 293,692 14,481 1,519 16,000  I-III2011
 IV-VI 53,342 24,824 28,518 126,716 155,234 180,058 298,315 298,784 14,930 1,434 16,364  IV-VI 
 VII-IX 52,608 25,002 27,606 135,974 163,580 188,582 308,661 312,198 16,005 1,473 17,478  VII-IX 
 X-XII 53,099 25,513 27,585 124,917 152,503 178,016 303,612 306,282 14,693 1,283 15,977  X-XII 
2012I-III 55,509 26,634 28,875 129,575 158,450 185,083 316,552 311,530 15,120 1,380 16,500  I-III2012
 IV-VI 57,569 26,747 30,822 132,327 163,150 189,896 322,457 324,635 15,434 1,349 16,783  IV-VI 
 VII-IX*55,506 26,025 29,481 140,516 169,997 196,022 328,731 327,965 16,410 1,328 17,738 *VII-IX 
    
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009 173,641 85,193 88,381 397,369 485,726 570,955 972,306 975,337 47,831 5,241 53,109  2009
2010 178,692 87,218 91,396 418,259 509,650 596,966 1,038,700 1,051,732 49,132 5,769 54,884  2010
2011 183,849 89,397 94,359 434,321 528,678 618,215 1,103,878 1,110,925 49,776 6,261 55,944  2011
2012 190,637 91,860 98,648 446,375 545,015 637,029 1,139,953 1,139,675 50,482 5,996 56,463  2012
2009I-III 43,591 21,201 22,374 94,776 117,150 138,341 236,577 235,874 11,609 1,119 12,749  I-III2009
 IV-VI 42,755 20,551 22,184 97,231 119,414 139,971 238,700 237,708 11,766 1,255 13,029  IV-VI 
 VII-IX 42,360 20,752 21,597 105,465 127,058 147,834 248,301 247,353 12,606 1,467 14,067  VII-IX 
 X-XII 43,512 21,261 22,237 100,130 122,365 143,629 248,240 255,003 11,886 1,412 13,290  X-XII 
2010I-III 44,601 21,452 23,134 100,682 123,805 145,261 249,337 251,865 11,959 1,340 13,303  I-III2010
 IV-VI 44,049 20,984 23,050 102,641 125,686 146,684 259,443 260,469 12,089 1,420 13,503  IV-VI 
 VII-IX 43,252 21,073 22,165 110,111 132,301 153,400 263,211 265,988 12,963 1,451 14,418  VII-IX 
 X-XII 45,263 22,196 23,054 105,377 128,433 150,634 267,786 274,387 12,176 1,580 13,728  X-XII 
2011I-III 46,328 22,413 23,896 106,230 130,126 152,545 270,303 272,572 12,166 1,650 13,775  I-III2011
 IV-VI 44,926 21,234 23,664 107,374 131,041 152,305 275,787 275,921 12,314 1,576 13,866  IV-VI 
 VII-IX 44,789 21,596 23,174 114,937 138,121 159,763 281,469 284,279 13,167 1,622 14,774  VII-IX 
 X-XII 46,132 22,494 23,621 106,277 129,899 152,397 277,419 279,678 12,162 1,432 13,593  X-XII 
2012I-III 48,041 23,206 24,815 109,305 134,119 157,330 285,295 280,027 12,402 1,535 13,919  I-III2012
 IV-VI 46,685 21,854 24,799 110,062 134,862 156,745 284,565 286,155 12,459 1,511 13,959  IV-VI 
 VII-IX*45,591 21,638 23,926 116,768 140,701 162,389 287,428 286,091 13,232 1,496 14,740 *VII-IX 
    
 נתונים מנוכי עונתיות - משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009I-III 42,350 20,364 21,861 96,677 118,538 138,901 237,995 237,245 11,832 1,154 13,005  I-III2009
 IV-VI 43,202 20,891 21,974 98,403 120,377 141,268 239,566 237,518 11,912 1,268 13,186  IV-VI 
 VII-IX 43,055 20,861 22,150 100,315 122,465 143,327 244,377 244,247 11,981 1,403 13,380  VII-IX 
 X-XII 43,343 21,226 22,435 102,322 124,757 145,983 248,572 251,836 12,138 1,434 13,581  X-XII 
2010I-III 43,838 20,699 22,635 102,025 124,661 145,360 253,443 254,410 12,154 1,339 13,480  I-III2010
 IV-VI 43,669 21,111 22,747 103,251 125,997 147,108 257,525 259,453 12,193 1,393 13,584  IV-VI 
 VII-IX 44,779 21,484 22,920 104,849 127,769 149,253 261,174 264,697 12,295 1,438 13,729  VII-IX 
 X-XII 45,090 21,909 23,134 107,084 130,218 152,127 266,541 272,150 12,407 1,551 13,950  X-XII 
2011I-III 44,788 21,623 23,357 108,518 131,875 153,498 272,546 275,878 12,433 1,707 14,072  I-III2011
 IV-VI 45,236 21,858 23,576 108,308 131,884 153,742 276,618 278,058 12,447 1,563 13,987  IV-VI 
 VII-IX 45,711 21,735 23,733 109,305 133,039 154,773 277,953 279,429 12,501 1,566 14,050  VII-IX 
 X-XII 46,546 22,159 23,920 109,164 133,083 155,242 279,257 280,784 12,459 1,488 13,962  X-XII 
2012I-III 46,781 22,670 24,282 111,131 135,414 158,083 286,920 282,674 12,640 1,548 14,151  I-III2012
 IV-VI 46,855 22,344 24,551 111,524 136,075 158,418 285,328 286,291 12,615 1,536 14,144  IV-VI 
 VII-IX*46,866 21,979 24,646 111,669 136,315 158,294 284,459 284,583 12,633 1,451 14,096 *VII-IX 
    
 (1) הוצאה לצריכת הפרט, לדוגמה: הוצאה לשירותי חינוך ובריאות.
 (2) התוצר המקומי הגולמי כולל מסים נטו על היבוא.
 (3) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.

לוח ו/1.- הוצאה על התוצר המקומי הגולמי, ושימושים במקורות,
במחירי שוק - עמוד 2 מתוך 2
 תוצר
מקומי
גולמי
לנפש
תוצר
מקומי גולמי
למעט
מסים נטו
על היבוא
תוצר מקומי גולמי(2)יבוא
סחורות
ושירותים
(פו"ב)
יצוא
סחורות
ושירותים
השקעה בנכסים קבועים 
  
 המגזר
העסקי
למעט
חברות
ההזנק
סך הכלענפי
המשק
בנייה
למגורים
סך הכל 
 ש"חמיליוני ש"ח 
    
 נתונים מקוריים, במחירים שוטפים 
2009 102,372 735,202 558,198 760,376 765,958 247,787 268,077 87,442 37,733 125,175  2009
2010 106,805 779,365 589,445 809,745 813,938 284,302 302,758 94,230 43,673 137,903  2010
2011 112,298 834,694 630,319 867,615 871,827 329,609 325,499 112,211 51,154 163,365  2011
2012 117,608 891,344 671,743 924,115 929,763 356,961 350,898 121,422 56,181 177,603  2012
2009I-III 25,304 180,666 137,928 186,580 188,102 56,828 64,396 21,968 9,040 31,008  I-III2009
 IV-VI 25,812 185,482 139,465 191,157 192,631 60,316 66,485 21,389 9,209 30,598  IV-VI 
 VII-IX 25,949 185,715 142,358 193,214 194,544 64,876 63,005 22,186 9,581 31,767  VII-IX 
 X-XII 25,308 183,338 138,446 189,425 190,680 65,767 74,191 21,899 9,903 31,802  X-XII 
2010I-III 25,693 186,453 140,491 193,310 194,465 66,554 71,667 20,967 10,275 31,242  I-III2010
 IV-VI 26,930 196,339 147,537 203,609 204,701 70,727 76,935 22,920 10,784 33,704  IV-VI 
 VII-IX 27,225 199,121 151,901 206,900 207,926 72,711 74,929 23,298 11,115 34,413  VII-IX 
 X-XII 26,947 197,452 149,517 205,925 206,846 74,310 79,227 27,045 11,499 38,544  X-XII 
2011I-III 27,577 203,042 154,538 211,709 212,660 78,188 80,205 26,022 12,029 38,051  I-III2011
 IV-VI 27,964 207,338 154,901 215,568 216,546 81,769 80,276 25,944 12,506 38,450  IV-VI 
 VII-IX 28,735 214,328 162,538 222,465 223,546 85,115 82,003 28,511 13,102 41,613  VII-IX 
 X-XII 28,019 209,986 158,343 217,873 219,075 84,537 83,015 31,734 13,517 45,251  X-XII 
2012I-III 28,701 215,707 162,956 224,097 225,388 91,164 82,449 30,203 13,795 43,998  I-III2012
 IV-VI 29,537 223,657 166,603 231,528 232,897 89,560 91,179 29,573 13,987 43,560  IV-VI 
 VII-IX*30,106 228,989 173,871 237,012 238,497 90,234 87,878 30,003 14,062 44,065 *VII-IX 
    
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009 94,575 678,731 520,181 702,307 707,619 263,037 277,903 88,893 33,185 122,665  2009
2010 97,481 713,864 548,472 738,944 742,881 296,003 315,322 99,516 37,421 137,625  2010
2011 100,095 747,942 576,662 773,733 777,087 328,733 332,710 117,067 42,102 159,662  2011
2012 101,549 775,328 595,372 798,334 802,808 339,111 336,128 120,308 44,500 165,546  2012
2009I-III 23,640 168,881 129,095 174,357 175,735 60,376 66,586 21,695 8,002 29,834  I-III2009
 IV-VI 23,517 168,887 129,106 174,073 175,507 62,810 66,855 21,389 8,142 29,698  IV-VI 
 VII-IX 23,830 171,030 132,713 177,391 178,659 69,434 66,998 22,375 8,371 30,902  VII-IX 
 X-XII 23,588 170,236 130,600 176,527 177,718 70,356 79,986 22,481 8,662 31,332  X-XII 
2010I-III 23,729 172,785 131,441 178,571 179,600 69,406 74,918 21,929 8,932 31,097  I-III2010
 IV-VI 24,476 178,948 137,646 185,001 186,046 73,179 80,102 24,085 9,231 33,513  IV-VI 
 VII-IX 24,632 181,198 140,928 187,140 188,117 74,967 78,080 24,092 9,496 33,813  VII-IX 
 X-XII 24,637 181,393 139,879 188,258 189,118 78,881 85,646 28,437 9,752 38,297  X-XII 
2011I-III 24,899 184,377 142,330 191,183 192,011 78,348 82,386 27,040 10,047 37,312  I-III2011
 IV-VI 24,863 185,669 142,836 191,643 192,537 83,788 85,695 27,379 10,346 37,982  IV-VI 
 VII-IX 25,428 190,632 148,598 196,815 197,819 84,011 83,579 29,465 10,706 40,379  VII-IX 
 X-XII 24,904 187,983 144,528 194,140 194,719 83,092 84,320 32,015 10,991 43,130  X-XII 
2012I-III 25,257 191,180 146,745 197,747 198,348 87,578 80,669 29,916 11,132 41,319  I-III2012
 IV-VI 25,245 192,366 147,634 198,314 199,051 85,998 88,840 29,321 11,152 40,783  IV-VI 
 VII-IX*25,790 197,715 154,060 203,514 204,301 83,226 82,410 28,943 11,079 40,340 *VII-IX 
    
 נתונים מנוכי עונתיות - משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009I-III 23,462 167,667 128,467 173,027 174,406 62,860 67,580 22,483 8,052 30,638  I-III2009
 IV-VI 23,488 168,368 129,112 173,851 175,285 63,835 66,346 21,230 8,168 29,567  IV-VI 
 VII-IX 23,607 169,669 130,305 175,711 176,984 67,154 69,407 22,886 8,440 31,470  VII-IX 
 X-XII 23,788 171,774 131,977 178,027 179,225 69,349 75,860 21,418 8,660 30,310  X-XII 
2010I-III 24,015 174,982 134,272 180,728 181,758 71,296 77,153 22,416 8,824 31,393  I-III2010
 IV-VI 24,257 177,242 136,430 183,335 184,380 72,832 79,232 23,918 9,219 33,301  IV-VI 
 VII-IX 24,442 179,616 138,108 185,696 186,671 74,549 81,038 24,305 9,543 34,031  VII-IX 
 X-XII 24,744 182,402 140,937 189,088 189,942 76,805 83,015 27,153 9,672 36,961  X-XII 
2011I-III 24,906 184,515 143,164 191,242 192,064 80,600 84,448 27,909 10,025 38,124  I-III2011
 IV-VI 25,025 186,638 144,000 192,897 193,785 83,283 85,619 28,169 10,429 38,894  IV-VI 
 VII-IX 25,117 188,322 145,401 194,405 195,403 82,976 83,607 29,977 10,630 40,806  VII-IX 
 X-XII 25,178 189,936 146,488 196,289 196,858 82,796 83,179 30,763 10,981 41,895  X-XII 
2012I-III 25,252 191,331 147,499 197,717 198,302 89,258 83,020 30,382 11,174 41,741  I-III2012
 IV-VI 25,344 192,896 148,792 199,173 199,833 86,033 86,298 30,210 11,130 41,615  IV-VI 
 VII-IX*25,402 194,755 149,855 200,535 201,228 83,345 85,068 29,332 11,296 40,981 *VII-IX 
    
 (1) הוצאה לצריכת הפרט, לדוגמה: הוצאה לשירותי חינוך ובריאות.
 (2) התוצר המקומי הגולמי כולל מסים נטו על היבוא.
 (3) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.