הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יא. עבודה ושכר
לוח יא/9.- מדד שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר,
לפי ענף כלכלי
במחירים קבועים(1); ממוצע לחודש
 שירותים
קהילתיים,
חברתיים,
אישיים ואחרים
שירותי
בריאות
ושירותי
רווחה וסעד
חינוךמינהל
ציבורי
נכסי
דלא-ניידי,
פעילויות
השכרה
ושירותים
עסקיים
בנקאות,
ביטוח
ומוסדות
פיננסיים
אחרים
תחבורה,
אחסנה
ותקשורת
שירותי
אירוח
ואוכל
מסחר סיטוני
וקמעוני,
ותיקונים
בינוי (בנייה
ועבודות
הנדסה
אזרחית)
חשמל ומיםתעשייה
(כרייה
וחרושת)
חקלאותסך הכל 
סמלMLKJIHGFEDCBAA-Mסמל
   
 מדדים - הבסיס: ממוצע 2004 = 100.0 
2010 I-XII 96.0      100.4      101.9      99.5      111.1      101.0      95.4      100.4      99.9      103.7      117.9      105.4      103.3      102.0  I-XII 2010
2011 I-XII 96.6      101.8      101.8      98.6      113.2      101.1      96.4      99.3      99.8      104.7      118.1      105.9      102.2      102.4  I-XII 2011
2010 V 92.2      95.2      96.6      92.6      105.5      114.4      91.1      98.9      97.4      101.9      114.3      103.2      101.5      98.8  V 2010
 VI 102.5      111.4      128.5      123.4      109.0      97.5      95.7      97.4      100.3      102.8      114.2      104.9      105.9      106.8  VI 
 VII 99.4      102.6      109.3      98.3      110.6      104.5      94.0      99.3      101.6      104.7      148.7      106.4      105.5      103.9  VII 
 VIII 100.6      108.5      98.3      99.0      109.6      94.1      93.8      101.9      98.8      103.8      128.8      105.8      103.0      102.1  VIII 
 IX 98.5      104.5      98.3      103.0      108.9      92.9      91.4      98.6      95.8      101.1      116.8      99.9      100.8      100.0  IX 
 X 92.9      95.9      99.2      92.0      108.8      88.2      88.7      100.0      95.2      100.6      111.2      100.6      101.5      97.5  X 
 XI 93.0      100.4      106.0      95.7      109.4      95.5      89.7      100.1      96.0      102.1      115.3      99.9      101.3      99.5  XI 
 XII 96.5      95.0      97.9      96.7      118.6      102.2      97.8      105.6      107.0      110.1      109.1      110.7      108.1      104.5  XII 
2011 I 96.0      98.4      99.3      113.9      116.2      99.3      97.9      100.8      100.9      103.8      109.7      106.3      102.9      103.5  I 2011
 II 95.2      96.6      95.4      95.0      114.9      96.9      96.7      95.8      97.9      103.3      119.0      103.5      101.3      100.3  II 
 III 94.0      96.9      96.1      92.6      116.6      126.8      108.8      100.6      104.6      110.1      124.6      115.8      104.1      106.3  III 
 IV 92.7      98.0      94.9      92.1      113.0      109.6      98.5      101.7      99.8      103.1      139.6      107.6      101.0      101.9  IV 
 V 93.1      96.2      96.1      89.9      107.2      114.5      91.0      97.0      97.4      104.7      113.7      101.5      101.2      98.8  V 
 VI 102.5      115.5      126.7      122.1      106.4      98.6      94.7      95.6      98.6      103.5      112.0      104.8      102.4      105.9  VI 
 VII 99.1      104.1      110.6      98.3      112.9      98.0      96.0      97.7      100.7      105.2      119.9      109.4      105.1      104.0  VII 
 VIII 100.1      109.4      97.5      94.4      111.0      94.4      93.5      100.1      98.6      103.2      107.0      104.4      100.7      101.2  VIII 
 IX 100.4      107.4      101.0      105.7      111.8      94.5      94.1      98.9      98.3      104.3      132.0      103.9      101.9      102.4  IX 
 X 94.8      98.8      103.1      93.5      111.4      89.4      91.1      99.6      96.6      102.0      108.3      101.0      101.4      99.2  X 
 XI 94.9      100.8      101.7      92.4      114.0      88.9      95.5      99.2      97.5      104.2      117.2      101.4      100.7      100.1  XI 
 XII 96.7      99.1      99.1      93.2      123.2      102.0      98.8      104.2      107.4      109.3      113.7      111.7      104.3      105.6  XII 
2012RI 95.2      100.6      99.0      106.6      119.1      95.6      96.8      101.5      99.2      105.2      112.5      107.2      102.9      103.3  IR2012
 II 93.8      100.6      99.2      96.5      118.3      94.1      98.8      97.9      98.6      105.8      113.0      104.7      101.2      101.9  II 
 III 93.4      101.0      99.7      93.1      117.4      115.4      103.2      100.7      102.7      110.0      125.8      114.5      103.5      105.6  III 
 IV 91.3      98.9      97.9      92.2      115.0      106.8      97.5      100.3      97.3      104.2      146.4      106.5      101.2      101.8  IV 
 V 92.9      99.7      99.8      95.7      109.3      121.3      92.7      98.7      97.6      104.6      114.0      106.0      102.0      101.3  V 
 VI 103.8      119.2      131.5      121.3      110.9      94.7      99.6      98.1      99.9      106.6      116.5      106.5      103.8      108.3  VI 
 VII 99.5      107.7      114.0      98.3      115.8      102.1      97.8      100.0      101.6      108.7      127.1      111.0      106.1      106.1  VII 
 VIII 99.7      112.1      101.2      98.9      113.7      92.6      94.2      100.5      98.4      106.8      116.7      107.1      102.5      103.0  VIII 
 IX*99.5      109.7      96.3      104.8      114.9      92.5      94.3      99.1      97.0      104.5      127.4      102.6      102.4      102.1 *IX 
 X*96.3      102.4      103.0      96.8      113.7      87.2      92.5      102.8      97.0      105.4      114.1      102.7      101.5      100.7 *X 
 אחוז השינוי לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת 
2010 IV-VI -0.8      -0.4      1.9      -0.4      0.2      5.9      -3.3      0.0      -0.2      -1.0      -5.7      2.7      0.4      0.4  IV-VI 2010
 VII-IX 0.4      -1.5      0.9      3.0      1.7      2.9      -4.2      2.1      0.4      2.2      10.0      1.2      2.8      1.0  VII-IX 
 X-XII -0.9      3.4      3.4      5.7      2.7      6.3      -5.9      2.8      0.3      1.4      1.9      2.5      2.0      2.0  X-XII 
2011 I-III 0.2      -1.3      -0.1      0.5      1.1      1.4      -0.5      -1.4      -1.5      0.3      2.4      -0.4      -1.0      -0.2  I-III 2011
 IV-VI 0.5      2.5      -1.1      -1.6      0.8      1.9      -0.3      -1.3      0.0      1.8      7.8      -0.3      -1.1      0.2  IV-VI 
 VII-IX 0.4      1.7      1.0      -0.6      2.0      -1.6      1.5      -1.1      0.4      1.0      -9.2      1.8      -0.5      0.5  VII-IX 
 X-XII 1.4      2.5      0.2      -1.9      3.5      -2.0      3.3      -0.9      1.1      0.9      1.1      0.9      -1.4      1.2  X-XII 
2012RI-III -1.0      3.5      2.4      -1.8      2.0      -5.5      -1.6      0.9      -0.9      1.2      -0.6      0.2      -0.2      0.2  I-IIIR2012
 IV-VI -0.1      2.6      3.6      1.7      2.7      0.1      1.9      0.9      -0.3      1.3      3.2      1.6      0.8      1.6  IV-VI 
 VII-IX*-0.3      2.7      0.8      1.2      2.6      0.2      1.0      1.0      -0.2      2.3      3.5      0.9      1.1      1.2 *VII-IX 
   
 אחוז השינוי לעומת תקופה קודמת 
2010 IV-VI 0.8      2.2      10.5      3.1      -5.7    -0.6      -6.6      -1.1      -4.0      -3.3      -1.8      -3.6      -1.1      -1.6  IV-VI 2010
 VII-IX 4.0      4.4      -4.7      -2.9      1.6    -7.9      -2.0      0.6      0.2      1.2      16.5      -0.9      0.4      0.0  VII-IX 
 X-XII -5.3      -7.6      -1.2      -5.2      2.3    -2.0      -1.1      2.0      0.7      1.0      -15.0      -0.3      0.5      -1.5  X-XII 
2011 I-III 1.0      0.1      -4.1      6.0      3.3    13.0      9.9      -2.8      1.7      1.5      5.3      4.6      -0.8      2.9  I-III 2011
 IV-VI 1.2      6.2      9.5      0.9      -6.1    -0.1      -6.4      -1.0      -2.5      -1.9      3.3      -3.6      -1.2      -1.1  IV-VI 
 VII-IX 3.8      3.6      -2.7      -1.9      2.8    -11.1      -0.2      0.8      0.6      0.4      -1.8      1.2      1.0      0.3  VII-IX 
 X-XII -4.4      -6.9      -1.9      -6.5      3.8    -2.3      0.6      2.1      1.3      0.9      -5.4      -1.1      -0.4      -0.9  X-XII 
2012RI-III -1.4      1.2      -1.9      6.1      1.8    8.8      4.7      -1.0      -0.3      1.7      3.6      3.9      0.4      1.9  I-IIIR2012
 IV-VI 2.0      5.2      10.7      4.5      -5.5    5.8      -3.0      -1.0      -1.9      -1.7      7.2      -2.3      -0.2      0.2  IV-VI 
 VII-IX*3.7      3.6      -5.4      -2.5      2.8    -11.0      -1.2      0.9      0.7      1.5      -1.5      0.5      1.3      -0.1 *VII-IX 
    
 (1) מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש.