הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/14.- מדדי שכר, שעות עבודה בתשלום,
משרות ומכירות (פדיון),
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 1 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 שעות עבודה בתשלוםשכר 
    
2010 95.2 100.9 109.8 116.0 104.2 119.4 129.4 135.8 135.4 130.3  2010
2011 93.8 103.3 108.9 118.5 104.8 123.4 138.9 143.7 142.4 137.2  2011
2010IX 91.8 96.1 108.6 116.0 101.6 116.5 124.4 128.9 131.7 126.0  IX2010
 X 94.6 101.5 109.8 116.4 104.2 115.7 125.8 131.4 136.4 128.4  X 
 XI 95.7 103.0 112.3 121.0 106.5 117.2 127.3 131.8 135.8 128.9  XI 
 XII 96.4 104.1 111.8 119.6 106.6 126.2 144.2 156.1 140.6 140.2  XII 
2011I 95.5 102.1 110.9 117.8 105.2 117.4 136.2 146.5 143.4 136.0  I2011
 II 90.8 99.4 104.4 115.2 101.3 116.9 134.4 130.1 141.5 132.3  II 
 III 97.5 106.4 112.0 120.3 107.8 128.4 143.2 143.6 158.1 145.5  III 
 IV 89.0 97.2 104.0 113.7 99.7 119.8 133.3 158.9 141.3 137.1  IV 
 V 96.3 105.8 110.3 119.6 106.8 121.4 139.1 138.1 137.8 134.1  V 
 VI 95.0 103.9 109.2 119.0 105.5 126.5 139.9 143.0 141.1 137.6  VI 
 VII 94.7 105.7 110.1 119.0 106.0 130.1 143.6 145.6 144.1 140.8  VII 
 VIII 97.5 107.9 113.5 122.5 108.9 124.8 139.4 140.8 136.5 134.9  VIII 
 IX 91.8 102.0 106.8 118.0 103.3 123.5 138.4 141.2 142.3 136.8  IX 
 X 89.8 100.0 106.0 115.7 101.5 117.4 133.2 140.5 137.4 132.1  X 
 XI 94.1 104.7 110.3 122.0 106.4 120.2 134.9 138.4 139.1 133.5  XI 
 XII 93.5 104.0 109.6 119.1 105.1 134.1 151.3 157.1 146.5 146.1  XII 
2012I 95.8 106.3 112.0 123.3 107.9 122.7 141.6 153.0 141.7 138.8  I2012
 II 92.8 102.5 108.0 119.0 104.2 122.1 136.8 139.8 143.8 136.4  II 
 III 93.0 103.4 107.6 116.9 103.9 129.5 143.3 145.9 149.0 142.6  III 
 IV 89.6 100.4 106.8 115.8 101.6 119.8 138.8 154.8 144.1 138.7  IV 
 V 94.1 105.8 111.3 120.9 106.5 122.9 145.8 160.6 139.8 140.1  V 
 VI 91.4 101.5 107.2 117.3 103.0 126.4 143.4 148.6 149.2 142.3  VI 
 VIIR95.0 106.4 112.0 124.2 107.9 130.4 146.4 154.1 149.8 145.0 RVII 
 VIIIR94.4 103.6 111.5 123.0 106.6 125.7 140.8 148.3 145.7 140.2 RVIII 
 IXR88.1 96.5 103.2 115.8 99.6 121.7 136.4 140.7 141.2 135.4 RIX 
 X 91.8 103.3 108.6 119.6 104.4 124.0 139.3 145.6 144.7 138.7  X 
    

לוח יג/14.- מדדי שכר, שעות עבודה בתשלום,
משרות ומכירות (פדיון),
לפי עצמה טכנולוגית
הבסיס: 100.0 = 2004 - עמוד 2 מתוך 2
 טכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכלטכנולוגיה
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
מסורתית
טכנולוגיה
מעורבת-
עילית
טכנולוגיה
עילית
סך הכל 
 מכירות (פדיון) במחירים שוטפיםמשרות 
    
2010 127.0 126.2 154.1 142.8 137.7 99.2 103.3 111.1 118.2 106.6  2010
2011 133.6 141.5 185.3 139.4 148.9 98.4 106.6 111.8 121.8 108.2  2011
2010IX 113.2 108.3 147.8 141.3 128.4 98.4 103.1 111.4 119.4 106.6  IX2010
 X 129.1 134.8 149.5 125.8 134.1 98.8 104.4 112.5 120.0 107.4  X 
 XI 129.8 136.5 141.8 138.2 136.4 98.4 104.7 111.9 120.5 107.4  XI 
 XII 131.4 136.3 151.5 166.7 147.3 98.8 105.6 111.8 120.4 107.7  XII 
2011I 131.7 125.7 159.5 124.7 134.9 97.9 105.0 110.9 120.8 107.2  I2011
 II 122.9 123.4 155.2 129.7 132.4 96.8 105.1 110.0 121.1 106.8  II 
 III 146.9 151.1 201.8 161.8 164.8 97.9 105.2 111.3 121.2 107.4  III 
 IV 119.3 120.8 169.9 108.5 128.1 96.9 104.7 110.1 120.7 106.6  IV 
 V 142.9 148.2 196.5 129.9 152.6 97.8 105.3 111.3 121.4 107.4  V 
 VI 135.8 148.8 194.6 150.8 156.4 99.7 107.3 111.6 121.9 108.8  VI 
 VII 133.7 143.8 184.7 126.6 145.5 100.1 109.1 113.8 122.8 109.9  VII 
 VIII 143.2 148.6 213.8 122.7 154.7 99.9 109.3 113.3 122.6 109.8  VIII 
 IX 136.7 150.2 189.8 155.3 157.1 98.9 108.0 112.2 122.5 108.9  IX 
 X 125.3 137.3 177.5 132.7 142.0 98.0 106.6 111.9 122.2 108.1  X 
 XI 131.4 145.7 178.9 150.0 150.7 98.4 106.9 112.3 122.1 108.4  XI 
 XII 133.8 153.9 201.2 180.4 167.0 98.7 107.0 112.3 122.1 108.5  XII 
2012I 135.5 139.3 192.1 131.1 148.1 98.2 107.0 111.8 121.7 108.2  I2012
 II 130.6 140.6 183.2 126.2 143.5 98.2 106.6 111.2 121.9 108.0  II 
 III 148.0 154.6 214.4 152.2 165.9 98.3 107.0 110.9 122.0 108.1  III 
 IV 123.9 149.5 191.7 145.6 151.1 97.2 107.1 111.7 122.3 108.0  IV 
 V 143.3 171.1 215.7 158.3 170.1 97.4 107.3 112.6 122.6 108.3  V 
 VI 131.0 162.1 197.4 184.8 168.3 98.8 107.9 113.0 122.8 109.1  VI 
 VIIR144.3 169.0 203.2 162.1 168.2 99.3 108.6 113.7 123.6 109.7 RVII 
 VIIIR147.5 158.7 202.0 167.6 168.2 99.0 108.4 113.5 123.6 109.5 RVIII 
 IXR127.5 137.5 202.1 184.0 163.2 97.6 106.4 111.1 122.9 108.0 RIX 
 X 137.3 148.1 195.9 148.0 156.2 98.0 107.8 111.1 122.9 108.5  X