הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ו. חשבונות לאומיים
לוח ו/4.- השקעה גולמית מקומית במכונות,
בציוד ובכלי תחבורה מיבוא
ומייצור מקומי(1), לפי ענף ייעוד - עמוד 1 מתוך 2
 מכונות וציודסך כולל 
 בינויתעשייה, חשמל ומיםחקלאותסך הכל 
 מזה:
יבוא
סך הכלייצור
מקומי
יבואסך הכלמזה:
יבוא
סך הכל(2) 
   
 במחירים שוטפים - מיליוני ש"ח 
2009  1,114 1,347 6,109 11,386 17,495 123 846 31,875 45,099  2009 
2010  1,439 1,697 6,410 10,320 16,730 157 1,146 32,735 48,679  2010 
2011  2,333 2,614 5,949 20,884 26,833 159 1,354 45,767 60,761  2011 
2009 I-III 266 322 1,720 3,193 4,913 47 188 8,447 11,571  I-III2009 
 IV-VI 235 293 1,530 2,458 3,988 27 177 7,459 10,880  IV-VI 
 VII-IX 278 339 1,392 3,092 4,484 23 230 7,970 11,746  VII-IX 
 X-XII 335 393 1,466 2,643 4,109 27 250 7,999 10,902  X-XII 
2010 I-III 345 407 1,639 2,555 4,195 35 262 8,093 11,362  I-III2010 
 IV-VI 403 464 1,555 2,556 4,111 44 299 8,000 11,928  IV-VI 
 VII-IX 329 391 1,478 2,366 3,844 32 264 7,632 11,778  VII-IX 
 X-XII 362 435 1,739 2,843 4,581 45 321 9,010 13,610  X-XII 
2011 I-III 468 527 1,397 5,064 6,461 39 332 11,047 15,659  I-III2011 
 IV-VI 564 629 1,407 4,709 6,116 44 347 10,475 13,901  IV-VI 
 VII-IX 645 732 1,494 5,481 6,975 35 344 11,621 15,331  VII-IX 
 X-XII 656 726 1,651 5,630 7,281 41 330 12,625 15,871  X-XII 
2012 I-III 622 689 1,572 6,591 8,162 62 344 13,395 16,874  I-III2012 
 IV-VI 618 696 1,670 5,099 6,770 43 398 12,040 15,453  IV-VI 
 VII-IX*559 630 1,879 4,585 6,464 38 413 11,279 15,059 *VII-IX 
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(4) - מיליוני ש"ח 
2009  1,342 1,538 5,321 13,570 19,184 148 791 34,629 49,266  2009 
2010  1,875 2,061 5,582 13,264 19,231 203 1,055 37,268 56,530  2010 
2011  3,103 3,225 5,019 27,515 31,232 211 1,189 52,534 70,979  2011 
2009 I-III 317 362 1,476 3,777 5,378 56 175 9,160 12,432  I-III2009 
 IV-VI 274 328 1,325 2,854 4,342 31 169 8,039 11,631  IV-VI 
 VII-IX 340 392 1,226 3,751 5,023 28 223 8,847 12,764  VII-IX 
 X-XII 410 455 1,302 3,220 4,643 33 245 8,939 12,173  X-XII 
2010 I-III 441 485 1,456 3,241 4,857 45 253 9,279 13,169  I-III2010 
 IV-VI 522 560 1,372 3,289 4,795 57 285 9,218 13,911  IV-VI 
 VII-IX 424 469 1,292 3,022 4,446 40 251 8,726 13,326  VII-IX 
 X-XII 488 540 1,517 3,754 5,411 61 307 10,540 15,895  X-XII 
2011 I-III 625 650 1,199 6,711 7,665 52 311 12,914 18,274  I-III2011 
 IV-VI 769 790 1,209 6,381 7,379 59 321 12,423 16,573  IV-VI 
 VII-IX 860 901 1,270 7,272 8,266 46 313 13,560 17,889  VII-IX 
 X-XII 850 871 1,385 7,245 8,395 53 295 14,375 18,035  X-XII 
2012 I-III 796 817 1,299 8,365 9,277 79 303 15,033 19,015  I-III2012 
 IV-VI 785 817 1,370 6,419 7,635 54 346 13,419 17,294  IV-VI 
 VII-IX*694 725 1,503 5,648 7,131 47 346 12,305 16,257 *VII-IX 
 שינוי כמותי באחוזים, כל תקופה לעומת קודמתה 
2009  -28.8 -25.4 -5.7 -27.5 -20.8 -24.7 -6.7 -19.5 -15.9  2009 
2010  39.7 34.0 4.9 -2.3 0.2 37.6 33.5 7.6 14.7  2010 
2011  65.5 56.5 -10.1 107.4 62.4 3.7 12.7 41.0 25.6  2011 
2009 I-III -30.6 -26.3 13.2 -24.9 -14.4 -11.1 -7.1 -19.2 -4.3  I-III2009 
 IV-VI -13.5 -9.4 -10.2 -24.4 -19.3 -43.5 -3.6 -12.2 -6.4  IV-VI 
 VII-IX 24.1 19.5 -7.5 31.4 15.7 -10.9 31.7 10.0 9.7  VII-IX 
 X-XII 20.7 16.1 6.2 -14.1 -7.6 17.1 10.0 1.0 -4.6  X-XII 
2010 I-III 7.5 6.6 11.8 0.6 4.6 37.2 3.3 3.8 8.2  I-III2010 
 IV-VI 18.4 15.4 -5.8 1.5 -1.3 27.3 12.7 -0.7 5.6  IV-VI 
 VII-IX -18.9 -16.3 -5.8 -8.1 -7.3 -29.3 -11.8 -5.3 -4.2  VII-IX 
 X-XII 15.1 15.2 17.4 24.2 21.7 50.3 22.3 20.8 19.3  X-XII 
2011 I-III 28.1 20.3 -20.9 78.8 41.7 -14.5 1.0 22.5 15.0  I-III2011 
 IV-VI 23.1 21.6 0.8 -4.9 -3.7 14.3 3.3 -3.8 -9.3  IV-VI 
 VII-IX 11.8 14.1 5.0 14.0 12.0 -22.0 -2.5 9.1 7.9  VII-IX 
 X-XII -1.2 -3.3 9.0 -0.4 1.6 14.5 -5.6 6.0 0.8  X-XII 
2012 I-III -6.3 -6.3 -6.2 15.5 10.5 48.9 2.6 4.6 5.4  I-III2012 
 IV-VI -1.3 0.1 5.4 -23.3 -17.7 -31.7 14.2 -10.7 -9.0  IV-VI 
 VII-IX*-11.6 -11.3 9.8 -12.0 -6.6 -13.2 0.1 -8.3 -6.0 *VII-IX 
   
 (1) נתוני ההשקעות במכונות ובציוד מייצור מקומי מתקבלים מסקר מדגמי
       רבעוני. נתוני השקעות אלו בענפי הבינוי והחקלאות הם בעלי מהימנות
       מוגבלת ולכן לא הוצגו בנפרד.
 (2) כולל שינוי במלאי בעלי חיים.
 (3) בניכוי המכירות של רכבים משומשים למשקי בית.
 (4) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.

לוח ו/4.- השקעה גולמית מקומית במכונות,
בציוד ובכלי תחבורה מיבוא
ומייצור מקומי(1), לפי ענף ייעוד - עמוד 2 מתוך 2
 כלי תחבורהמכונות וציוד 
 כלי תחבורה יבשתייםאניות
ומטוסים
(בניכוי
יצוא)
סך הכלמסחר ושירותיםתחבורה, אחסנה ותקשורת 
 ייצור
מקומי
יבוא (3)סך הכלייצור
מקומי
יבואסך הכלייצור
מקומי
יבואסך הכל 
   
 במחירים שוטפים - מיליוני ש"ח 
2009  374 12,463 12,836 388 13,224 4,012 4,632 8,644 900 2,643 3,543  2009 
2010  399 14,589 14,988 955 15,943 4,239 5,322 9,560 912 2,690 3,602  2010 
2011  354 14,333 14,687 307 14,994 4,409 6,808 11,217 946 2,803 3,749  2011 
2009 I-III 80 3,306 3,386 -262 3,124 961 1,087 2,048 230 746 976  I-III2009 
 IV-VI 61 2,749 2,810 611 3,422 942 1,116 2,058 216 726 942  IV-VI 
 VII-IX 119 3,691 3,810 -34 3,776 1,035 1,167 2,202 213 501 714  VII-IX 
 X-XII 113 2,717 2,831 72 2,902 1,074 1,262 2,336 241 670 911  X-XII 
2010 I-III 78 3,182 3,260 3,269 996 1,297 2,293 212 726 938  I-III2010 
 IV-VI 98 3,846 3,943 -15 3,928 987 1,241 2,228 208 690 898  IV-VI 
 VII-IX 75 3,315 3,391 755 4,145 1,039 1,293 2,332 251 550 801  VII-IX 
 X-XII 148 4,246 4,394 206 4,601 1,218 1,490 2,708 240 724 964  X-XII 
2011 I-III 87 4,409 4,497 115 4,611 1,112 1,840 2,952 235 540 776  I-III2011 
 IV-VI 72 3,293 3,365 60 3,426 1,056 1,652 2,707 180 495 675  IV-VI 
 VII-IX 88 3,493 3,581 129 3,711 1,116 1,576 2,692 244 632 877  VII-IX 
 X-XII 106 3,138 3,244 3,246 1,126 1,740 2,866 286 1,136 1,421  X-XII 
2012 I-III 82 3,386 3,468 11 3,479 1,184 1,816 3,000 226 974 1,200  I-III2012 
 IV-VI 94 3,289 3,384 29 3,412 1,177 1,705 2,882 228 1,069 1,298  IV-VI 
 VII-IX*88 3,391 3,479 300 3,779 1,176 1,586 2,762 268 741 1,010 *VII-IX 
 נתונים משורשרים, במחירי 2005(4) - מיליוני ש"ח 
2009  361 13,943 14,311 457 14,823 3,706 5,419 9,108 863 3,133 4,000  2009 
2010  405 18,000 18,405 1,105 19,554 3,899 6,744 10,522 888 3,464 4,343  2010 
2011  357 17,690 18,038 331 18,368 3,965 8,780 12,368 921 3,660 4,568  2011 
2009 I-III 81 3,585 3,634 -189 3,342 873 1,261 2,146 218 879 1,096  I-III2009 
 IV-VI 59 2,894 2,926 618 3,687 863 1,271 2,143 205 843 1,046  IV-VI 
 VII-IX 115 4,026 4,112 -30 4,020 956 1,383 2,351 206 608 822  VII-IX 
 X-XII 107 3,165 3,254 71 3,304 999 1,504 2,509 234 817 1,055  X-XII 
2010 I-III 76 3,933 3,979 3,957 923 1,619 2,527 207 927 1,128  I-III2010 
 IV-VI 100 4,743 4,807 -17 4,751 905 1,566 2,458 204 892 1,091  IV-VI 
 VII-IX 77 3,840 3,888 746 4,653 950 1,623 2,561 244 704 959  VII-IX 
 X-XII 151 5,127 5,244 206 5,421 1,124 1,935 3,044 236 958 1,191  X-XII 
2011 I-III 89 5,318 5,360 108 5,420 1,012 2,374 3,294 231 712 955  I-III2011 
 IV-VI 73 4,138 4,175 56 4,189 960 2,172 3,055 179 664 845  IV-VI 
 VII-IX 89 4,228 4,283 118 4,368 1,005 2,042 2,995 240 836 1,082  VII-IX 
 X-XII 106 3,648 3,730 3,684 1,004 2,190 3,123 277 1,463 1,717  X-XII 
2012 I-III 82 3,998 4,048 10 4,008 1,048 2,248 3,228 216 1,230 1,422  I-III2012 
 IV-VI 94 3,855 3,921 26 3,903 1,035 2,106 3,089 215 1,343 1,526  IV-VI 
 VII-IX*87 3,636 3,696 262 3,983 1,023 1,916 2,910 248 909 1,161 *VII-IX 
 שינוי כמותי באחוזים, כל תקופה לעומת קודמתה 
2009  10.6 -7.1 -6.6  -4.9 -12.2 -12.1 -12.2 -8.5 -33.3 -28.4  2009 
2010  12.2 29.1 28.6  31.9 5.2 24.5 15.5 2.8 10.5 8.6  2010 
2011  -11.9 -1.7 -2.0  -6.1 1.7 30.2 17.5 3.7 5.7 5.2  2011 
2009 I-III -34.5 147.5 130.1  105.5 -8.3 -20.7 -15.2 -20.9 -46.0 -41.7  I-III2009 
 IV-VI -27.2 -19.3 -19.5  10.3 -1.1 0.8 -0.1 -5.8 -4.2 -4.5  IV-VI 
 VII-IX 95.3 39.1 40.5  9.0 10.7 8.8 9.7 0.4 -27.8 -21.4  VII-IX 
 X-XII -6.3 -21.4 -20.9  -17.8 4.5 8.7 6.7 13.6 34.3 28.2  X-XII 
2010 I-III -28.9 24.3 22.3  19.8 -7.6 7.7 0.7 -11.4 13.6 7.0  I-III2010 
 IV-VI 31.3 20.6 20.8  20.1 -1.9 -3.3 -2.7 -1.7 -3.8 -3.3  IV-VI 
 VII-IX -23.0 -19.0 -19.1  -2.1 4.9 3.6 4.2 19.9 -21.1 -12.0  VII-IX 
 X-XII 95.8 33.5 34.9  16.5 18.3 19.3 18.9 -3.5 36.0 24.2  X-XII 
2011 I-III -41.3 3.7 2.2  0.0 -10.0 22.7 8.2 -1.9 -25.6 -19.8  I-III2011 
 IV-VI -17.2 -22.2 -22.1  -22.7 -5.2 -8.5 -7.3 -22.7 -6.8 -11.5  IV-VI 
 VII-IX 21.0 2.2 2.6  4.3 4.7 -6.0 -2.0 34.2 25.8 28.0  VII-IX 
 X-XII 18.8 -13.7 -12.9  -15.7 -0.1 7.2 4.3 15.5 75.1 58.7  X-XII 
2012 I-III -22.2 9.6 8.5  8.8 4.4 2.7 3.4 -22.1 -16.0 -17.2  I-III2012 
 IV-VI 14.8 -3.6 -3.1  -2.6 -1.3 -6.3 -4.3 -0.4 9.2 7.4  IV-VI 
 VII-IX*-7.5 -5.7 -5.7  2.0 -1.1 -9.0 -5.8 15.3 -32.3 -24.0 *VII-IX 
   
 (1) נתוני ההשקעות במכונות ובציוד מייצור מקומי מתקבלים מסקר מדגמי
       רבעוני. נתוני השקעות אלו בענפי הבינוי והחקלאות הם בעלי מהימנות
       מוגבלת ולכן לא הוצגו בנפרד.
 (2) כולל שינוי במלאי בעלי חיים.
 (3) בניכוי המכירות של רכבים משומשים למשקי בית.
 (4) הנתונים במחירי 2005 התקבלו על ידי שרשור האומדנים של כל שנה במחירי קודמתה.
       בגלל השרשור, רכיבי ההוצאה אינם מסתכמים לסך הכל.