הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/5.- איגרות חוב הרשומות בבורסה לניירות ערך בתל אביב -
מדד שיעור תשואה כולל(1)
31 XII 1996 = 100.0 :הבסיס
יום מסחר
אחרון בחודש
אג"ח לא-צמודות(1)נסחרות או צמודות למט"חצמודות למדד המחירים לצרכןמדד
כללי(1)
יום מסחר
אחרון בחודש
"גילון"
ו"שחר"
"מק"ם"קונצרניותממשלתיותסך הכלקונצרניותממשלתיותסך הכל
תקופה לפדיון (שנים)סך הכל
5.01-
10.00
7.01-
10.00
5.01-
7.00
2.01-
5.00
0 - 2.00
      
201031 I295.31 251.63 167.63 149.77 173.31 249.20  255.48 246.46 238.12 225.98 248.65 245.96 247.91 31 I2010
 25 II296.53 251.54 168.84  174.56 252.06  236.62 224.43 248.55 247.42 249.57 25 II 
 31 III296.96 251.78 165.12  170.71 254.96  237.96 225.36 250.85 250.01 250.96 31 III 
 29 IV297.36 252.25 165.97  171.59 253.94 250.53  238.79 225.94 252.43 250.20 250.97 29 IV 
 31 V300.82 252.69 168.95  174.67 254.30 254.68  241.90 226.97 256.01 252.05 253.26 31 V 
 30 VI303.45 253.13 170.15  175.91 259.23 261.65  246.36 228.61 261.73 257.26 257.36 30 VI 
 29 VII304.84 253.31 172.15  177.98 263.44 262.89  247.42 229.36 263.55 260.32 259.66 29 VII 
 31 VIII307.80 253.97 173.85  179.74 268.60 270.89  248.85 228.87 268.74 265.44 263.76 31 VIII 
 28 IX306.02 253.93 171.71  177.53 269.33 267.21  333.22 229.18 266.80 264.95 262.74 28 IX 
 31 X308.40 254.61 172.65  178.50 276.47 274.17  251.44 231.12 272.50 272.25 267.92 31 X 
 30 XI307.40 255.13 172.92  178.77 276.13 269.99  250.78 231.20 269.57 269.84 266.28 30 XI 
 30 XII306.47 255.45 168.44  174.14 273.67 266.21  248.99 230.80 266.37 267.07 264.03 30 XII 
201131 I305.06 255.81 176.73  182.72 277.94 265.60  265.60 231.99 266.34 269.32 265.19 31 I2011
 28 II305.06 256.01 174.78  180.70 280.93 267.10  250.55 233.07 267.36 271.37 266.33 28 II 
 31 III303.41 256.07 171.92  177.74 278.83 259.94  246.51 233.15 262.85 268.19 264.01 31 III 
 28 IV304.04 256.75 170.09  175.85 278.54 261.63  248.03 234.17 264.42 268.76 264.36 28 IV 
 31 V306.78 257.49 172.21  178.04 277.80 265.34  249.36 234.38 266.98 269.55 265.62 31 V 
 30 VI307.70 258.06 169.77  175.52 276.64 265.16  250.03 234.80 268.32 269.09 265.51 30 VI 
 31 VII309.93 258.93 169.80  175.55 276.51 268.07  251.82 235.54 269.80 270.16 266.73 31 VII 
 31 VIII316.31 260.01 174.85  180.77 271.16 274.09  253.28 234.66 274.33 269.43 268.28 31 VIII 
 27 IX317.27 260.73 176.21  182.17 268.61 274.17  253.97 235.38 274.86 268.30 267.76 27 IX 
 31 X319.23 261.61 177.49  183.50 274.23 277.32  254.43 235.38 277.19 272.36 271.32 31 X 
 30 XI319.94 262.22 181.69  187.84 266.70 275.15  256.50 236.58 275.58 267.61 268.24 30 XI 
 29 XII322.49 262.99 182.28  188.45 268.82 279.12  256.70 236.12 277.94 269.81 270.69 29 XII 
201231 I324.62 263.79 185.37  191.65 275.60 283.75  258.78 237.41 281.38 274.97 274.65 31 I2012
 29 II323.84 264.22 186.74  193.07 276.71 282.87  260.47 239.01 281.12 275.44 274.78 29 II 
 29 III324.46 264.50 188.70  195.09 279.31 283.19  260.58 239.36 281.35 276.90 275.94 29 III 
 30 IV325.66 265.12 189.61  196.03 284.86 286.55  262.29 240.62 283.80 280.93 278.86 30 IV 
 31 V330.03 265.90 190.01  196.45 278.40 290.12  263.81 241.22 286.16 278.70 278.43 31 V 
 28 VI331.87 266.54 192.43  198.95 271.86 288.59  263.33 240.23 285.12 274.86 276.64 28 VI 
 31 VII337.32 267.51 198.94  205.68 279.43 298.86  266.86 241.66 294.55 282.23 282.97 31 VII 
 30 VIII334.88 267.62 198.69  205.42 276.89 297.02  267.20 242.92 291.84 280.64 281.15 30 VIII 
 29 IX336.03 267.90 197.48  204.16 282.86 300.14  269.75 244.67 294.63 285.06 284.33 29 IX 
 31 X339.61 268.80 196.18  202.82 291.85 305.04  270.30 244.33 298.06 291.35 289.44 31 X 
 29 XI341.59 269.25 197.44  204.12 296.11 305.73  269.24 243.22 298.91 293.95 291.81 29 XI 
 31 XII345.12 269.85 195.62  202.24 296.41 310.28  268.79 242.17 303.94 296.50 294.41 31 XII 
      
 (1) החל בינואר 1997, המדד הכללי של איגרות החוב כולל גם איגרות חוב לא-צמודות,
     למעט ניירות ערך מסוג "מק"ם".