הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ח. סחר חוץ
לוח ח/2.- מאזן סחר חוץ, נטו(1)
מיליוני ש"ח - עמוד 1 מתוך 2
 יצואיבוא 
 מזה: ללא
אוניות, מטוסים
ויהלומים
סך הכלמזה:סך הכל 
 ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
 
   
2010 156,592.9 189,948.1 149,139.8 188,154.1 218,955.7  2010
2011 168,481.1 207,804.8 174,615.5 223,412.4 259,977.3  2011
% שינוי 7.6 9.4 17.1 18.7 18.7  % שינוי
2011I-XI152,215.6 189,797.6 160,627.2 205,264.5 238,237.7 I-XI2011
2012I-XI160,817.1 191,737.1 171,357.2 228,825.3 257,842.7 I-XI2012
2011XI14,172.5 18,297.0 15,425.8 20,323.7 23,292.9 XI2011
 XII16,265.5 18,007.2 13,969.5 18,129.1 21,739.6 XII 
2012I13,530.3 16,619.8 16,683.8 22,529.1 24,522.3 I2012
 II12,785.7 16,122.5 15,192.1 20,529.1 22,873.9 II 
 III16,374.4 19,680.0 15,891.2 21,760.3 24,708.8 III 
 IV13,708.0 16,225.1 15,357.1 20,910.1 23,492.5 IV 
 V15,331.0 20,486.4 16,221.2 21,437.9 24,604.9 V 
 VI14,657.6 15,730.4 14,701.5 19,738.4 22,110.7 VI 
 VII16,632.1 18,460.0 17,757.6 22,847.5 25,304.8 VII 
 VIII14,846.3 16,851.0 16,325.8 23,209.9 25,103.8 VIII 
 IX14,609.6 16,957.1 12,833.8 16,214.0 18,811.3 IX 
 X14,572.3 17,992.4 17,262.6 22,761.3 26,918.5 X 
 XI13,769.8 16,612.4 13,130.4 16,887.7 19,391.2 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI14,301.7  15,160.6 20,058.5  XI2011
 XII15,283.7  15,245.7 19,405.3  XII 
2012I14,376.2  15,735.7 21,581.0  I2012
 II13,730.0  15,258.1 20,595.1  II 
 III14,333.1  15,146.2 21,015.3  III 
 IV14,640.4  16,177.8 21,730.8  IV 
 V14,800.7  15,666.7 20,883.3  V 
 VI13,665.2  15,281.7 20,318.6  VI 
 VII15,885.1  16,144.3 21,234.1  VII 
 VIII15,182.1  15,700.2 22,584.3  VIII 
 IX15,425.2  15,925.7 19,305.9  IX 
 X14,930.5  15,959.7 21,458.4  X 
 XI14,073.6  14,999.4 18,756.6  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI14,309.7  15,062.2  XI2011
 XII14,449.5  15,189.4  XII 
2012I14,552.2  15,305.9  I2012
 II14,625.9  15,414.8  II 
 III14,687.9  15,519.1  III 
 IV14,759.9  15,620.1  IV 
 V14,855.5  15,711.3  V 
 VI14,968.3  15,779.5  VI 
 VII15,082.5  15,804.3  VII 
 VIII15,183.5  15,767.8  VIII 
 IX15,262.0  15,664.6  IX 
 X15,326.4  15,504.7  X 
 XI15,390.6  15,308.1  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII1.0  0.8  XII2011
2012I0.7  0.8  I2012
 II0.5  0.7  II 
 III0.4  0.7  III 
 IV0.5  0.7  IV 
 V0.6  0.6  V 
 VI0.8  0.4  VI 
 VII0.8  0.2  VII 
 VIII0.7  -0.2  VIII 
 IX0.5  -0.7  IX 
 X0.4  -1.0  X 
 XI0.4  -1.3  XI 
   
 (1) הנטו שווה לסך ברוטו בניכוי
       החזרות טובין לספקים.
 *  ראה פירוט נוסף בירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ,
     הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לוח ח/2.- מאזן סחר חוץ, נטו(1)
מיליוני ש"ח - עמוד 2 מתוך 2
 היצוא כ-%
מהיבוא,
ללא אוניות,
מטוסים ויהלומים
גירעון מסחרי 
 מזה:סך הכל 
 ללא אוניות,
מטוסים, יהלומים
וחומרי אנרגיה
ללא אוניות,
מטוסים
ויהלומים
 
   
2010 83.2 -7,453.1 31,561.2 29,007.6  2010
2011 75.4 6,134.4 54,931.2 52,172.5  2011
% שינוי -9.4 182.3 74.0 79.9  % שינוי
2011I-XI74.2 8,411.6 53,048.9 48,440.1 I-XI2011
2012I-XI70.3 10,540.2 68,008.3 66,105.7 I-XI2012
2011XI 1,253.3 6,151.2 4,995.9 XI2011
 XII -2,296.1 1,863.5 3,732.3 XII 
2012I 3,153.5 8,998.8 7,902.5 I2012
 II 2,406.5 7,743.5 6,751.4 II 
 III -483.2 5,385.9 5,028.8 III 
 IV 1,649.1 7,202.1 7,267.4 IV 
 V 890.2 6,106.8 4,118.6 V 
 VI 44.0 5,080.9 6,380.3 VI 
 VII 1,125.5 6,215.3 6,844.7 VII 
 VIII 1,479.5 8,363.6 8,252.8 VIII 
 IX -1,775.8 1,604.4 1,854.2 IX 
 X 2,690.3 8,189.0 8,926.1 X 
 XI -639.3 3,117.9 2,778.8 XI 
   
 נתונים מנוכי עונתיות 
2011XI 858.9 5,756.8  XI2011
 XII -38.0 4,121.6  XII 
2012I 1,359.5 7,204.8  I2012
 II 1,528.1 6,865.1  II 
 III 813.1 6,682.2  III 
 IV 1,537.4 7,090.4  IV 
 V 866.0 6,082.6  V 
 VI 1,616.5 6,653.4  VI 
 VII 259.2 5,349.0  VII 
 VIII 518.1 7,402.2  VIII 
 IX 500.5 3,880.7  IX 
 X 1,029.2 6,527.9  X 
 XI 925.8 4,683.0  XI 
   
 נתוני מגמה - מיליוני ש"ח 
2011XI 826.7  XI2011
 XII 842.3  XII 
2012I 860.8  I2012
 II 846.9  II 
 III 829.8  III 
 IV 779.1  IV 
 V 731.0  V 
 VI 674.2  VI 
 VII 613.8  VII 
 VIII 521.5  VIII 
 IX 385.2  IX 
 X 207.5  X 
 XI 2.7  XI 
   
 נתוני מגמה - אחוז שינוי 
2011XII XII2011
2012I I2012
 II II 
 III III 
 IV IV 
 V V 
 VI VI 
 VII VII 
 VIII VIII 
 IX IX 
 X X 
 XI XI 
   
 (1) הנטו שווה לסך ברוטו בניכוי
       החזרות טובין לספקים.
 *  ראה פירוט נוסף בירחון לסטטיסטיקה של סחר חוץ,
     הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.