הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 11/2012
טו. בינוי
לוח טו/6.- חודשי בנייה - ממוצע לדירה ולבניין
בבניינים למגורים שבנייתם הסתיימה,(1)
לפי יוזם בנייה
 לבניין(2)לדירה(2) 
 בנייה ביזמה
פרטית
בנייה ביזמה
ציבורית
סך הכלבנייה ביזמה
פרטית
בנייה ביזמה
ציבורית
סך הכל 
    
1995 18.6 22.0 19.3 20.6 24.2 21.5  1995
1996 19.0 20.7 19.5 20.2 20.9 20.5  1996
1997 19.9 22.5 20.8 21.3 23.1 22.0  1997
1998 19.8 22.4 20.9 22.0 23.2 22.5  1998
1999 20.0 20.2 20.1 22.5 23.9 23.1  1999
2000 20.4 19.5 19.9 23.7 24.3 23.9  2000
2001 19.6 17.7 18.6 22.0 23.9 22.7  2001
2002 19.5 23.1 21.3 23.8 26.4 24.8  2002
2003 19.1 23.2 21.6 24.2 26.5 25.0  2003
2004 21.2 22.1 21.7 24.5 28.1 25.8  2004
2005 21.9 15.3 17.5 26.1 26.0 26.1  2005
2006 20.6 20.8 20.7 24.2 26.2 24.7  2006
2007 20.1 22.8 21.5 23.6 25.7 24.2  2007
2008 20.7 23.0 21.8 25.0 26.9 25.4  2008
2009 20.8 24.5 22.9 24.9 30.8 26.4  2009
2010R 20.1 21.5 20.8 24.7 29.5 25.8  R2010
2011R 18.3 23.2 20.0 23.7 28.7 24.7  R2011
2007 I-III 18.2 21.3 19.9 22.8 27.7 24.1  I-III 2007
 IV-VI 21.8 25.2 23.7 25.3 22.3 24.5  IV-VI 
 VII-IX 19.3 23.5 21.1 22.9 23.5 23.1  VII-IX 
 X-XII 21.2 20.6 20.9 24.1 27.3 25.1  X-XII 
2008 I-III 19.6 23.6 21.1 24.8 29.8 25.8  I-III 2008
 IV-VI 19.0 24.7 21.7 23.8 27.4 24.5  IV-VI 
 VII-IX 19.9 20.5 20.1 26.0 24.4 25.7  VII-IX 
 X-XII 23.8 23.3 23.6 25.3 25.6 25.3  X-XII 
2009 I-III 21.5 23.2 22.3 26.3 33.6 28.4  I-III 2009
 IV-VI 21.4 23.7 22.6 25.8 27.5 26.2  IV-VI 
 VII-IX 21.3 26.7 23.9 25.4 34.7 27.7  VII-IX 
 X-XII 19.1 24.7 23.0 21.9 26.7 23.2  X-XII 
2010 I-III 19.9 17.6 18.7 22.4 27.0 23.7  I-III 2010
 IV-VI 19.8 26.0 23.3 25.1 30.8 26.8  IV-VI 
 VII-IX 20.5 21.2 20.7 24.5 31.0 25.2  VII-IX 
 X-XII 20.0 20.8 20.4 26.2 29.9 27.1  X-XII 
2011 I-III 18.1 27.8 20.3 22.6 29.5 24.0  I-III 2011
 IV-VI 17.9 23.7 19.8 25.1 31.8 26.2  IV-VI 
 VII-IX 17.9 20.1 18.8 23.5 20.3 22.9  VII-IX 
 X-XII 19.3 22.8 20.7 23.7 32.3 25.5  X-XII 
2012 I-IIIR17.5 26.3 20.9 24.3 29.4 25.7 RI-III 2012
 IV-VIR17.6 17.1 17.4 24.3 23.3 24.0 RIV-VI 
 VII-IX*18.6 22.5 19.8 24.4 25.4 24.6 *VII-IX 
 X-XII    X-XII 
    
 (1) לא כולל דירות בבניינים בני 1-2 דירות שלא למכירה הנבנות
       ביזמה פרטית, תוספות לבניינים קיימים ואומדנים עבור
       פיגורים בדיווח לבנייה בלתי חוקית.
 (2) בחישוב ממוצע חודשי הבנייה של בניינים, ניתן משקל שווה
       לכל בניין, ללא קשר למספר הדירות שבו. חישוב
       ממוצע חודשי הבנייה של דירות מתבסס
       על חודשי הבנייה של הבניינים, תוך שקלולם
       לפי מספר הדירות שבהם.