הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 2/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/3.- ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק
(כולל נעדרים זמנית מעבודתם),
לפי ענף כלכלי - עמוד 1 מתוך 2
 תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר
סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל
ומים
תעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלGFEDCBAA-Xסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010I-XII39.9 34.7 39.2 41.0 38.9 41.0 40.3 36.3 I-XII2010
2011I-XII40.4 34.0 39.0 41.2 41.0 40.9 40.3 36.3 I-XII2011
2010I-III41.1 35.3 39.9 41.5 42.4 42.5 42.7 37.7 I-III2010
 IV-VI38.4 35.3 38.5 40.8 39.2 39.9 37.4 35.6 IV-VI 
 VII-IX38.9 34.5 38.2 40.5 37.0 39.6 39.8 34.8 VII-IX 
 X-XII41.1 34.0 40.0 41.5 38.5 41.9 40.5 37.2 X-XII 
2011I-III42.1 34.0 40.8 43.3 45.3 43.3 42.9 38.3 I-III2011
 IV-VI39.0 32.3 37.3 39.7 36.8 38.8 39.2 34.9 IV-VI 
 VII-IX40.4 35.7 39.7 41.8 42.3 41.2 39.8 36.4 VII-IX 
 X-XII39.8 33.8 38.0 40.3 40.1 40.5 39.5 35.7 X-XII 
    
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית 0.62 0.78 0.41 0.69 1.93 0.39 1.17 0.17  רבע-שנתית
שנתית 0.34 0.49 0.23 0.34 0.88 0.22 0.84 0.10  שנתית
   
 מנוכי עונתיות 
2010I-III39.4 35.5 39.0 40.8 40.0 41.1 40.7 36.3 I-III2010
 IV-VI39.1 35.1 39.0 41.1 39.6 40.6 37.9 36.0 IV-VI 
 VII-IX39.8 34.4 38.9 40.8 38.7 40.7 40.8 36.2 VII-IX 
 X-XII40.6 33.9 39.6 41.3 39.2 41.3 40.2 36.6 X-XII 
2011I-III40.7 34.2 39.6 42.1 41.5 41.5 41.7 36.7 I-III2011
 IV-VI40.5 33.1 38.9 41.4 39.4 40.9 40.1 36.5 IV-VI 
 VII-IX40.1 34.7 39.3 41.4 42.2 40.9 39.7 36.5 VII-IX 
 X-XII40.4 34.0 38.7 40.8 41.8 41.1 40.0 36.1 X-XII 
    
 (1)  טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח.
 (2)  לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1,
       ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4.

לוח יא/3.- ממוצע שעות עבודה בשבוע למועסק
(כולל נעדרים זמנית מעבודתם),
לפי ענף כלכלי - עמוד 2 מתוך 2
 ארגונים
וגופים
חוץ-
מדינתיים
שירותים
למשק הבית
ע"י פרטיים
שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
בנקאות,
ביטוח ומוסדות
פיננסיים אחרים
 
סמלONMLKJIHסמל
   
 נתונים מקוריים 
2010I-XII39.5 31.9 32.9 31.4 26.5 39.5 37.8 38.1 I-XII2010
2011I-XII41.5 32.6 33.1 31.5 27.1 39.6 37.4 37.8 I-XII2011
2010I-III37.1 33.9 34.2 32.0 28.9 41.1 39.4 40.6 I-III2010
 IV-VI.. 30.1 32.3 31.1 26.8 38.5 36.2 37.3 IV-VI 
 VII-IX.. 29.1 31.1 30.8 21.3 38.3 36.8 35.4 VII-IX 
 X-XII36.8 34.3 34.3 31.6 28.8 39.9 38.7 39.1 X-XII 
2011I-III43.2 33.1 35.4 32.7 30.4 41.8 39.0 40.4 I-III2011
 IV-VI40.0 32.1 31.1 30.8 26.9 38.9 35.6 36.7 IV-VI 
 VII-IX44.3 34.3 33.6 31.9 23.4 39.4 38.5 38.0 VII-IX 
 X-XII35.3 30.7 32.4 30.9 27.5 38.1 36.8 36.4 X-XII 
   
 טעות דגימה(1)(2): 
רבע-שנתית 4.44 1.57 0.80 0.49 0.42 0.73 0.42 0.77  רבע-שנתית
שנתית 1.68 0.97 0.45 0.29 0.25 0.36 0.24 0.38  שנתית
   
 מנוכי עונתיות 
2010I-III 33.4 32.8 31.4 25.9 39.6 37.9 38.0 I-III2010
 IV-VI 30.6 32.7 31.2 25.7 38.8 37.2 38.0 IV-VI 
 VII-IX 30.5 32.8 31.2 26.8 40.0 37.5 37.4 VII-IX 
 X-XII 32.5 33.8 31.7 27.2 39.8 37.9 38.2 X-XII 
2011I-III 32.1 33.8 31.8 26.8 39.9 37.5 38.4 I-III2011
 IV-VI 32.5 32.7 31.9 27.6 40.5 37.5 38.4 IV-VI 
 VII-IX 33.8 33.9 31.7 27.6 39.1 38.0 38.0 VII-IX 
 X-XII 30.9 32.8 31.4 27.2 39.1 37.3 37.4 X-XII 
   
 (1)  טעות הדגימה מחושבת בעבור הרבע האחרון המתפרסם בלוח.
 (2)  לקבלת אומדן טעות דגימה בעבור הפרש בין רבעים סמוכים או מקבילים, יש להכפיל את טעות הדגימה ב-1.1,
       ובעבור הפרש בין רבעים שאינם סמוכים ואינם מקבילים, להכפילה ב-1.4.