הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ו. חשבונות לאומיים
לוח ו/3.- השקעה גולמית מקומית
 השקעה
בנכסים
לא
מוחשיים(2)
מכונות, ציוד וכלי תחבורהמבנים ועבודות בנייה אחרותהשקעה
בנכסים
קבועים
שינוי
במלאי
סך כולל 
 כלי תחבורהמכונות וציוד אחרסך הכלבניינים שלא
למגורים
ועבודות
בנייה אחרות
בתי מגוריםסך הכל 
 אניות
ומטוסים
(בניכוי
יצוא)
כלי תחבורה יבשתיים(1)בנייה
ציבורית
בנייה
פרטית
סך הכל 
 אוטובוסים
ומכוניות
מסחריות
מכוניות
נוסעים
סך הכלייצור
מקומי
יבואסך הכל 
 מיליוני ש"ח 
   
 נתונים מקוריים, במחירים שוטפים 
2009 14,874 388 3,026 9,810 12,836 11,976 19,899 31,875 45,099 27,469 2,629 35,104 37,733 65,202 125,175 -6,886 118,289  2009
2010 14,847 955 3,749 11,240 14,988 12,808 19,928 32,735 48,678 30,704 2,716 40,957 43,673 74,377 137,903 -18,033 119,870  2010
2011 17,185 307 3,800 10,887 14,687 12,779 32,988 45,767 60,761 34,265 3,400 47,754 51,154 85,419 163,365 -9,520 153,845  2011
2012 22,079 628 3,686 10,285 13,972 14,637 33,756 48,392 62,992 36,351 4,125 52,056 56,181 92,532 177,603 -1,886 175,718  2012
2009I-III 4,158 -262 763 2,623 3,386 3,108 5,339 8,447 11,571 6,239 665 8,375 9,040 15,279 31,008 801 31,809  I-III2009
 IV-VI 3,720 611 711 2,099 2,810 2,897 4,562 7,459 10,880 6,788 636 8,573 9,209 15,997 30,598 191 30,789  IV-VI 
 VII-IX 3,345 -34 826 2,984 3,810 2,908 5,062 7,970 11,746 7,095 655 8,926 9,581 16,676 31,767 130 31,897  VII-IX 
 X-XII 3,650 72 726 2,104 2,831 3,063 4,936 7,999 10,902 7,347 673 9,230 9,903 17,250 31,802 -8,008 23,794  X-XII 
2010I-III 3,526 835 2,425 3,260 3,135 4,959 8,093 11,362 6,078 643 9,632 10,275 16,353 31,242 -3,461 27,781  I-III2010
 IV-VI 3,528 -15 971 2,972 3,943 3,065 4,935 8,000 11,928 7,464 652 10,132 10,784 18,248 33,704 -2,317 31,387  IV-VI 
 VII-IX 3,592 755 869 2,522 3,391 3,062 4,570 7,632 11,778 7,928 705 10,410 11,115 19,043 34,413 -4,285 30,128  VII-IX 
 X-XII 4,201 206 1,074 3,320 4,394 3,545 5,464 9,010 13,610 9,234 716 10,783 11,499 20,733 38,544 -7,970 30,574  X-XII 
2011I-III 3,463 115 1,079 3,417 4,497 3,095 7,952 11,047 15,658 6,900 763 11,266 12,029 18,929 38,051 -2,844 35,207  I-III2011
 IV-VI 3,958 60 885 2,480 3,365 3,011 7,464 10,475 13,901 8,085 825 11,681 12,506 20,591 38,450 -469 37,981  IV-VI 
 VII-IX 4,494 129 912 2,669 3,581 3,251 8,369 11,621 15,331 8,686 886 12,216 13,102 21,788 41,613 -3,537 38,077  VII-IX 
 X-XII 5,269 923 2,321 3,244 3,422 9,203 12,625 15,871 10,594 926 12,591 13,517 24,111 45,251 -2,670 42,581  X-XII 
2012I-III 5,415 11 711 2,758 3,468 3,330 10,065 13,395 16,874 7,914 971 12,824 13,795 21,709 43,998 5,022 49,020  I-III2012
 IV-VI 5,519 29 794 2,590 3,384 3,508 8,532 12,040 15,453 8,601 1,009 12,978 13,987 22,588 43,560 -2,178 41,381  IV-VI 
 VII-IX*5,476 300 914 2,565 3,479 3,769 7,510 11,279 15,059 9,468 1,044 13,018 14,062 23,530 44,065 766 44,831 *VII-IX 
   
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009 15,620 457 3,233 11,296 14,312 10,757 23,605 34,629 49,266 23,560 2,313 30,872 33,185 56,692 122,665  119,391  2009
2010 17,199 1,105 4,449 14,214 18,405 11,462 25,556 37,268 56,531 25,529 2,326 35,094 37,421 62,876 137,625  123,978  2010
2011 19,685 331 4,475 13,808 18,038 11,116 43,247 52,534 70,979 27,218 2,798 39,304 42,102 69,211 159,662  153,115  2011
2012 23,637 652 4,092 12,239 16,120 12,108 42,256 52,974 69,950 27,645 3,266 41,233 44,500 72,007 165,546  166,994  2012
2009I-III 4,059 -189 784 3,000 3,634 2,754 6,284 9,160 12,432 5,404 589 7,413 8,002 13,379 29,834  30,528  I-III2009
 IV-VI 3,939 618 726 2,308 2,926 2,592 5,271 8,039 11,631 5,847 562 7,580 8,142 13,967 29,698  30,685  IV-VI 
 VII-IX 3,677 -30 836 3,451 4,112 2,635 6,105 8,847 12,764 6,031 572 7,800 8,371 14,380 30,902  31,844  VII-IX 
 X-XII 4,077 71 835 2,536 3,254 2,796 5,982 8,939 12,173 6,235 589 8,074 8,662 14,874 31,332  24,508  X-XII 
2010I-III 3,901 966 3,161 3,979 2,855 6,272 9,279 13,169 5,125 558 8,375 8,932 14,015 31,097  28,755  I-III2010
 IV-VI 4,129 -17 1,168 3,818 4,807 2,766 6,323 9,218 13,911 6,190 557 8,674 9,231 15,391 33,513  32,830  IV-VI 
 VII-IX 4,244 746 983 3,046 3,888 2,748 5,815 8,726 13,326 6,564 602 8,894 9,496 16,030 33,813  31,268  VII-IX 
 X-XII 5,035 206 1,252 4,189 5,244 3,188 7,196 10,540 15,895 7,596 606 9,146 9,752 17,330 38,297  31,868  X-XII 
2011I-III 3,922 108 1,245 4,320 5,360 2,744 10,470 12,914 18,274 5,574 636 9,410 10,047 15,563 37,312  35,605  I-III2011
 IV-VI 4,781 56 1,074 3,251 4,175 2,664 10,038 12,423 16,573 6,452 681 9,665 10,346 16,751 37,982  38,644  IV-VI 
 VII-IX 5,247 118 1,029 3,414 4,283 2,848 11,041 13,560 17,889 6,832 723 9,984 10,706 17,493 40,379  38,182  VII-IX 
 X-XII 5,908 1,035 2,822 3,730 2,963 11,785 14,375 18,035 8,281 752 10,239 10,991 19,247 43,130  41,692  X-XII 
2012I-III 5,727 10 817 3,400 4,048 2,849 12,696 15,033 19,015 6,128 782 10,350 11,132 17,187 41,319  48,046  I-III2012
 IV-VI 6,135 26 902 3,172 3,921 2,974 10,690 13,419 17,294 6,561 803 10,348 11,152 17,649 40,783  39,981  IV-VI 
 VII-IX*5,891 262 942 2,888 3,696 3,129 9,204 12,305 16,257 7,143 821 10,257 11,079 18,171 40,340  42,724 *VII-IX 
   
 נתונים מנוכי עונתיות - משורשרים, במחירי 2005(3) 
2009I-III 3,951 52 824 2,635 3,459 2,736 6,096 8,832 12,344 6,187 590 7,467 8,052 14,239 30,638  30,658  I-III2009
 IV-VI 4,003 -189 733 2,139 2,872 2,631 5,717 8,348 11,030 6,073 565 7,597 8,168 14,241 29,567  30,485  IV-VI 
 VII-IX 3,864 618 776 3,416 4,192 2,647 6,133 8,779 13,590 5,777 578 7,867 8,440 14,217 31,470  29,683  VII-IX 
 X-XII 3,792 -30 869 2,999 3,868 2,760 5,683 8,443 12,282 5,618 572 8,099 8,660 14,278 30,310  26,371  X-XII 
2010I-III 3,932 71 989 3,104 4,093 2,817 5,989 8,806 12,970 5,914 557 8,264 8,824 14,738 31,393  30,634  I-III2010
 IV-VI 4,226 1,107 3,253 4,360 2,776 6,381 9,157 13,526 6,220 563 8,654 9,219 15,438 33,301  31,257  IV-VI 
 VII-IX 4,371 -17 1,086 3,267 4,353 2,788 6,329 9,117 13,454 6,350 599 8,951 9,543 15,893 34,031  30,224  VII-IX 
 X-XII 4,720 746 1,115 4,362 5,477 3,023 7,156 10,180 16,403 6,618 599 9,078 9,672 16,289 36,961  31,737  X-XII 
2011I-III 4,139 206 1,317 4,153 5,470 2,827 9,629 12,456 18,132 6,452 643 9,374 10,025 16,478 38,124  35,697  I-III2011
 IV-VI 4,805 108 1,086 3,318 4,403 2,811 10,077 12,888 17,399 6,774 686 9,748 10,429 17,204 38,894  37,577  IV-VI 
 VII-IX 5,480 56 1,043 3,463 4,506 2,825 11,576 14,401 18,964 6,706 713 9,917 10,630 17,336 40,806  40,289  VII-IX 
 X-XII 5,586 118 992 3,460 4,452 2,838 11,989 14,827 19,397 7,231 755 10,215 10,981 18,212 41,895  40,761  X-XII 
2012I-III 5,836 838 3,041 3,879 2,866 11,687 14,554 18,435 7,053 784 10,396 11,174 18,227 41,741  46,455  I-III2012
 IV-VI 6,268 10 910 3,223 4,132 3,077 10,920 13,997 18,139 6,900 803 10,322 11,130 18,030 41,615  41,695  IV-VI 
 VII-IX*5,826 26 967 2,873 3,841 3,122 10,047 13,169 17,036 6,951 829 10,469 11,296 18,246 40,981  41,323 *VII-IX 
   
 (1) בניכוי המכירות של רכבים משומשים למשקי בית.
 (2) כולל בעיקר השקעות בתכנה.
 (3) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.