הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/5.- משרות שכיר, סך כל השכר ושכר חודשי
ממוצע למשרת שכיר - בענפים כלכליים נבחרים
(כולל משרות של עובדים זרים(1))
ממוצע לחודש, במחירים שוטפים וקבועים
 יתר
הענפים
בינוי
(בנייה ועבודות
הנדסה אזרחית)
חקלאותסך הכליתר
הענפים
בינוי
(בנייה ועבודות
הנדסה אזרחית)
חקלאותסך הכל 
סמל DAA-M DAA-Mסמל
   
 משרות שכיר 
   
 מדדים - הבסיס: 2004=100.0אלפים 
2010 I-XII 123.6 122.1 122.7 123.5 2,794.5 164.3 82.8 3,041.7  I-XII 2010
2011 I-XII 128.3 131.7 130.3 128.6 2,900.9 177.2 88.0 3,166.2  I-XII 2011
2010 XII 125.9 124.9 125.0 125.8 2,846.5 168.1 84.4 3,099.1  XII 2010
2011 I 126.3 125.1 125.3 126.2 2,855.6 168.4 84.6 3,108.6  I 2011
 II 126.4 126.3 124.8 126.3 2,856.6 169.9 84.3 3,110.8  II 
 III 127.6 126.2 125.6 127.5 2,885.1 169.8 84.8 3,139.7  III 
 IV 127.0 126.9 125.9 126.9 2,870.4 170.9 85.0 3,126.2  IV 
 V 129.0 127.7 128.6 128.9 2,916.2 171.9 86.8 3,174.9  V 
 VI 130.7 130.4 130.8 130.7 2,954.7 175.4 88.3 3,218.4  VI 
 VII 130.6 135.5 132.3 130.9 2,953.2 182.4 89.3 3,224.9  VII 
 VIII 128.1 138.3 135.0 128.9 2,896.4 186.1 91.1 3,173.6  VIII 
 IX 127.9 136.3 135.4 128.5 2,890.5 183.5 91.4 3,165.4  IX 
 X 127.1 135.7 134.3 127.7 2,872.9 182.7 90.7 3,146.3  X 
 XI 129.3 135.6 133.1 129.8 2,923.9 182.5 89.9 3,196.3  XI 
 XII 129.9 136.3 133.1 130.3 2,935.8 183.5 89.9 3,209.1  XII 
2012RI 130.3 134.7 129.9 130.5 2,945.3 181.3 87.7 3,214.3  IR2012
 II 130.6 136.0 130.2 130.9 2,952.6 183.0 87.9 3,223.6  II 
 III 131.9 136.6 132.1 132.1 2,981.4 183.8 89.2 3,254.4  III 
 IV 131.0 138.7 132.2 131.5 2,962.8 186.7 89.2 3,238.7  IV 
 V 132.9 138.7 131.7 133.2 3,005.4 186.6 88.9 3,280.9  V 
 VI 133.9 139.5 131.5 134.1 3,027.2 187.7 88.8 3,303.7  VI 
 VII 134.0 140.3 132.8 134.4 3,030.5 188.9 89.7 3,309.1  VII 
 VIII 131.4 140.4 132.5 131.9 2,971.1 189.0 89.5 3,249.5  VIII 
 IX*129.1 136.9 131.8 129.6 2,918.4 184.2 89.0 3,191.6 *IX 
 X*130.4 138.3 134.9 131.0 2,948.6 186.2 91.1 3,225.8 *X 
   
 סך כל השכר במחירים שוטפים 
   
 מדדים - הבסיס: 2004=100.0מיליוני ש"ח 
2010 I-XII 144.5 143.2 144.3 144.5 23,510.8 1,152.0 422.2 25,085.0  I-XII 2010
2011 I-XII 155.8 162.5 157.0 156.1 25,345.0 1,306.7 459.5 27,111.2  I-XII 2011
2010 XII 153.2 159.1 153.0 153.4 24,918.5 1,279.3 447.6 26,645.4  XII 2010
2011 I 152.9 152.2 148.5 152.8 24,871.9 1,224.3 434.5 26,530.8  I 2011
 II 148.5 152.3 144.4 148.6 24,151.0 1,224.9 422.6 25,798.5  II 
 III 159.3 162.7 152.8 159.3 25,911.6 1,308.8 447.0 27,667.4  III 
 IV 152.8 153.3 149.1 152.8 24,862.1 1,232.8 436.2 26,531.1  IV 
 V 150.9 157.8 155.7 151.3 24,556.8 1,269.4 455.7 26,281.9  V 
 VI 165.2 161.2 160.9 165.0 26,880.6 1,296.2 470.8 28,647.7  VI 
 VII 161.4 169.5 167.5 161.9 26,259.1 1,362.9 490.0 28,112.0  VII 
 VIII 154.8 168.1 163.3 155.6 25,189.2 1,352.4 477.8 27,019.4  VIII 
 IX 156.0 167.4 162.6 156.7 25,383.9 1,346.6 475.8 27,206.3  IX 
 X 150.3 162.7 161.2 151.0 24,449.5 1,308.9 471.7 26,230.2  X 
 XI 154.0 166.6 157.3 154.7 25,061.1 1,340.1 460.2 26,861.5  XI 
 XII 163.3 175.7 161.0 163.8 26,563.1 1,413.2 471.1 28,447.4  XII 
2012RI 160.3 167.9 154.4 160.6 26,086.1 1,350.0 451.9 27,888.0  IR2012
 II 158.3 171.0 153.2 158.8 25,758.9 1,375.3 448.4 27,582.6  II 
 III 166.2 179.0 162.1 166.8 27,044.7 1,439.7 474.4 28,958.8  III 
 IV 160.8 173.4 162.2 161.4 26,157.8 1,395.0 474.7 28,027.5  IV 
 V 162.4 176.0 166.0 163.1 26,416.2 1,415.3 485.6 28,317.1  V 
 VI 174.6 179.1 164.6 174.7 28,408.9 1,440.4 481.6 30,330.9  VI 
 VII 171.2 184.6 171.9 171.8 27,852.1 1,484.4 503.1 29,839.6  VII 
 VIII 164.5 179.5 166.1 165.2 26,757.3 1,443.9 486.1 28,687.3  VIII 
 IX*160.1 170.1 159.6 160.6 26,046.7 1,367.8 467.0 27,881.6 *IX 
 X*159.2 172.9 166.4 159.9 25,895.1 1,390.6 486.9 27,772.5 *X 
   
 שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים 
   
 מדדים - הבסיס: 2004=100.0ש"ח 
2010 I-XII 116.9 117.3 117.6 117.0 8,413 7,012 5,097 8,247  I-XII 2010
2011 I-XII 121.4 123.4 120.5 121.4 8,737 7,372 5,220 8,563  I-XII 2011
2010 XII 121.7 127.3 122.4 121.9 8,754 7,609 5,304 8,598  XII 2010
2011 I 121.0 121.7 118.5 121.0 8,710 7,270 5,135 8,535  I 2011
 II 117.5 120.6 115.7 117.6 8,455 7,208 5,014 8,293  II 
 III 124.8 128.9 121.7 125.0 8,981 7,706 5,272 8,812  III 
 IV 120.4 120.7 118.4 120.4 8,662 7,216 5,132 8,487  IV 
 V 117.0 123.6 121.1 117.4 8,421 7,386 5,249 8,278  V 
 VI 126.4 123.6 123.0 126.2 9,098 7,389 5,331 8,901  VI 
 VII 123.6 125.1 126.6 123.6 8,892 7,474 5,486 8,717  VII 
 VIII 120.9 121.6 121.0 120.7 8,697 7,266 5,242 8,514  VIII 
 IX 122.0 122.8 120.1 121.9 8,782 7,340 5,204 8,595  IX 
 X 118.3 119.9 120.0 118.2 8,510 7,165 5,201 8,337  X 
 XI 119.1 122.9 118.2 119.2 8,571 7,342 5,120 8,404  XI 
 XII 125.7 128.9 121.0 125.7 9,048 7,703 5,243 8,865  XII 
2012RI 123.1 124.6 118.9 123.1 8,857 7,446 5,154 8,676  IR2012
 II 121.2 125.7 117.7 121.4 8,724 7,513 5,101 8,556  II 
 III 126.1 131.1 122.8 126.2 9,071 7,833 5,320 8,898  III 
 IV 122.7 125.1 122.8 122.7 8,829 7,474 5,320 8,654  IV 
 V 122.1 126.9 126.0 122.4 8,790 7,584 5,461 8,631  V 
 VI 130.4 128.4 125.2 130.2 9,385 7,674 5,423 9,181  VI 
 VII 127.7 131.5 129.4 127.9 9,191 7,859 5,609 9,018  VII 
 VIII 125.2 127.9 125.4 125.2 9,006 7,642 5,433 8,828  VIII 
 IX*124.0 124.3 121.1 123.9 8,925 7,425 5,248 8,736 *IX 
 X*122.0 125.0 123.4 122.1 8,782 7,468 5,346 8,609 *X 
   
 שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים 
   
 מדדים - הבסיס: 2004=100.0מחירי ינואר 2004 
2010 I-XII 101.3 101.6 101.9 101.3 7,210 6,007 4,367 7,067  I-XII 2010
2011 I-XII 101.7 103.3 100.9 101.7 7,237 6,106 4,323 7,093  I-XII 2011
2010 XII 103.6 108.4 104.2 103.8 7,370 6,406 4,466 7,239  XII 2010
2011 I 102.8 103.3 100.7 102.8 7,318 6,108 4,315 7,171  I 2011
 II 99.5 102.2 98.0 99.6 7,083 6,039 4,200 6,948  II 
 III 105.5 109.0 102.9 105.7 7,509 6,443 4,408 7,368  III 
 IV 101.2 101.5 99.6 101.2 7,200 5,998 4,266 7,055  IV 
 V 97.9 103.4 101.3 98.2 6,966 6,110 4,342 6,848  V 
 VI 105.3 103.0 102.5 105.2 7,497 6,089 4,393 7,335  VI 
 VII 103.3 104.5 105.8 103.3 7,349 6,177 4,534 7,204  VII 
 VIII 100.5 101.1 100.6 100.4 7,153 5,977 4,312 7,002  VIII 
 IX 101.7 102.3 100.1 101.6 7,237 6,049 4,288 7,083  IX 
 X 98.4 99.8 99.9 98.4 7,006 5,899 4,282 6,863  X 
 XI 99.2 102.4 98.5 99.3 7,063 6,050 4,219 6,925  XI 
 XII 104.8 107.4 100.8 104.8 7,456 6,348 4,320 7,305  XII 
2012RI 102.6 103.8 99.1 102.5 7,299 6,136 4,247 7,150  IR2012
 II 101.0 104.8 98.1 101.1 7,189 6,191 4,203 7,051  II 
 III 104.6 108.8 101.9 104.7 7,447 6,430 4,367 7,305  III 
 IV 101.0 102.9 101.0 101.0 7,186 6,083 4,330 7,043  IV 
 V 100.5 104.4 103.7 100.7 7,154 6,173 4,445 7,025  V 
 VI 107.6 106.0 103.3 107.5 7,660 6,264 4,427 7,494  VI 
 VII 105.3 108.4 106.7 105.4 7,494 6,408 4,574 7,353  VII 
 VIII 102.1 104.3 102.3 102.2 7,268 6,167 4,385 7,124  VIII 
 IX*101.2 101.4 98.8 101.1 7,202 5,992 4,235 7,050 *IX 
 X*99.8 102.2 100.9 99.8 7,101 6,038 4,322 6,961 *X 
    
 (1) עובדים מאזור יהודה והשומרון ומחבל עזה ועובדים מחו"ל.
     החל בשנת 2008 נכללים העובדים הזרים המועסקים על ידי ישראלים
     באזור יהודה והשומרון.