הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 6/2008
ט. שוקי הכספים וההון
לוח ט/8.- תיק הנכסים של קרנות הנאמנות, לפי הרכב הנכסים וסוג הקרן(1)
סוף תקופההרכב התיק, לפי סוג הקרן(1)הרכב הנכסיםשיעור
תשואה נומינלי
כולל(3)
סך המקורות
לפעילות(2)
נכסי
קרנות הנאמנות
- סך הכל
סוף תקופה
מגן וחשיפהגמישותמעורבותלא-צמודקרנות חו"למניותמטבע חוץ(4)מדדמניות
והמירים(5)
מטבע חוץ(4)צמוד מדדלא-צמוד
אחוזיםמיליוני ש"ח
       
1992 15 18 14 21 25 38 22 16 24 39.8 8,204 28,680  1992
1993 16 14 37 20 52 16 17 15 22.5 2,738 36,204  1993
1994 13 15 29 28 47 15 25 13 -18.6 -10,818 18,835  1994
1995 14 14 30 27 47 13 23 17 10.8 -4,424 15,752  1995
1996 11 13 13 23 28 40 13 21 26 7.4 -3,299 13,182  1996
1997 10 30 21 21 37 13 42 23.7 3,934 20,358  1997
1998 37 16 21 26 12 12 50 10.2 622 22,893  1998
1999 39 21 15 31 12 51 25.2 7,157 35,917  1999
2000 57 15 11 21 10 66 4.4 11,001 45,833  2000
2001 55 10 16 12 13 69 5.3 15,394 63,012  2001
2002 46 16 13 13 26 60 -0.5 -14,911 45,840  2002
2003 55 14 12 10 19 64 12.7 30,723 83,162  2003
2004 49 16 19 13 18 60 5.4 13,882 101,080  2004
2005 32 17 37 13 21 18 48 7.2 15,982 124,621  2005
2006 29 17 10 39 18 22 21 39 6.6 -18,427 111,467  2006
2007 27 13 47 16 17 30 37 4.6 -3,273 119,421  2007
2005II46 14 24 13 16 11 60 0.9 4,335 111,135 II2005
 III44 13 27 13 16 13 58 0.0 4,127 115,082 III 
 IV43 13 29 14 16 14 56 0.5 2,287 117,975 IV 
 V41 12 31 14 15 15 56 0.8 3,148 122,085 V 
 VI41 14 31 12 17 16 55 0.0 864 122,712 VI 
 VII39 14 33 12 18 17 53 1.1 1,471 125,468 VII 
 VIII37 14 36 12 18 18 52 0.9 1,899 128,426 VIII 
 IX35 14 39 12 18 19 51 1.0 2,035 131,735 IX 
 X33 14 40 12 18 20 50 0.1 674 132,525 X 
 XI32 15 39 12 20 19 49 0.4 -2,642 130,249 XI 
 XII32 17 37 13 21 18 48 0.3 -5,829 124,621 XII 
2006I31 19 36 14 24 18 44 2.2 -504 126,538 I2006
 II30 21 35 13 26 18 43 -0.1 -825 125,453 II 
 III29 22 35 13 26 18 43 0.7 -1,387 124,838 III 
 IV29 23 35 14 27 18 41 1.1 -483 125,529 IV 
 V28 21 37 15 25 18 42 -0.7 -2,777 121,578 V 
 VI29 20 38 15 24 19 42 -1.6 -5,250 114,129 VI 
 VII30 19 37 15 24 19 42 0.4 -3,804 110,723 VII 
 VIII29 19 38 15 24 19 42 0.5 -2,162 108,994 VIII 
 IX29 19 38 16 23 19 42 0.4 -2,627 106,656 IX 
 X29 18 10 37 17 22 19 42 2.4 -595 108,379 X 
 XI28 18 10 38 18 22 20 40 1.3 1,148 110,784 XI 
 XII29 17 10 39 18 22 21 39 0.0 839 111,467 XII 
2007I27 16 10 41 18 22 22 38 1.9 4,372 117,978 I2007
 II26 15 10 43 18 21 23 38 0.4 5,146 123,293 II 
 III27 15 10 44 18 20 24 38 0.6 1,974 125,591 III 
 IV27 13 10 45 18 18 25 39 1.8 4,238 131,962 IV 
 V26 12 10 47 18 17 26 39 1.6 6,711 140,697 V 
 VI24 13 48 17 19 27 37 0.7 2,147 143,539 VI 
 VII23 14 49 17 20 27 36 -0.5 -9,126 141,749 VII 
 VIII25 14 48 16 19 29 36 -2.6 -10,343 127,491 VIII 
 IX25 14 47 16 19 28 37 1.1 -2,836 125,869 IX 
 X25 14 10 47 17 19 28 36 2.2 119 128,620 X 
 XI27 13 47 16 18 29 37 -2.1 -2,272 123,445 XI 
 XII27 13 47 16 17 30 37 -0.5 -3,403 119,421 XII 
       
 (1) קבוצות ההתמחות נקבעו לפי המדיניות המוצהרת כפי שפורסמה בתשקיפים.
 (2) עודף הנפקות על פדיונות בניכוי דיבידנד במזומן.
 (3) החל בחודש מרס 1995, חישוב שיעור התשואה מתבסס על מחיר הפדיון של הקרן.
 (4) כולל השקעות בחו"ל.
 (5) כולל נכסים פיננסיים עתידיים בארץ.