הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יג. תעשייה
לוח יג/1.- סיכום מדדי התעשייה(1)
הבסיס: 100.0 = 2004
 שכר לשעת עבודה בתשלוםשעות עבודה למעשהמשרות שכירמכירות (פדיון),
במחירים שוטפים
ייצור תעשייתי,
במחירים קבועים
 
 במחירים
קבועים
במחירים שוטפיםמגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
 מגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
 
       
2010 107.4 123.9 123.9 123.9 104.7 104.9 104.4 107.8 107.8 107.9 139.3 138.4 137.7 130.6 129.7 129.5  2010
2011 108.0 129.0 129.0 129.0 105.7 105.7 105.2 109.5 109.5 109.6 149.1 149.8 148.9 132.5 133.0 132.1  2011
2010IX 107.7 124.9 125.0 125.5 105.4 104.6 92.5 108.3 107.6 107.9 138.9 137.6 128.4 130.6 122.7 112.2  IX2010
 X 107.5 125.3 124.5 125.6 105.5 105.7 105.8 108.4 108.5 108.7 139.4 136.5 134.1 130.1 127.7 126.7  X 
 XI 106.2 125.8 125.9 124.3 105.5 105.5 109.5 108.5 108.5 108.7 140.4 139.3 136.4 129.9 127.8 130.1  XI 
 XII 108.9 126.3 127.0 128.0 105.6 105.5 109.1 108.6 108.8 109.0 141.8 134.2 147.3 130.1 128.6 136.8  XII 
2011I 107.8 126.8 126.8 126.9 105.6 105.3 108.3 108.7 109.0 108.6 143.3 145.1 134.9 130.5 131.3 128.4  I2011
 II 105.2 127.3 127.2 124.3 105.7 106.3 104.7 108.9 108.7 108.1 144.7 147.8 132.4 130.9 133.9 125.7  II 
 III 109.2 127.7 127.8 129.2 105.8 105.5 111.4 109.0 109.0 108.7 145.8 149.6 164.8 131.3 134.0 146.4  III 
 IV 108.4 128.1 127.9 129.0 105.9 105.7 92.9 109.2 108.7 108.0 146.6 143.1 128.1 131.4 129.6 114.0  IV 
 V 108.0 128.5 128.5 129.1 105.9 106.5 107.2 109.4 109.3 108.8 147.3 149.5 152.6 131.6 132.7 135.3  V 
 VI 106.9 128.8 129.2 128.4 105.9 106.0 106.4 109.5 109.9 110.3 148.1 144.8 156.4 131.8 130.2 135.7  VI 
 VII 107.9 129.2 128.5 129.2 105.9 105.9 108.5 109.7 110.2 111.4 149.2 146.1 145.5 132.2 131.4 133.3  VII 
 VIII 106.3 129.6 129.0 127.8 105.8 105.5 107.2 109.8 109.9 111.3 150.5 149.3 154.7 132.8 131.5 131.6  VIII 
 IX 109.4 129.9 130.8 131.4 105.7 105.9 103.0 109.9 110.2 110.4 151.8 152.2 157.1 133.5 132.6 131.9  IX 
 X 110.0 130.3 130.9 132.2 105.6 105.6 96.5 109.9 109.4 109.6 153.0 159.3 142.0 134.2 137.8 124.5  X 
 XI 107.0 130.7 130.3 128.5 105.5 104.9 108.7 109.9 109.7 109.9 154.1 153.9 150.7 134.6 135.2 136.7  XI 
 XII 109.6 131.1 130.6 131.6 105.5 105.7 107.9 110.0 109.8 110.0 154.9 156.7 167.0 134.8 135.3 141.8  XII 
2012I 109.0 131.5 131.0 131.0 105.4 105.7 110.6 110.0 110.1 109.6 155.7 155.3 148.1 134.8 134.7 134.1  I2012
 II 107.3 131.9 131.9 128.8 105.3 104.7 107.3 110.1 110.1 109.5 156.6 153.2 143.5 134.8 131.5 127.9  II 
 III 111.2 132.3 132.4 134.1 105.1 105.6 106.6 110.1 109.9 109.6 157.8 155.0 165.9 134.9 132.4 137.5  III 
 IV 110.3 132.7 133.0 134.2 104.9 105.0 96.3 110.1 110.2 109.5 159.3 159.4 151.1 135.4 137.0 128.9  IV 
 V 109.9 133.0 133.1 133.7 104.6 104.6 108.3 110.1 110.2 109.8 160.8 162.6 170.1 136.2 137.0 144.0  V 
 VI 109.2 133.4 133.2 132.5 104.3 104.0 105.6 110.0 110.2 110.6 162.2 155.9 168.3 137.2 134.9 141.1  VI 
 VIIR110.3 133.8 133.5 133.9 103.9 104.2 110.0 109.9 109.9 111.3 163.3 163.7 168.2 138.1 138.1 144.4 RVII 
 VIIIR108.7 134.2 134.5 133.2 103.6 103.6 104.0 109.9 109.6 111.1 164.1 166.1 168.2 138.8 143.1 139.5 RVIII 
 IXR110.0 134.6 134.2 134.8 103.4 103.3 92.0 109.8 109.3 109.5 164.7 171.2 163.2 139.2 139.9 129.0 RIX 
 X 111.9 135.1 135.6 137.0 103.2 103.1 99.8 109.8 109.8 110.0 165.2 163.5 156.2 139.3 137.8 129.6  X 
       
 (1) המדדים של הייצור התעשייתי, של מספר משרות שכיר ושל שעות העבודה למעשה,
       המתייחסים לסך כל התעשייה בחודש האחרון, הם אומדנים ראשוניים
       המחושבים על פי דיווח של כ-50% מהמפעלים המשתתפים במדגם.