הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/12.- מדדי משרות שכיר,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתונים מנוכי עונתיותנתונים מקוריים 
    
2010 100.2 105.3 112.3 118.8 107.8 100.2 105.3 112.3 118.8 107.9  2010
2011 99.6 108.9 113.1 122.5 109.5 99.6 108.9 113.1 122.5 109.6  2011
2010IX 99.0 105.0 112.6 119.9 107.6 99.4 105.0 112.6 120.0 107.9  IX2010
 X 99.8 106.2 113.8 120.4 108.5 99.9 106.4 113.8 120.6 108.7  X 
 XI 99.6 106.6 113.0 120.9 108.5 99.5 106.8 113.1 121.1 108.7  XI 
 XII 99.8 107.3 112.9 121.0 108.8 99.9 107.6 113.0 121.0 109.0  XII 
2011I 99.6 107.7 112.8 121.7 109.0 98.9 107.1 112.2 121.5 108.6  I2011
 II 98.7 108.0 112.1 122.2 108.7 97.9 107.2 111.2 121.8 108.1  II 
 III 99.1 108.0 112.9 122.1 109.0 98.9 107.4 112.6 121.8 108.7  III 
 IV 99.1 107.8 112.3 121.6 108.7 98.1 106.8 111.3 121.3 108.0  IV 
 V 99.7 108.4 112.9 122.3 109.3 99.0 107.5 112.6 122.1 108.8  V 
 VI 100.5 109.5 112.6 122.4 109.9 101.0 109.6 112.8 122.5 110.3  VI 
 VII 100.1 110.0 113.9 122.9 110.2 101.4 111.5 115.2 123.4 111.4  VII 
 VIII 99.8 109.8 113.1 122.8 109.9 101.2 111.6 114.7 123.3 111.3  VIII 
 IX 99.9 110.4 113.5 123.1 110.2 100.1 110.3 113.5 123.2 110.4  IX 
 X 99.2 108.7 113.3 122.8 109.4 99.3 108.9 113.3 122.9 109.6  X 
 XI 99.8 109.1 113.6 122.7 109.7 99.7 109.2 113.7 122.8 109.9  XI 
 XII 99.9 109.1 113.6 122.9 109.8 100.0 109.3 113.7 122.8 110.0  XII 
2012I 100.1 110.0 113.9 122.7 110.1 99.4 109.4 113.2 122.4 109.6  I2012
 II 100.2 109.8 113.6 122.9 110.1 99.4 108.9 112.6 122.5 109.5  II 
 III 99.7 109.9 112.7 123.0 109.9 99.5 109.3 112.3 122.7 109.6  III 
 IV 99.6 110.5 114.2 123.3 110.2 98.5 109.5 113.1 123.0 109.5  IV 
 V 99.3 110.5 114.3 123.4 110.2 98.6 109.7 114.1 123.2 109.8  V 
 VI 99.6 110.2 114.1 123.4 110.2 100.1 110.4 114.4 123.5 110.6  VI 
 VIIR99.3 109.5 113.7 123.7 109.9 100.6 111.1 115.1 124.3 111.3 RVII 
 VIIIR98.9 109.2 113.3 123.7 109.6 100.3 110.9 114.9 124.3 111.1 RVIII 
 IXR98.8 108.9 112.6 123.4 109.3 98.9 108.8 112.5 123.5 109.5 RIX 
 X 99.2 110.0 112.6 123.5 109.8 99.3 110.2 112.5 123.6 110.0  X 
    

לוח יג/12.- מדדי משרות שכיר,
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 נתוני מגמה 
   
2010 100.2 105.3 112.2 118.8 107.8  2010
2011 99.6 109.0 113.0 122.5 109.5  2011
2010IX 100.0 105.8 112.8 120.1 108.3  IX2010
 X 99.8 106.2 112.8 120.5 108.4  X 
 XI 99.6 106.6 112.8 120.9 108.5  XI 
 XII 99.5 107.0 112.8 121.2 108.6  XII 
2011I 99.3 107.4 112.7 121.6 108.7  I2011
 II 99.3 107.7 112.7 121.8 108.9  II 
 III 99.3 108.1 112.6 122.1 109.0  III 
 IV 99.4 108.5 112.6 122.3 109.2  IV 
 V 99.5 108.9 112.7 122.4 109.4  V 
 VI 99.6 109.2 112.8 122.6 109.5  VI 
 VII 99.7 109.4 113.0 122.7 109.7  VII 
 VIII 99.8 109.6 113.1 122.8 109.8  VIII 
 IX 99.8 109.7 113.2 122.8 109.9  IX 
 X 99.9 109.7 113.4 122.8 109.9  X 
 XI 99.9 109.7 113.5 122.8 109.9  XI 
 XII 99.9 109.7 113.7 122.8 110.0  XII 
2012I 99.9 109.7 113.8 122.9 110.0  I2012
 II 99.8 109.8 113.9 123.0 110.1  II 
 III 99.7 109.9 114.0 123.1 110.1  III 
 IV 99.6 110.0 114.1 123.2 110.1  IV 
 V 99.5 110.0 114.0 123.3 110.1  V 
 VI 99.4 109.9 113.9 123.4 110.0  VI 
 VIIR99.3 109.8 113.6 123.5 109.9 RVII 
 VIIIR99.2 109.7 113.3 123.6 109.9 RVIII 
 IXR99.1 109.7 113.1 123.6 109.8 RIX 
 X 99.0 109.8 112.8 123.7 109.8  X