הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ז. מאזן התשלומים
לוח ז/3.- הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל(1)
מיליוני דולרים - עמוד 1 מתוך 2
 201020092011201020092008 
 X-XIIVII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VI 
   
א. נכסים א. נכסים
    1. השקעה ישירה בחו"ל     1. השקעה ישירה בחו"ל
        הון עצמי והשקעה חוזרת52,578 50,265 47,961 45,230 45,013 44,880 44,395 59,174 52,578 45,013 43,046         הון עצמי והשקעה חוזרת
        הון אחר16,395 16,593 13,620 13,314 12,358 12,823 12,587 12,696 16,395 12,358 11,364         הון אחר
        השקעה ישירה בחו"ל - סך הכל68,972 66,858 61,581 58,544 57,371 57,702 56,983 71,870 68,972 57,371 54,410         השקעה ישירה בחו"ל - סך הכל
    2. השקעה בניירות ערך למסחר     2. השקעה בניירות ערך למסחר
        מניות35,434 31,643 27,282 28,649 25,336 21,811 16,556 35,537 35,434 25,336 12,870         מניות
              בנקים              בנקים
              מגזרים אחרים35,434 31,643 27,282 28,649 25,336 21,811 16,556 35,537 35,434 25,336 12,870               מגזרים אחרים
        איגרות חוב ושטרות26,964 26,221 24,317 25,198 24,089 23,340 22,593 25,464 26,964 24,089 20,526         איגרות חוב ושטרות
              הממשלה              הממשלה
              בנקים6,010 5,652 5,253 6,218 7,026 7,161 7,736 3,982 6,010 7,026 6,549               בנקים
              מגזרים אחרים20,950 20,564 19,064 18,978 17,061 16,174 14,853 21,478 20,950 17,061 13,970               מגזרים אחרים
        השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל62,398 57,864 51,599 53,847 49,425 45,151 39,150 61,002 62,398 49,425 33,395         השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל
    3. השקעה אחרת     3. השקעה אחרת
              הממשלה445 516 545 587 633 363 395 435 445 633 495               הממשלה
              בנקים15,630 15,236 16,526 16,394 17,282 16,657 19,963 17,047 15,630 17,282 22,113               בנקים
              בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)34,398 33,118 33,512 32,921 34,829 33,789 33,214 32,148 34,399 34,829 34,877               בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)
              מגזרים אחרים234 209 209 209 208 208 208 239 234 208 207               מגזרים אחרים
        השקעה אחרת - סך הכל50,708 49,080 50,793 50,111 52,952 51,016 53,780 49,869 50,708 52,952 57,692         השקעה אחרת - סך הכל
    4. מכשירים פיננסיים נגזרים (נטו)-135 -186 -189 -146 -68 -71 -61 -294 -135 -68 -67     4. מכשירים פיננסיים נגזרים (נטו)
    5. יתרות מט"ח בחו"ל70,913 66,260 63,096 62,475 60,612 59,963 50,272 74,875 70,913 60,612 42,513     5. יתרות מט"ח בחו"ל
        נכסים - סך הכל252,857 239,877 226,880 224,832 220,293 213,762 200,123 257,321 252,857 220,293 187,944         נכסים - סך הכל
ב. התחייבויות ב. התחייבויות
    1. השקעה ישירה בישראל     1. השקעה ישירה בישראל
        הון עצמי והשקעה חוזרת56,345 53,112 50,326 53,037 51,521 50,580 48,025 61,452 56,345 51,521 45,948         הון עצמי והשקעה חוזרת
        הון אחר3,892 3,688 3,857 4,105 4,276 4,145 4,098 5,102 3,892 4,276 3,800         הון אחר
        השקעה ישירה בישראל - סך הכל60,237 56,800 54,183 57,142 55,797 54,725 52,124 66,554 60,237 55,797 49,748         השקעה ישירה בישראל - סך הכל
    2. השקעה בניירות ערך למסחר     2. השקעה בניירות ערך למסחר
        מניות71,276 66,579 62,438 77,061 68,650 60,625 56,100 57,898 71,276 68,650 44,961         מניות
        איגרות חוב ושטרות36,740 32,016 31,059 28,719 26,496 26,446 25,424 31,481 36,740 26,496 26,406         איגרות חוב ושטרות
              בנק ישראל10,809 6,286 5,736 3,242 1,156 793 182 3,873 10,809 1,156 195               בנק ישראל
              הממשלה(2)18,803 18,608 18,280 19,175 18,183 17,862 17,479 21,936 18,803 18,183 17,658               הממשלה(2)
              מגזרים אחרים7,128 7,123 7,044 6,302 7,157 7,791 7,763 5,672 7,128 7,157 8,553               מגזרים אחרים
        השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל108,016 98,596 93,497 105,780 95,146 87,071 81,524 89,379 108,016 95,146 71,367         השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל
    3. השקעה אחרת     3. השקעה אחרת
              הממשלה(2)9,318 9,551 9,643 10,143 10,477 10,382 10,396 9,338 9,318 10,477 10,176               הממשלה(2)
              בנקים29,859 30,094 27,476 27,494 27,754 27,976 27,300 30,449 29,859 27,754 26,716               בנקים
              מגזרים אחרים1,366 1,372 1,307 1,351 1,385 1,400 165 1,357 1,366 1,385 164               מגזרים אחרים
              בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)25,352 24,398 24,001 22,658 22,878 22,005 19,539 26,187 25,352 22,878 21,104               בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)
        השקעה אחרת - סך הכל65,894 65,415 62,426 61,646 62,494 61,763 57,400 67,331 65,894 62,494 58,160         השקעה אחרת - סך הכל
    התחייבויות - סך הכל234,147 220,810 210,107 224,568 213,437 203,559 191,048 223,264 234,147 213,437 179,274     התחייבויות - סך הכל
ג. התחייבויות נטו ג. התחייבויות נטו
    1. השקעה ישירה - נטו-8,735 -10,059 -7,397 -1,402 -1,574 -2,977 -4,859 -5,316 -8,735 -1,574 -4,662     1. השקעה ישירה - נטו
    2. השקעה בניירות ערך למסחר - נטו45,618 40,731 41,898 51,933 45,721 41,920 42,374 28,377 45,618 45,721 37,972     2. השקעה בניירות ערך למסחר - נטו
    3. השקעה אחרת - נטו15,186 16,335 11,633 11,535 9,543 10,746 3,620 17,462 15,186 9,543 468     3. השקעה אחרת - נטו
4. מכשירים פיננסיים נגזרים - נטו135 186 189 146 68 71 61 294 135 68 67 4. מכשירים פיננסיים נגזרים - נטו
    5. יתרות מט"ח בחו"ל-70,913 -66,260 -63,096 -62,475 -60,612 -59,963 -50,272 -74,875 -70,913 -60,612 -42,513     5. יתרות מט"ח בחו"ל
    התחייבויות נטו - סך הכל-18,710 -19,067 -16,773 -263 -6,856 -10,203 -9,075 -34,057 -18,710 -6,856 -8,669     התחייבויות נטו - סך הכל
ד. חוב חיצוני ד. חוב חיצוני
    חוב חיצוני - ברוטו106,526 101,119 97,343 94,470 93,266 92,354 86,922 103,914 106,526 93,266 88,365     חוב חיצוני - ברוטו
    נכסי חוץ - במכשירי חוב160,362 154,179 147,983 147,707 147,056 144,344 136,524 158,018 160,362 147,056 129,004     נכסי חוץ - במכשירי חוב
    חוב חיצוני - נטו-53,836 -53,060 -50,640 -53,236 -53,790 -51,990 -49,602 -54,105 -53,836 -53,790 -40,639     חוב חיצוני - נטו
   
 (1) הסדרות בחשבון הפיננסי נערכו במתכונת חדשה החל בשנת 1999.
 (2) יתרות המגזר הציבורי כוללות ריבית צבורה, בהתאם לרישום תנועות הריבית בחשבון ההכנסות
       ובחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים. בחשבונות אלו, זיכויים וחיובי ריבית נרשמים לפי ריבית
       שהתקבלה/שולמה בפועל בתוספת ריבית צבורה.

לוח ז/3.- הנכסים וההתחייבויות של המשק בחו"ל(1)
מיליוני דולרים - עמוד 2 מתוך 2
 20122011 
 VII-IXIV-VII-IIIX-XIIVII-IXIV-VII-III 
   
א. נכסים א. נכסים
    1. השקעה ישירה בחו"ל     1. השקעה ישירה בחו"ל
        הון עצמי והשקעה חוזרת62,475 61,351 60,268 59,174 56,012 55,242 54,228         הון עצמי והשקעה חוזרת
        הון אחר12,627 12,888 12,761 12,696 16,324 16,408 16,467         הון אחר
        השקעה ישירה בחו"ל - סך הכל75,102 74,239 73,029 71,870 72,336 71,650 70,696         השקעה ישירה בחו"ל - סך הכל
    2. השקעה בניירות ערך למסחר     2. השקעה בניירות ערך למסחר
        מניות41,581 37,891 39,910 35,537 31,810 36,929 37,506         מניות
              בנקים              בנקים
              מגזרים אחרים41,581 37,891 39,910 35,537 31,810 36,929 37,506               מגזרים אחרים
        איגרות חוב ושטרות27,708 26,664 26,696 25,464 24,880 27,659 27,776         איגרות חוב ושטרות
              הממשלה              הממשלה
              בנקים4,728 4,851 4,391 3,982 3,420 5,046 5,513               בנקים
              מגזרים אחרים22,980 21,812 22,302 21,478 21,456 22,609 22,260               מגזרים אחרים
        השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל69,289 64,556 66,606 61,002 56,690 64,588 65,282         השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל
    3. השקעה אחרת     3. השקעה אחרת
              הממשלה348 456 465 435 510 529 490               הממשלה
              בנקים15,190 14,954 15,885 17,047 17,133 17,194 16,798               בנקים
              בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)30,970 30,999 31,142 32,148 35,076 35,660 35,485               בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)
              מגזרים אחרים239 239 239 239 240 244 234               מגזרים אחרים
        השקעה אחרת - סך הכל46,747 46,648 47,732 49,869 52,960 53,627 53,008         השקעה אחרת - סך הכל
    4. מכשירים פיננסיים נגזרים (נטו)-357 -352 -288 -294 -310 -164 -155     4. מכשירים פיננסיים נגזרים (נטו)
    5. יתרות מט"ח בחו"ל76,226 75,119 76,997 74,875 76,331 77,414 74,526     5. יתרות מט"ח בחו"ל
        נכסים - סך הכל267,006 260,210 264,077 257,321 258,007 267,114 263,357         נכסים - סך הכל
ב. התחייבויות ב. התחייבויות
    1. השקעה ישירה בישראל     1. השקעה ישירה בישראל
        הון עצמי והשקעה חוזרת68,591 65,699 63,686 61,452 58,782 58,454 59,175         הון עצמי והשקעה חוזרת
        הון אחר4,398 4,367 4,452 5,102 4,338 4,068 4,090         הון אחר
        השקעה ישירה בישראל - סך הכל72,988 70,066 68,138 66,554 63,121 62,522 63,266         השקעה ישירה בישראל - סך הכל
    2. השקעה בניירות ערך למסחר     2. השקעה בניירות ערך למסחר
        מניות60,458 57,112 65,681 57,898 56,993 72,589 72,331         מניות
        איגרות חוב ושטרות26,591 26,642 30,200 31,481 35,832 37,137 38,308         איגרות חוב ושטרות
              בנק ישראל652 664 2,354 3,873 8,418 12,488 12,490               בנק ישראל
              הממשלה(2)19,939 20,109 21,586 21,936 21,729 18,928 19,723               הממשלה(2)
              מגזרים אחרים6,001 5,870 6,259 5,672 5,685 5,721 6,095               מגזרים אחרים
        השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל87,049 83,754 95,881 89,379 92,825 109,726 110,639         השקעה בניירות ערך למסחר - סך הכל
    3. השקעה אחרת     3. השקעה אחרת
              הממשלה(2)8,840 9,032 9,403 9,338 9,450 9,522 9,512               הממשלה(2)
              בנקים25,410 26,624 27,412 30,449 31,255 33,029 30,108               בנקים
              מגזרים אחרים1,362 1,341 1,369 1,356 1,382 1,415 1,402               מגזרים אחרים
              בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)25,636 26,683 27,097 26,187 26,007 27,361 26,873               בנק ישראל (זכויות משיכה מיוחדות)
        השקעה אחרת - סך הכל61,249 63,679 65,282 67,331 68,095 71,327 67,894         השקעה אחרת - סך הכל
    התחייבויות - סך הכל221,287 217,500 229,300 223,264 224,041 243,576 241,799     התחייבויות - סך הכל
ג. התחייבויות נטו ג. התחייבויות נטו
    1. השקעה ישירה - נטו-2,114 -4,172 -4,892 -5,316 -9,215 -9,127 -7,430     1. השקעה ישירה - נטו
    2. השקעה בניירות ערך למסחר - נטו17,760 19,198 29,274 28,377 36,135 45,139 45,358     2. השקעה בניירות ערך למסחר - נטו
    3. השקעה אחרת - נטו14,502 17,031 17,550 17,462 15,136 17,700 14,887     3. השקעה אחרת - נטו
4. מכשירים פיננסיים נגזרים - נטו357 352 288 294 310 164 155 4. מכשירים פיננסיים נגזרים - נטו
    5. יתרות מט"ח בחו"ל-76,226 -75,119 -76,997 -74,875 -76,331 -77,414 -74,526     5. יתרות מט"ח בחו"ל
    התחייבויות נטו - סך הכל-45,720 -42,710 -34,776 -34,057 -33,966 -23,538 -21,558     התחייבויות נטו - סך הכל
ד. חוב חיצוני ד. חוב חיצוני
    חוב חיצוני - ברוטו92,238 94,689 99,933 103,914 108,266 112,533 110,293     חוב חיצוני - ברוטו
    נכסי חוץ - במכשירי חוב158,034 156,127 159,141 158,018 165,491 170,164 166,622     נכסי חוץ - במכשירי חוב
    חוב חיצוני - נטו-65,797 -61,438 -59,207 -54,105 -57,225 -57,630 -56,329     חוב חיצוני - נטו
   
 (1) הסדרות בחשבון הפיננסי נערכו במתכונת חדשה החל בשנת 1999.
 (2) יתרות המגזר הציבורי כוללות ריבית צבורה, בהתאם לרישום תנועות הריבית בחשבון ההכנסות
       ובחשבון הפיננסי של מאזן התשלומים. בחשבונות אלו, זיכויים וחיובי ריבית נרשמים לפי ריבית
       שהתקבלה/שולמה בפועל בתוספת ריבית צבורה.