הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ז. מאזן התשלומים
לוח ז/1. - מאזן התשלומים - סיכום
מיליוני דולרים - עמוד 1 מתוך 2
 201020092011201020092008 
 X-XIIVII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VI 
   
 נתונים מקוריים 
א. החשבון השוטף א. החשבון השוטף
    1. תקבולים     1. תקבולים
        יצוא סחורות ושירותים21,889 19,738 20,324 19,190 19,704 16,454 15,857 91,013 81,140 68,345 82,038         יצוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)1,712 1,596 1,453 1,531 1,920 1,378 802 7,274 6,293 5,694 7,244         הכנסות(1)
        העברות שוטפות2,433 2,146 2,531 2,370 2,352 2,347 1,924 9,926 9,481 8,395 9,424         העברות שוטפות
        תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל26,034 23,481 24,308 23,091 23,976 20,179 18,582 108,214 96,914 82,434 98,706         תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל
    2. תשלומים     2. תשלומים
        יבוא סחורות ושירותים20,532 19,157 18,689 17,821 17,464 16,937 13,995 92,209 76,199 63,203 84,176         יבוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)3,766 2,446 2,794 2,425 2,761 3,242 1,814 12,898 11,429 10,920 11,358         הכנסות(1)
        העברות שוטפות272 278 254 250 254 270 225 1,201 1,056 993 943         העברות שוטפות
        תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל24,569 21,881 21,737 20,496 20,480 20,450 16,034 106,307 88,684 75,116 96,478         תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל
    3. תנועות נטו     3. תנועות נטו
        סחר בסחורות ובשירותים1,357 580 1,635 1,369 2,240 -482 1,862 -1,195 4,941 5,142 -2,139         סחר בסחורות ובשירותים
        הכנסות נטו(1)-2,053 -849 -1,340 -894 -841 -1,864 -1,012 -5,624 -5,136 -5,226 -4,115         הכנסות נטו(1)
        העברות שוטפות נטו2,161 1,868 2,277 2,120 2,098 2,076 1,699 8,726 8,426 7,402 8,481         העברות שוטפות נטו
    4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף1,465 1,600 2,571 2,595 3,497 -270 2,549 1,906 8,231 7,318 2,228     4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף
ב. חשבון ההון - נטו301 220 236 226 237 243 222 1,240 983 908 1,110 ב. חשבון ההון - נטו
ג. החשבון הפיננסי ג. החשבון הפיננסי
    1. השקעות תושבי ישראל בחו"ל     1. השקעות תושבי ישראל בחו"ל
        השקעה ישירה880 4,370 2,170 1,668 267 584 370 3,080 9,088 1,695 7,210         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך2,404 1,788 1,670 3,508 3,216 1,793 723 3,054 9,370 8,254 1,634         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת1,133 -2,367 1,233 -1,469 2,141 -2,999 599 -4 -1,469 -4,500 -10,819         השקעה אחרת
        מכשירים פיננסיים נגזרים-46 45 58 -87 -45 -65 25 17 -30 -230 116         מכשירים פיננסיים נגזרים
        יתרות מט"ח5,174 729 2,580 3,429 1,077 8,934 2,087 4,533 11,912 16,642 14,171         יתרות מט"ח
        השקעות תושבי ישראל בחו"ל - סך הכל9,546 4,565 7,713 7,048 6,656 8,246 3,803 10,680 28,872 21,861 12,312         השקעות תושבי ישראל בחו"ל - סך הכל
    2. השקעות תושבי חוץ בישראל     2. השקעות תושבי חוץ בישראל
        השקעה ישירה3,211 1,489 -597 1,406 988 1,756 1,359 11,374 5,510 4,438 10,874         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך4,321 321 632 3,712 470 1,074 660 -5,558 8,985 2,389 996         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת465 1,803 1,678 -254 928 3,952 -1,628 2,158 3,691 3,848 -1,112         השקעה אחרת
        השקעות תושבי חוץ בישראל - סך הכל7,997 3,613 1,713 4,864 2,385 6,782 392 7,974 18,186 10,676 10,758         השקעות תושבי חוץ בישראל - סך הכל
    3. תנועות פיננסיות - נטו     3. תנועות פיננסיות - נטו
        השקעה ישירה-2,331 2,881 2,767 262 -721 -1,172 -989 -8,294 3,579 -2,743 -3,664         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך-1,916 1,467 1,038 -205 2,746 718 62 8,612 385 5,865 639         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת669 -4,170 -444 -1,215 1,214 -6,950 2,226 -2,162 -5,161 -8,348 -9,707         השקעה אחרת
        מכשירים פיננסיים נגזרים-46 45 58 -87 -45 -65 25 17 -30 -230 116         מכשירים פיננסיים נגזרים
        יתרות מט"ח5,174 729 2,580 3,429 1,077 8,934 2,087 4,533 11,912 16,642 14,171         יתרות מט"ח
        תנועות פיננסיות נטו - סך הכל1,549 952 6,000 2,184 4,271 1,464 3,411 2,706 10,686 11,185 1,554         תנועות פיננסיות נטו - סך הכל
ד. הפרשים סטטיסטיים(2)-217 -867 3,192 -637 537 1,492 640 -441 1,472 2,959 -1,784 ד. הפרשים סטטיסטיים(2)
   
 מנוכי עונתיות 
א. החשבון השוטף א. החשבון השוטף
    1. תקבולים     1. תקבולים
        יצוא סחורות ושירותים21,358 20,202 20,032 19,711 19,139 16,942 16,310          יצוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)1,697 1,580 1,457 1,536 1,920 1,371 1,604          הכנסות(1)
        העברות שוטפות2,359 2,140 2,612 2,402 2,308 2,291 1,882          העברות שוטפות
        תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל25,414 23,922 24,101 23,649 23,367 20,604 19,797          תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל
    2. תשלומים     2. תשלומים
        יבוא סחורות ושירותים20,295 18,912 18,472 18,388 17,771 16,191 14,957          יבוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)3,758 2,438 2,798 2,446 2,745 3,236 3,120          הכנסות(1)
        העברות שוטפות277 269 258 252 264 260 248          העברות שוטפות
        תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל24,329 21,620 21,528 21,086 20,780 19,687 18,325          תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל
    3. תנועות נטו     3. תנועות נטו
        סחר בסחורות ובשירותים1,064 1,290 1,560 1,323 1,368 751 1,353          סחר בסחורות ובשירותים
        הכנסות נטו(1)-2,061 -859 -1,340 -910 -825 -1,865 -1,515          הכנסות נטו(1)
        העברות שוטפות נטו2,082 1,872 2,354 2,150 2,044 2,031 1,634          העברות שוטפות נטו
    4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף1,085 2,302 2,574 2,563 2,587 917 1,472      4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף
ב. חשבון ההון - נטו269 238 235 220 238 229 215  ב. חשבון ההון - נטו
   
 (1) סווג מחדש, החל בשנת 1995.
 (2) כולל תנועות הון ותנועות פיננסיות שלא מוינו.

לוח ז/1. - מאזן התשלומים - סיכום
מיליוני דולרים - עמוד 2 מתוך 2
 20122011 
 VII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VII-III 
   
 נתונים מקוריים 
א. החשבון השוטף א. החשבון השוטף
    1. תקבולים     1. תקבולים
        יצוא סחורות ושירותים22,049 23,864 21,865 22,297 23,116 23,320 22,280         יצוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)1,663 1,703 1,996 1,526 2,083 1,943 1,721         הכנסות(1)
        העברות שוטפות2,309 2,250 2,554 2,443 2,429 2,406 2,648         העברות שוטפות
        תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל26,021 27,818 26,415 26,267 27,628 27,669 26,650         תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל
    2. תשלומים     2. תשלומים
        יבוא סחורות ושירותים22,512 23,427 24,174 22,714 24,017 23,756 21,723         יבוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)3,247 4,118 3,180 3,294 3,036 3,504 3,063         הכנסות(1)
        העברות שוטפות266 333 278 270 322 319 290         העברות שוטפות
        תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל26,025 27,878 27,631 26,278 27,375 27,579 25,075         תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל
    3. תנועות נטו     3. תנועות נטו
        סחר בסחורות ובשירותים-464 437 -2,309 -416 -901 -436 558         סחר בסחורות ובשירותים
        הכנסות נטו(1)-1,584 -2,415 -1,183 -1,768 -953 -1,561 -1,342         הכנסות נטו(1)
        העברות שוטפות נטו2,044 1,917 2,276 2,173 2,107 2,087 2,359         העברות שוטפות נטו
    4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף-4 -61 -1,216 -11 252 90 1,574     4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף
ב. חשבון ההון - נטו140 164 202 320 324 311 284 ב. חשבון ההון - נטו
ג. החשבון הפיננסי ג. החשבון הפיננסי
    1. השקעות תושבי ישראל בחו"ל     1. השקעות תושבי ישראל בחו"ל
        השקעה ישירה674 1,298 970 -482 1,349 1,020 1,194         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך2,440 1,156 921 3,153 -1,119 -451 1,471         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת114 -1,318 -2,470 -2,757 86 1,063 1,604         השקעה אחרת
        מכשירים פיננסיים נגזרים-171 93 -158 -100 141 25 -50         מכשירים פיננסיים נגזרים
        יתרות מט"ח-153 -454 1,024 -295 500 2,245 2,082         יתרות מט"ח
        השקעות תושבי ישראל בחו"ל - סך הכל2,904 775 288 -482 958 3,902 6,302         השקעות תושבי ישראל בחו"ל - סך הכל
    2. השקעות תושבי חוץ בישראל     2. השקעות תושבי חוץ בישראל
        השקעה ישירה2,576 3,325 1,565 4,707 2,436 1,941 2,291         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך324 -2,424 -597 -5,391 -2,440 428 1,845         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת-2,637 -858 -2,538 -174 -2,229 3,149 1,412         השקעה אחרת
        השקעות תושבי חוץ בישראל - סך הכל263 44 -1,569 -858 -2,234 5,518 5,548         השקעות תושבי חוץ בישראל - סך הכל
    3. תנועות פיננסיות - נטו     3. תנועות פיננסיות - נטו
        השקעה ישירה-1,902 -2,027 -595 -5,189 -1,086 -921 -1,097         השקעה ישירה
        השקעה בניירות ערך2,116 3,580 1,518 8,544 1,321 -879 -374         השקעה בניירות ערך
        השקעה אחרת2,751 -461 68 -2,584 2,316 -2,086 192         השקעה אחרת
        מכשירים פיננסיים נגזרים-171 93 -158 -100 141 25 -50         מכשירים פיננסיים נגזרים
        יתרות מט"ח-153 -454 1,024 -295 500 2,245 2,082         יתרות מט"ח
        תנועות פיננסיות נטו - סך הכל2,641 731 1,858 377 3,192 -1,616 754         תנועות פיננסיות נטו - סך הכל
ד. הפרשים סטטיסטיים(2)2,505 628 2,871 67 2,614 -2,018 -1,104 ד. הפרשים סטטיסטיים(2)
   
 מנוכי עונתיות 
א. החשבון השוטף א. החשבון השוטף
    1. תקבולים     1. תקבולים
        יצוא סחורות ושירותים22,550 22,949 22,162 22,181 22,995 22,889 22,467         יצוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)1,665 1,716 2,010 1,500 2,079 1,938 1,738         הכנסות(1)
        העברות שוטפות2,326 2,371 2,426 2,389 2,427 2,506 2,606         העברות שוטפות
        תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל26,541 27,037 26,597 26,070 27,501 27,332 26,810         תקבולים לחשבון השוטף - סך הכל
    2. תשלומים     2. תשלומים
        יבוא סחורות ושירותים22,190 23,272 24,446 23,267 23,652 23,309 22,224         יבוא סחורות ושירותים
        הכנסות(1)3,262 4,097 3,192 3,284 3,017 3,538 3,052         הכנסות(1)
        העברות שוטפות240 309 284 273 303 303 309         העברות שוטפות
        תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל25,693 27,678 27,923 26,824 26,972 27,150 25,585         תשלומים לחשבון השוטף - סך הכל
    3. תנועות נטו     3. תנועות נטו
        סחר בסחורות ובשירותים360 -322 -2,284 -1,086 -657 -420 243         סחר בסחורות ובשירותים
        הכנסות נטו(1)-1,597 -2,381 -1,182 -1,784 -938 -1,601 -1,314         הכנסות נטו(1)
        העברות שוטפות נטו2,085 2,062 2,141 2,116 2,124 2,203 2,297         העברות שוטפות נטו
    4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף848 -642 -1,325 -754 529 182 1,226     4. עודף (גירעון) בחשבון השוטף
ב. חשבון ההון - נטו133 167 208 306 330 321 291 ב. חשבון ההון - נטו
   
 (1) סווג מחדש, החל בשנת 1995.
 (2) כולל תנועות הון ותנועות פיננסיות שלא מוינו.