הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ז. מאזן התשלומים
לוח ז/2.- פירוט סחורות, שירותים והכנסות
מיליוני דולרים - עמוד 1 מתוך 2
 201020092011201020092008 
 X-XIIVII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VI 
   
1. סחר סחורות 1. סחר סחורות
    1.1 יצוא סחורות, מותאם למאזן התשלומים14,677 13,446 14,438 13,825 13,687 11,477 10,499 64,185 56,386 46,814 58,117     1.1 יצוא סחורות, מותאם למאזן התשלומים
          1.11 יצוא נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
13,060 12,044 13,050 12,725 12,433 10,582 9,639 58,132 50,879 42,065 51,321           1.11 יצוא נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
          1.12 יצוא לרשות הפלסטינית814 790 774 764 675 707 688 3,572 3,143 2,757 3,256           1.12 יצוא לרשות הפלסטינית
          1.13 התאמות אחרות ליצוא803 612 614 336 579 189 173 2,481 2,365 1,991 3,541           1.13 התאמות אחרות ליצוא
    1.2 יבוא סחורות (פו"ב), מותאם
          למאזן התשלומים
16,077 14,150 14,134 13,724 13,192 12,332 10,383 72,026 58,086 45,996 64,403     1.2 יבוא סחורות (פו"ב), מותאם
          למאזן התשלומים
          1.21 יבוא (סי"ף) נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
16,309 14,282 14,261 13,852 13,368 12,477 10,590 72,747 58,704 46,928 64,529           1.21 יבוא (סי"ף) נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
          1.22 יבוא ביטחוני556 540 532 457 550 471 405 2,293 2,086 1,903 2,494           1.22 יבוא ביטחוני
          1.23 יבוא מהרשות הפלסטינית137 133 146 148 105 107 102 578 564 412 576           1.23 יבוא מהרשות הפלסטינית
          1.24 התאמות אחרות ליבוא-926 -806 -804 -733 -832 -723 -713 -3,591 -3,269 -3,246 -3,197           1.24 התאמות אחרות ליבוא
2. שירותים - סך הכל 2. שירותים - סך הכל
                          יצוא7,212 6,291 5,886 5,364 6,018 4,977 5,830 26,828 24,754 21,532 23,920                           יצוא
                          יבוא4,454 5,007 4,555 4,096 4,272 4,604 4,424 20,182 18,113 17,207 19,773                           יבוא
          מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית           מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית
                          יצוא112 103 116 110 97 106 101 396 440 405 420                           יצוא
                          יבוא50 47 52 48 50 50 47 223 198 193 222                           יבוא
    2.1 שירותי הובלה ותחבורה     2.1 שירותי הובלה ותחבורה
          2.11 יצוא1,077 1,200 1,093 870 828 788 786 4,414 4,240 3,199 5,170           2.11 יצוא
                    מטעני יצוא92 74 91 95 73 72 85 382 353 325 426                     מטעני יצוא
                    מטענים בין נמלים זרים710 779 685 529 504 422 425 2,776 2,702 1,808 3,338                     מטענים בין נמלים זרים
                    דמי נסיעה145 222 204 147 152 183 164 720 718 623 751                     דמי נסיעה
                    דמי חכירה42 42 36 27 22 28 26 165 147 115 303                     דמי חכירה
                    שירותי נמל29 38 35 29 32 40 36 126 131 138 148                     שירותי נמל
                    הכנסות אחרות58 45 42 44 45 44 50 246 189 190 203                     הכנסות אחרות
          2.12 יבוא1,424 1,617 1,486 1,312 1,333 1,493 1,389 6,518 5,839 5,455 6,625           2.12 יבוא
                    מטעני יבוא512 454 478 465 468 433 406 2,374 1,908 1,701 2,086                     מטעני יבוא
                    דמי נסיעה185 422 249 163 187 390 255 1,099 1,018 960 1,006                     דמי נסיעה
                    דמי חכירה192 200 201 187 205 210 234 852 779 892 1,206                     דמי חכירה
                    שירותי נמל424 443 467 402 376 368 409 1,811 1,735 1,497 1,929                     שירותי נמל
                    הוצאות אחרות113 98 91 95 97 92 85 382 397 404 398                     הוצאות אחרות
    2.2 נסיעות חוץ (תיירות)     2.2 נסיעות חוץ (תיירות)
                          יצוא1,288 1,171 1,250 1,032 1,093 1,003 945 4,872 4,740 3,804 4,279                           יצוא
                          יבוא588 1,268 841 716 580 952 839 3,538 3,414 2,909 3,439                           יבוא
    2.3 ביטוח (פרמיות בניכוי תביעות)     2.3 ביטוח (פרמיות בניכוי תביעות)
                          יצוא26 26 25 24                           יצוא
                          יבוא118 99 104 87 108 101 100 513 409 389 466                           יבוא
    2.4 שירותים אחרים     2.4 שירותים אחרים
                          יצוא4,833 3,909 3,533 3,452 4,085 3,175 4,090 17,494 15,728 14,486 14,425                           יצוא
                          יבוא2,261 1,951 2,059 1,912 2,180 1,987 2,034 9,314 8,183 8,184 8,962                           יבוא
    2.5 ממשלה, לנמ"א     2.5 ממשלה, לנמ"א
                          יצוא21 19 18 23                           יצוא
                          יבוא62 72 64 70 70 72 63 299 269 271 281                           יבוא
3. הכנסות - סך הכל (מגורמי ייצור)(1) 3. הכנסות - סך הכל (מגורמי ייצור)(1)
                          יצוא1,712 1,596 1,453 1,531 1,920 1,378 1,594 7,274 6,293 5,694 7,244                           יצוא
                          יבוא3,766 2,446 2,794 2,425 2,761 3,242 3,103 12,898 11,429 10,920 11,358                           יבוא
    מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית     מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית
                          יצוא                          יצוא
                          יבוא263 199 221 236 190 204 180 1,096 919 742 837                           יבוא
    3.1 הכנסה מהשקעות (ריבית)     3.1 הכנסה מהשקעות (ריבית)
                          יצוא1,564 1,449 1,337 1,372 1,796 1,227 1,477 6,679 5,722 5,187 6,730                           יצוא
                          יבוא2,790 1,576 1,891 1,506 1,852 2,345 2,284 8,624 7,764 7,499 7,808                           יבוא
    3.2 תשלומים לעובדים שכירים     3.2 תשלומים לעובדים שכירים
                          יצוא149 148 116 159 124 151 117 595 572 507 514                           יצוא
                          יבוא976 869 902 919 908 897 819 4,274 3,666 3,421 3,550                           יבוא
   
 (1) סווג מחדש, החל בשנת 1995.

לוח ז/2.- פירוט סחורות, שירותים והכנסות
מיליוני דולרים - עמוד 2 מתוך 2
 20122011 
 VII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VII-III 
   
1. סחר סחורות 1. סחר סחורות
    1.1 יצוא סחורות, מותאם למאזן התשלומים15,094 16,388 15,370 15,068 16,417 16,579 16,122     1.1 יצוא סחורות, מותאם למאזן התשלומים
          1.11 יצוא נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
13,150 13,731 13,903 13,647 14,605 15,098 14,782           1.11 יצוא נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
          1.12 יצוא לרשות הפלסטינית685 735 818 904 900 845 924           1.12 יצוא לרשות הפלסטינית
          1.13 התאמות אחרות ליצוא1,258 1,922 649 517 913 636 416           1.13 התאמות אחרות ליצוא
    1.2 יבוא סחורות (פו"ב), מותאם
          למאזן התשלומים
17,132 18,285 18,989 17,734 18,284 18,520 17,488     1.2 יבוא סחורות (פו"ב), מותאם
          למאזן התשלומים
          1.21 יבוא (סי"ף) נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
17,242 18,371 19,118 17,828 18,529 18,734 17,656           1.21 יבוא (סי"ף) נטו, לפי הסטטיסטיקה
                  של סחר חוץ
          1.22 יבוא ביטחוני538 597 690 556 551 582 605           1.22 יבוא ביטחוני
          1.23 יבוא מהרשות הפלסטינית133 149 150 147 136 150 144           1.23 יבוא מהרשות הפלסטינית
          1.24 התאמות אחרות ליבוא-781 -832 -970 -797 -932 -946 -916           1.24 התאמות אחרות ליבוא
2. שירותים - סך הכל 2. שירותים - סך הכל
                          יצוא6,955 7,476 6,495 7,229 6,698 6,742 6,159                           יצוא
                          יבוא5,381 5,142 5,185 4,980 5,732 5,236 4,234                           יבוא
          מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית           מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית
                          יצוא63 75 73 104 88 100 104                           יצוא
                          יבוא66 67 65 58 52 60 53                           יבוא
    2.1 שירותי הובלה ותחבורה     2.1 שירותי הובלה ותחבורה
          2.11 יצוא1,218 1,169 994 1,053 1,180 1,167 1,015           2.11 יצוא
                    מטעני יצוא98 88 105 60 111 105 106                     מטעני יצוא
                    מטענים בין נמלים זרים775 727 624 700 723 711 642                     מטענים בין נמלים זרים
                    דמי נסיעה212 212 144 169 208 204 139                     דמי נסיעה
                    דמי חכירה37 45 42 41 38 45 41                     דמי חכירה
                    שירותי נמל37 31 26 28 38 33 28                     שירותי נמל
                    הכנסות אחרות58 66 51 54 62 71 58                     הכנסות אחרות
          2.12 יבוא1,800 1,612 1,528 1,539 1,841 1,683 1,456           2.12 יבוא
                    מטעני יבוא590 611 653 574 628 592 580                     מטעני יבוא
                    דמי נסיעה460 282 161 202 443 297 156                     דמי נסיעה
                    דמי חכירה204 220 213 226 216 212 198                     דמי חכירה
                    שירותי נמל458 410 413 435 445 499 433                     שירותי נמל
                    הוצאות אחרות88 88 88 101 108 84 88                     הוצאות אחרות
    2.2 נסיעות חוץ (תיירות)     2.2 נסיעות חוץ (תיירות)
                          יצוא1,288 1,409 1,162 1,258 1,235 1,270 1,110                           יצוא
                          יבוא1,233 905 664 678 1,263 996 602                           יבוא
    2.3 ביטוח (פרמיות בניכוי תביעות)     2.3 ביטוח (פרמיות בניכוי תביעות)
                          יצוא                          יצוא
                          יבוא123 100 158 140 134 116 122                           יבוא
    2.4 שירותים אחרים     2.4 שירותים אחרים
                          יצוא4,432 4,886 4,327 4,905 4,271 4,294 4,023                           יצוא
                          יבוא2,150 2,453 2,762 2,546 2,417 2,368 1,981                           יבוא
    2.5 ממשלה, לנמ"א     2.5 ממשלה, לנמ"א
                          יצוא                          יצוא
                          יבוא74 73 72 76 77 73 73                           יבוא
3. הכנסות - סך הכל (מגורמי ייצור)(1) 3. הכנסות - סך הכל (מגורמי ייצור)(1)
                          יצוא1,663 1,703 1,996 1,526 2,083 1,943 1,721                           יצוא
                          יבוא3,247 4,118 3,180 3,294 3,036 3,504 3,063                           יבוא
    מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית     מזה: עסקאות עם הרשות הפלסטינית
                          יצוא                          יצוא
                          יבוא274 290 252 256 282 300 258                           יבוא
    3.1 הכנסה מהשקעות (ריבית)     3.1 הכנסה מהשקעות (ריבית)
                          יצוא1,481 1,522 1,850 1,357 1,921 1,808 1,593                           יצוא
                          יבוא2,165 2,990 2,154 2,240 1,940 2,402 2,042                           יבוא
    3.2 תשלומים לעובדים שכירים     3.2 תשלומים לעובדים שכירים
                          יצוא182 181 146 169 162 135 128                           יצוא
                          יבוא1,082 1,128 1,026 1,054 1,096 1,102 1,021                           יבוא
   
 (1) סווג מחדש, החל בשנת 1995.