הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/1.- מאזן סחר חוץ, נטו(1)
מיליוני דולרים - עמוד 1 מתוך 2
 יצואיבוא 
 מזה: ללא
אוניות, מטוסים
ויהלומים
סך הכלמזה:סך הכל 
 ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
 
   
2010 41,936.4 50,878.6 39,977.4 50,433.3 58,704.5  2010
2011 47,108.7 58,132.1 48,838.7 62,488.4 72,747.1  2011
% שינוי 12.3 14.3 22.2 23.9 23.9  % שינוי
2011I-XI42,798.7 53,360.6 45,137.1 57,684.6 66,986.6 I-XI2011
2012I-XI41,624.4 49,668.4 44,387.3 59,282.7 66,808.1 I-XI2012
2011XI3,804.2 4,911.3 4,140.6 5,455.3 6,252.3 XI2011
 XII4,310.0 4,771.5 3,701.6 4,803.8 5,760.5 XII 
2012I3,552.2 4,363.3 4,380.1 5,914.7 6,438.0 I2012
 II3,417.9 4,309.9 4,061.2 5,487.9 6,114.7 II 
 III4,351.2 5,229.6 4,222.8 5,782.4 6,565.9 III 
 IV3,654.2 4,325.2 4,093.8 5,574.1 6,262.5 IV 
 V4,005.7 5,352.7 4,238.3 5,601.3 6,428.8 V 
 VI3,765.3 4,040.9 3,776.6 5,070.5 5,679.9 VI 
 VII4,167.3 4,625.3 4,449.3 5,724.6 6,340.3 VII 
 VIII3,697.7 4,197.0 4,066.2 5,780.8 6,252.5 VIII 
 IX3,690.6 4,283.6 3,242.0 4,095.9 4,752.0 IX 
 X3,785.7 4,674.2 4,484.6 5,913.1 6,993.1 X 
 XI3,536.6 4,266.7 3,372.4 4,337.4 4,980.4 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI3,873.8  4,079.4 5,394.1  XI2011
 XII4,052.0  4,080.4 5,182.6  XII 
2012I3,801.1  4,172.6 5,707.2  I2012
 II3,707.8  4,107.8 5,534.5  II 
 III3,830.8  4,069.7 5,629.3  III 
 IV3,862.1  4,250.5 5,730.8  IV 
 V3,788.1  4,019.6 5,382.6  V 
 VI3,492.0  3,897.9 5,191.8  VI 
 VII3,996.5  4,040.9 5,316.2  VII 
 VIII3,816.1  3,911.7 5,626.3  VIII 
 IX3,951.0  4,049.1 4,903.0  IX 
 X3,873.7  4,037.6 5,466.1  X 
 XI3,608.3  3,795.8 4,760.8  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני דולרים 
2011XI3,879.6  4,101.5  XI2011
 XII3,872.2  4,095.4  XII 
2012I3,865.9  4,091.9  I2012
 II3,861.2  4,087.6  II 
 III3,859.0  4,079.5  III 
 IV3,859.5  4,067.2  IV 
 V3,861.3  4,052.3  V 
 VI3,862.7  4,035.9  VI 
 VII3,864.1  4,017.9  VII 
 VIII3,867.4  3,997.3  VIII 
 IX3,874.5  3,971.8  IX 
 X3,886.8  3,940.7  X 
 XI3,904.5  3,905.2  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII-0.2  -0.1  XII2011
2012I-0.2  -0.1  I2012
 II-0.1  -0.1  II 
 III-0.1  -0.2  III 
 IV0.0  -0.3  IV 
 V0.0  -0.4  V 
 VI0.0  -0.4  VI 
 VII0.0  -0.4  VII 
 VIII0.1  -0.5  VIII 
 IX0.2  -0.6  IX 
 X0.3  -0.8  X 
 XI0.5  -0.9  XI 
   
 (1) הנטו שווה לסך ברוטו בניכוי
       החזרות טובין לספקים.
 *  ראה פירוט נוסף בירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ,
     הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח ח/1.- מאזן סחר חוץ, נטו(1)
מיליוני דולרים - עמוד 2 מתוך 2
 היצוא כ-%
מהיבוא,
ללא אוניות,
מטוסים ויהלומים
גירעון מסחרי 
 מזה:סך הכל 
 ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
 
   
2010 83.2 -1,955.3 8,500.6 7,825.9  2010
2011 75.4 1,735.3 15,385.0 14,615.0  2011
% שינוי -9.3 188.7 81.0 86.8  % שינוי
2011I-XI74.2 2,338.4 14,885.9 13,626.0 I-XI2011
2012I-XI70.2 2,762.9 17,658.3 17,139.7 I-XI2012
2011XI 336.4 1,651.1 1,341.0 XI2011
 XII -608.4 493.8 989.0 XII 
2012I 827.9 2,362.5 2,074.7 I2012
 II 643.3 2,070.0 1,804.8 II 
 III -128.4 1,431.2 1,336.3 III 
 IV 439.6 1,919.9 1,937.3 IV 
 V 232.6 1,595.6 1,076.1 V 
 VI 11.3 1,305.2 1,639.0 VI 
 VII 282.0 1,557.3 1,715.0 VII 
 VIII 368.5 2,083.1 2,055.5 VIII 
 IX -448.6 405.3 468.4 IX 
 X 698.9 2,127.4 2,318.9 X 
 XI -164.2 800.8 713.7 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 205.6 1,520.3  XI2011
 XII 28.4 1,130.6  XII 
2012I 371.5 1,906.1  I2012
 II 400.0 1,826.7  II 
 III 238.9 1,798.5  III 
 IV 388.4 1,868.7  IV 
 V 231.5 1,594.5  V 
 VI 405.9 1,699.8  VI 
 VII 44.4 1,319.7  VII 
 VIII 95.6 1,810.2  VIII 
 IX 98.1 952.0  IX 
 X 163.9 1,592.4  X 
 XI 187.5 1,152.5  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני דולרים 
2011XI 221.9 1,536.6  XI2011
 XII 223.2 1,325.4  XII 
2012I 226.0 1,760.6  I2012
 II 226.4 1,653.1  II 
 III 220.5 1,780.1  III 
 IV 207.7 1,688.0  IV 
 V 191.0 1,554.0  V 
 VI 173.2 1,467.1  VI 
 VII 153.8 1,429.1  VII 
 VIII 129.9 1,844.5  VIII 
 IX 97.3 951.2  IX 
 X 53.9 1,482.4  X 
 XI 0.7 965.7  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII XII2011
2012I I2012
 II II 
 III III 
 IV IV 
 V V 
 VI VI 
 VII VII 
 VIII VIII 
 IX IX 
 X X 
 XI XI 
   
 (1) הנטו שווה לסך ברוטו בניכוי
       החזרות טובין לספקים.
 *  ראה פירוט נוסף בירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ,
     הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.