הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/5.- שטח הבנייה שלא למגורים,
לפי שלב, ייעוד ויוזם בנייה(1)
אלפי מ"ר - עמוד 1 מתוך 2
 גמר בנייה 
 חקלאותבנייני
ציבור
תעשייההארחה, מסחר
ושירותים עסקיים
סך הכל 
   
 סך הכל 
2008R 359 585 587 311 1,842  R2008
2009R 325 676 516 507 2,024  R2009
2010R 431 693 567 533 2,224  R2010
2011R 457 561 675 600 2,293  R2011
2009 I-III 114 144 220 110 588  I-III 2009
 IV-VI 94 163 132 136 525  IV-VI 
 VII-IX 58 235 106 148 547  VII-IX 
 X-XII 59 134 58 113 364  X-XII 
2010 I-III 114 165 149 208 636  I-III 2010
 IV-VI 92 129 142 104 467  IV-VI 
 VII-IX 115 263 140 88 606  VII-IX 
 X-XII 110 136 136 133 515  X-XII 
2011 I-III 77 83 127 109 396  I-III 2011
 IV-VI 110 168 198 78 554  IV-VI 
 VII-IX 115 149 165 238 667  VII-IX 
 X-XII 155 161 185 175 676  X-XII 
2012 I-IIIR102 207 115 155 579 RI-III 2012
 IV-VIR124 137 182 217 660 RIV-VI 
 VII-IX*70 172 94 90 426 *VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 239 12 252  2008
2009 242 246  2009
2010 291 293  2010
2011 249 253  2011
2009 I-III 48 49  I-III 2009
 IV-VI 46 47  IV-VI 
 VII-IX 88 89  VII-IX 
 X-XII 60 61  X-XII 
2010 I-III 49 49  I-III 2010
 IV-VI 72 74  IV-VI 
 VII-IX 122 122  VII-IX 
 X-XII 48 48  X-XII 
2011 I-III 33 33  I-III 2011
 IV-VI 78 78  IV-VI 
 VII-IX 89 90  VII-IX 
 X-XII 49 52  X-XII 
2012 I-III 59 60  I-III 2012
 IV-VI 42 44  IV-VI 
 VII-IX 96 96  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 358 346 587 299 1,590  2008
2009 324 434 516 504 1,778  2009
2010 430 402 567 532 1,931  2010
2011 454 312 674 600 2,040  2011
2009 I-III 113 96 220 110 539  I-III 2009
 IV-VI 94 117 132 135 478  IV-VI 
 VII-IX 58 147 106 147 458  VII-IX 
 X-XII 59 74 58 112 303  X-XII 
2010 I-III 114 116 149 208 587  I-III 2010
 IV-VI 91 57 142 103 393  IV-VI 
 VII-IX 115 141 140 88 484  VII-IX 
 X-XII 110 88 136 133 467  X-XII 
2011 I-III 77 50 127 109 363  I-III 2011
 IV-VI 110 90 198 78 476  IV-VI 
 VII-IX 115 60 164 238 577  VII-IX 
 X-XII 152 112 185 175 624  X-XII 
2012 I-III 101 148 115 155 519  I-III 2012
 IV-VI 124 95 182 215 616  IV-VI 
 VII-IX 70 76 94 90 330  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 (1) כולל תוספת שטח לבנייה קיימת.

לוח טו/5.- שטח הבנייה שלא למגורים,
לפי שלב, ייעוד ויוזם בנייה(1)
אלפי מ"ר - עמוד 2 מתוך 2
 התחלת בנייה 
 חקלאותבנייני
ציבור
תעשייההארחה, מסחר
ושירותים עסקיים
סך הכל 
   
 סך הכל 
2008R 325 630 691 752 2,398  R2008
2009R 340 693 562 713 2,308  R2009
2010R 422 776 429 905 2,532  R2010
2011R 497 796 596 836 2,725  R2011
2009 I-III 80 268 150 170 668  I-III 2009
 IV-VI 101 106 154 98 459  IV-VI 
 VII-IX 99 180 81 141 501  VII-IX 
 X-XII 60 139 177 304 680  X-XII 
2010 I-III 116 206 92 232 646  I-III 2010
 IV-VI 90 231 145 126 592  IV-VI 
 VII-IX 69 199 107 330 705  VII-IX 
 X-XII 147 140 85 217 589  X-XII 
2011 I-III 166 255 190 235 846  I-III 2011
 IV-VI 117 113 110 321 661  IV-VI 
 VII-IX 116 262 145 148 671  VII-IX 
 X-XII 98 166 151 132 547  X-XII 
2012 I-IIIR137 277 185 218 817 RI-III 2012
 IV-VIR59 151 179 113 502 RIV-VI 
 VII-IX*39 182 198 200 619 *VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה ציבורית 
2008 230 231  2008
2009 241 251  2009
2010 306 308  2010
2011 387 391  2011
2009 I-III 54 59  I-III 2009
 IV-VI 52 52  IV-VI 
 VII-IX 85 85  VII-IX 
 X-XII 50 55  X-XII 
2010 I-III 89 90  I-III 2010
 IV-VI 73 73  IV-VI 
 VII-IX 84 85  VII-IX 
 X-XII 60 60  X-XII 
2011 I-III 123 123  I-III 2011
 IV-VI 58 61  IV-VI 
 VII-IX 161 161  VII-IX 
 X-XII 45 46  X-XII 
2012 I-III 114 115  I-III 2012
 IV-VI 89 91  IV-VI 
 VII-IX 69 69  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 בנייה ביזמה פרטית 
2008 325 400 691 751 2,167  2008
2009 340 452 557 708 2,057  2009
2010 421 470 428 905 2,224  2010
2011 494 409 596 835 2,334  2011
2009 I-III 80 214 145 170 609  I-III 2009
 IV-VI 101 54 154 98 407  IV-VI 
 VII-IX 99 95 81 141 416  VII-IX 
 X-XII 60 89 177 299 625  X-XII 
2010 I-III 116 117 91 232 556  I-III 2010
 IV-VI 90 158 145 126 519  IV-VI 
 VII-IX 68 115 107 330 620  VII-IX 
 X-XII 147 80 85 217 529  X-XII 
2011 I-III 166 132 190 235 723  I-III 2011
 IV-VI 114 55 110 321 600  IV-VI 
 VII-IX 116 101 145 148 510  VII-IX 
 X-XII 98 121 151 131 501  X-XII 
2012 I-III 137 163 185 217 702  I-III 2012
 IV-VI 59 62 179 111 411  IV-VI 
 VII-IX 39 113 198 200 550  VII-IX 
 X-XII   X-XII 
   
 (1) כולל תוספת שטח לבנייה קיימת.