הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2006
יד. אנרגיה
לוח יד/1.- תמצית מאזני האנרגיה של ישראל
אלפי שעט"ן (שווה ערך לטון נפט)
 שימושים סופייםאספקת
אנרגיה
ראשונית
- סך כולל(1)
 
 מוצרי אנרגיה מותמריםאנרגיה בסיסיתמזה:
שימוש שלא כמקור
אנרגיה
סך הכלהתמרת
אנרגיה
 
 חשמלמוצרי נפטסך הכלמזה:
שימוש שלא כמקור
אנרגיה
סך הכל 
 מזה:
שימוש
שלא
כמקור
אנרגיה
סך הכל 
 (10)(9)(8)(7)=(8)+(10)(6)(5)(4)(3)=(5)+(7)(2)(1)=(2)+(3) 
   
1980 941.5 107.2 4,134.5 5,076.0 0.3 351.5 107.5 5,427.3 2,478.6 7,905.9  1980
1985 1,174.1 67.3 4,116.0 5,290.1 0.6 328.9 67.9 5,619.2 2,875.2 8,494.3  1985
1990 1,586.6 126.8 5,238.0 6,824.6 0.0 411.0 126.8 7,236.0 3,800.0 11,036.0  1990
1995 2,313.4 248.4 7,792.0 10,105.4 0.0 503.1 248.4 10,608.6 4,955.4 15,564.3  1995
2000 3,258.0 250.3 8,913.2 12,171.2 0.0 637.1 250.3 12,808.2 6,690.8 19,499.2  2000
2002 3,434.0 296.7 8,924.9 12,358.9 0.0 680.1 296.7 13,039.0 7,000.7 20,039.8  2002
2003 3,562.6 308.1 8,934.4 12,497.0 0.0 720.5 308.1 13,217.6 6,797.8 20,015.2  2003
2004 3,678.9 248.2 8,608.8 12,287.7 0.0 751.8 248.2 13,039.7 7,688.5 20,728.2  2004
2005 3,778.9 198.3 8,606.6 12,385.5 0.0 765.3 198.3 13,151.1 7,853.6 21,004.9  2005
2004VII-IX1,032.5 67.6 2,192.1 3,224.6 0.0 188.1 67.6 3,412.8 2,174.4 5,587.2 VII-IX2004
 X-XII923.3 56.1 2,030.3 2,953.6 0.0 188.3 56.1 3,141.9 1,903.8 5,045.7 X-XII 
2005I-III910.1 47.1 2,224.7 3,134.8 0.0 188.3 47.1 3,323.1 1,878.6 5,201.8 I-III2005
 IV-VI879.8 50.0 2,158.9 3,038.7 0.0 187.1 50.0 3,225.9 1,782.0 5,008.0 IV-VI 
 VII-IX1,093.7 50.9 2,179.5 3,273.2 0.0 188.0 50.9 3,461.4 2,336.6 5,798.0 VII-IX 
 X-XII895.3 50.3 2,043.5 2,938.8 0.0 201.9 50.3 3,140.7 1,856.4 4,997.1 X-XII 
2006I-III926.7 38.0 2,116.9 3,043.6 0.0 187.8 38.0 3,231.4 1,972.2 5,203.5 I-III2006
 IV-VI918.8 44.0 2,072.7 2,991.5 0.0 188.0 44.0 3,179.7 1,887.2 5,066.8 IV-VI 
2004VII360.5 23.6 726.5 1,087.0 0.0 62.7 23.6 1,149.7 771.8 1,921.5 VII2004
 VIII347.9 24.0 775.7 1,123.6 0.0 62.9 24.0 1,186.6 774.9 1,961.5 VIII 
 IX324.1 20.0 689.9 1,014.0 0.0 62.5 20.0 1,076.5 627.7 1,704.2 IX 
 X314.0 19.1 625.7 939.7 0.0 62.8 19.1 1,002.5 617.0 1,619.5 X 
 XI282.4 15.5 628.2 910.6 0.0 62.8 15.5 973.4 601.4 1,574.8 XI 
 XII326.9 21.5 776.4 1,103.3 0.0 62.7 21.5 1,166.0 685.4 1,851.4 XII 
2005I330.5 14.9 751.4 1,081.9 0.0 62.9 14.9 1,144.8 682.5 1,827.3 I2005
 II294.6 11.6 694.4 989.0 0.0 62.7 11.6 1,051.7 606.4 1,658.2 II 
 III285.0 20.6 778.9 1,063.9 0.0 62.7 20.6 1,126.6 589.7 1,716.3 III 
 IV268.0 18.1 681.4 949.4 0.0 62.1 18.1 1,011.5 553.8 1,565.3 IV 
 V295.9 17.0 726.0 1,021.9 0.0 62.8 17.0 1,084.7 591.0 1,675.8 V 
 VI315.9 14.9 751.5 1,067.4 0.0 62.2 14.9 1,129.7 637.2 1,766.9 VI 
 VII373.8 15.6 704.1 1,077.9 0.0 62.6 15.6 1,140.6 781.3 1,921.9 VII 
 VIII377.4 17.1 763.7 1,141.1 0.0 62.7 17.1 1,203.9 843.4 2,047.3 VIII 
 IX342.5 18.2 711.7 1,054.2 0.0 62.7 18.2 1,116.9 711.9 1,828.8 IX 
 X294.8 12.4 602.8 897.6 0.0 62.5 12.4 960.1 590.8 1,550.9 X 
 XI286.8 17.6 721.2 1,008.0 0.0 69.2 17.6 1,077.2 613.4 1,690.6 XI 
 XII313.7 20.3 719.5 1,033.2 0.0 70.2 20.3 1,103.4 652.2 1,755.6 XII 
2006I341.4 13.6 770.5 1,111.9 0.0 62.9 13.6 1,174.7 714.3 1,889.0 I2006
 II292.1 9.7 622.0 914.1 0.0 62.2 9.7 976.3 625.6 1,601.9 II 
 III293.2 14.7 724.4 1,017.6 0.0 62.7 14.7 1,080.4 632.3 1,712.6 III 
 IV276.6 12.5 659.7 936.3 0.0 62.7 12.5 999.1 586.4 1,585.4 IV 
 V305.1 15.9 727.7 1,032.8 0.0 62.8 15.9 1,095.6 603.6 1,699.2 V 
 VI337.1 15.6 685.3 1,022.4 0.0 62.5 15.6 1,085.0 697.2 1,782.2 VI 
   
 (1) היבוא בתוספת ייצור מקומי של אנרגיה בסיסית,
       ההפרשים במלאי וההפרשים הסטטיסטיים, ובניכוי
       היצוא ותדלוק אניות.