הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/4.- המוסדות הבנקאיים -
נכסים והתחייבויות
מיליוני ש"ח, סוף תקופה, במחירים שוטפים
 2012 201120102009 
 XIXVIIIVIIVIXIIXIIXII 
    
נכסים - סך כולל1,403,447 1,389,849 1,394,218 1,386,876 1,393,095 1,373,847 1,250,084 1,167,212 נכסים - סך כולל
    נכסים במטבע ישראלי - סך הכל1,219,619 1,201,013 1,196,103 1,189,220 1,195,696 1,175,600 1,069,170 969,205     נכסים במטבע ישראלי - סך הכל
          שטרי כסף ומעות6,747 7,697 6,380 6,253 5,880 5,880 6,547 5,884           שטרי כסף ומעות
          פיקדונות בבנק ישראל133,006 114,816 117,533 112,985 112,247 129,543 99,932 105,181           פיקדונות בבנק ישראל
          פיקדונות והלוואות במוסדות
            בנקאיים רגילים
63,542 63,038 64,592 61,727 76,063 70,188 63,823 56,047           פיקדונות והלוואות במוסדות
            בנקאיים רגילים
          אשראי לציבור674,868 666,075 661,554 661,935 659,366 646,608 607,101 550,331           אשראי לציבור
          אשראי לממשלה2,034 2,051 2,071 2,109 2,122 2,024 1,831 1,789           אשראי לממשלה
          ניירות ערך162,038 171,060 168,266 168,127 168,317 151,230 140,110 123,651           ניירות ערך
          בניינים וציוד12,333 12,377 12,392 12,421 12,501 12,623 12,729 12,773           בניינים וציוד
          חשבונות מקבילים134,140 133,824 133,025 130,933 129,923 126,785 112,952 94,405           חשבונות מקבילים
          נכסים אחרים30,910 30,076 30,289 32,730 29,276 30,718 24,145 19,144           נכסים אחרים
    נכסים במטבע חוץ - סך הכל183,829 188,836 198,115 197,656 197,399 198,247 180,914 198,007     נכסים במטבע חוץ - סך הכל
          שטרי כסף ומעות1,548 1,552 1,689 1,633 1,539 1,416 1,270 1,323           שטרי כסף ומעות
          פיקדונות בבנק ישראל1,456 1,297 1,342 2,015 1,554 2,413 1,552 1,700           פיקדונות בבנק ישראל
          פיקדונות והלוואות במוסדות
            בנקאיים רגילים
21,234 23,955 23,167 25,699 25,022 24,246 21,523 27,097           פיקדונות והלוואות במוסדות
            בנקאיים רגילים
          אשראי לציבור87,907 88,595 92,986 91,802 91,532 94,274 86,602 90,350           אשראי לציבור
          אשראי לממשלה1,183 1,172 1,094 1,061 1,043 856 530 1,182           אשראי לממשלה
          ניירות ערך27,087 27,377 29,106 26,790 27,647 21,817 27,265 31,961           ניירות ערך
          חשבונות מקבילים33,440 34,320 35,882 34,939 35,363 37,679 34,431 36,617           חשבונות מקבילים
          נכסים אחרים9,973 10,568 12,850 13,717 13,700 15,546 7,741 7,776           נכסים אחרים
התחייבויות - סך כולל1,403,447 1,389,849 1,394,218 1,386,876 1,393,095 1,373,847 1,250,084 1,167,212 התחייבויות - סך כולל
    התחייבויות במטבע ישראלי - סך הכל1,123,822 1,105,493 1,103,009 1,098,041 1,104,113 1,083,944 990,021 895,444     התחייבויות במטבע ישראלי - סך הכל
          הון עצמי78,319 75,378 72,610 75,828 74,896 69,785 78,269 66,033           הון עצמי
          שטרי חוב הוניים נדחים47,875 47,988 47,503 47,637 47,997 49,708 46,049 42,259           שטרי חוב הוניים נדחים
          תעודות פיקדון סחירות64,471 58,122 61,991 59,350 59,370 63,589 59,480 59,893           תעודות פיקדון סחירות
          פיקדונות והלוואות
            ממוסדות בנקאיים רגילים
69,801 68,679 70,668 65,983 82,216 80,447 71,558 60,305           פיקדונות והלוואות
            ממוסדות בנקאיים רגילים
          הלוואות מבנק ישראל421           הלוואות מבנק ישראל
          פיקדונות הציבור667,619 661,521 659,598 656,441 651,177 633,406 565,291 525,004           פיקדונות הציבור
          פיקדונות הממשלה1,679 1,802 1,710 1,832 1,951 2,110 2,721 3,166           פיקדונות הממשלה
          חשבונות מקבילים134,140 133,824 133,025 130,933 129,923 126,785 112,952 94,405           חשבונות מקבילים
          התחייבויות אחרות59,917 58,180 55,903 60,033 56,583 58,113 53,698 43,957           התחייבויות אחרות
    התחייבויות במטבע חוץ - סך הכל279,625 284,356 291,209 288,835 288,982 289,903 260,063 271,768     התחייבויות במטבע חוץ - סך הכל
          אג"ח, כתבי התחייבויות נדחים
            ואחרים
100           אג"ח, כתבי התחייבויות נדחים
            ואחרים
          פיקדונות והלוואות
            ממוסדות בנקאיים רגילים
14,823 13,532 14,573 16,832 18,864 19,188 15,033 10,300           פיקדונות והלוואות
            ממוסדות בנקאיים רגילים
          הלוואות מבנק ישראל          הלוואות מבנק ישראל
          פיקדונות הציבור220,150 224,422 226,636 222,011 219,607 216,357 200,943 215,079           פיקדונות הציבור
          פיקדונות הממשלה, הסוכנות            פיקדונות הממשלה, הסוכנות
            היהודית ואחרים433 418 410 414 414 458 471 400             היהודית ואחרים
          חשבונות מקבילים33,440 34,320 35,882 34,939 35,363 37,679 34,431 36,617           חשבונות מקבילים
          התחייבויות אחרות10,778 11,664 13,709 14,640 14,734 16,221 9,186 9,272           התחייבויות אחרות