הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 2/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/2.- מועסקים, לפי ענף כלכלי
אלפים - עמוד 1 מתוך 2
 בנקאות,
ביטוח ומוסדות
פיננסיים אחרים
תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר
סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל
ומים
תעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלHGFEDCBAA-Xסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010I-XII116.1  191.2  134.7  388.5  157.4  20.3  416.7  47.8  2,938.2  I-XII2010
2011I-XII118.7  196.6  139.5  402.3  162.5  22.9  417.4  42.6  3,024.7  I-XII2011
2010I-III115.5  191.2  124.0  370.7  139.0  14.9  405.5  56.1  2,861.1  I-III2010
 IV-VI117.8  188.7  132.8  394.3  157.5  19.3  431.8  42.1  2,951.5  IV-VI 
 VII-IX113.0  185.1  142.7  390.4  173.7  24.3  424.4  48.0  2,960.3  VII-IX 
 X-XII118.2  199.9  139.4  398.7  159.4  22.6  404.9  45.0  2,980.1  X-XII 
2011I-III117.3  205.2  131.1  391.7  153.0  19.8  410.1  41.8  2,985.4  I-III2011
 IV-VI118.5  204.6  139.7  402.0  161.3  22.2  426.2  42.4  3,041.7  IV-VI 
 VII-IX116.9  187.1  149.8  404.5  175.0  23.6  418.9  45.7  3,030.4  VII-IX 
 X-XII122.2  189.6  137.6  411.2  160.7  26.0  414.5  40.4  3,041.2  X-XII 
    
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית 6.21  8.33  6.83  12.08  7.16  2.86  11.99  3.66  32.29   רבע-שנתית
שנתית 4.04  5.29  4.45  7.72  4.80  1.73  7.61  2.60  21.05   שנתית
   
 מנוכי עונתיות 
2010I-III111.0  188.5  132.1  375.9  145.1  16.7  407.6  52.2  2,877.1  I-III2010
 IV-VI118.3  187.6  133.4  386.0  156.3  19.4  420.8  44.6  2,925.3  IV-VI 
 VII-IX117.7  190.0  133.4  388.2  163.5  22.1  425.4  47.2  2,962.4  VII-IX 
 X-XII117.6  196.9  137.5  400.1  164.6  22.2  411.3  44.8  2,981.7  X-XII 
2011I-III114.1  199.5  137.2  395.3  158.5  22.3  415.8  41.3  2,997.0  I-III2011
 IV-VI117.2  199.6  141.5  397.6  161.0  22.3  415.1  41.5  3,023.3  IV-VI 
 VII-IX120.6  195.9  143.3  404.1  166.0  21.5  417.9  44.2  3,034.4  VII-IX 
 X-XII124.4  188.8  136.0  412.2  163.5  25.4  423.0  40.7  3,050.0  X-XII 
    
 (1)  טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח.
 (2)  לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1,
       ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4.

לוח יא/2.- מועסקים, לפי ענף כלכלי
אלפים - עמוד 2 מתוך 2
 לא ידועארגונים
וגופים
חוץ-
מדינתיים
שירותים
למשק הבית
ע"י פרטיים
שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
 
סמלXONMLKJIסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010I-XII25.8  (2.3)55.3  147.2  303.7  367.5  134.6  429.2  I-XII2010
2011I-XII45.6  2.5  52.2  154.2  306.8  385.4  146.3  429.2  I-XII2011
2010I-III29.0  (2.4)54.7  135.7  305.9  370.6  131.7  414.2  I-III2010
 IV-VI24.1  .. 54.8  145.1  304.8  368.1  136.9  432.2  IV-VI 
 VII-IX23.4  .. 52.5  154.2  300.3  350.6  130.4  444.8  VII-IX 
 X-XII26.5  (2.8)59.1  153.8  303.8  380.7  139.6  425.6  X-XII 
2011I-III33.2  (2.5)50.9  156.5  303.0  393.9  153.2  422.3  I-III2011
 IV-VI38.5  (1.6)54.3  161.5  303.6  389.1  144.8  431.3  IV-VI 
 VII-IX49.8  (3.8)56.0  148.6  310.0  376.1  136.9  427.7  VII-IX 
 X-XII60.7  (2.0)47.6  150.2  310.5  382.3  150.2  435.4  X-XII 
   
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית 4.42  0.74  3.68  6.72  9.74  10.87  6.81  11.84   רבע-שנתית
שנתית 2.14  0.61  2.43  4.43  6.33  7.18  4.45  7.51   שנתית
   
 מנוכי עונתיות 
2010I-III 53.1  136.6  305.6  367.5  126.6  419.0  I-III2010
 IV-VI 56.3  142.3  306.9  361.8  138.8  425.6  IV-VI 
 VII-IX 53.4  152.0  300.3  362.0  133.6  443.2  VII-IX 
 X-XII 58.3  154.4  302.6  377.3  139.8  428.8  X-XII 
2011I-III 52.6  156.5  302.0  387.4  147.6  425.2  I-III2011
 IV-VI 54.1  162.7  305.6  383.2  146.2  426.9  IV-VI 
 VII-IX 57.0  148.6  310.1  388.9  141.0  427.8  VII-IX 
 X-XII 46.9  148.5  309.8  379.5  150.0  434.3  X-XII 
   
 (1)  טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח.
 (2)  לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1,
       ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4.