הופק לאחרונה עבור הירחון הסטטיסטי לישראל מס' 12/2012
יז. תחבורה ותקשורת
לוח יז/3.- תנועה אווירית בין-לאומית של נוסעים,
לפי נמל תעופה וסוג טיסה(1)
אלפים
 דרך נמל תעופה אילת(2)דרך נמל תעופה בן גוריוןסך הכל 
 יוצאיםנכנסיםסך הכל 
 יוצאיםנכנסיםסך הכלמזה:
בטיסות
שכר
סך הכלמזה:
בטיסות
שכר
סך הכלמגמהמנוכי
עונתיות
נתונים
מקוריים
מזה:
בטיסות
שכר
סך הכל 
     
2007 41.2  41.2  82.4  1,111.9  5,046.6  1,112.7  5,022.2   10,068.8  2,254.0  10,151.2   2007
2008 50.0  52.2  102.2  1,228.9  5,533.4  1,212.7  5,498.4   11,031.9  2,505.6  11,134.1   2008
2009 52.2  52.1  104.3  941.8  5,247.4  933.2  5,221.7   10,469.1  1,948.9  10,573.5   2009
2010 61.5  62.9  124.5  979.3  5,742.9  975.1  5,703.6   11,446.5  2,056.7  11,570.9   2010
2011 70.5  69.3  139.8  1,079.0  6,113.0  1,077.7  6,090.2   12,203.2  2,296.5  12,343.0   2011
2009X3.3  5.8  9.1  98.2  497.7  109.5  567.4  902.2  908.8  1,065.1  215.8  1,074.2  X2009
 XI8.7  7.0  15.7  31.2  383.5  31.0  349.0  913.7  892.5  732.4  75.0  748.1  XI 
 XII5.0  6.4  11.4  26.1  325.4  29.3  367.0  923.6  914.7  692.4  64.2  703.8  XII 
2010I5.3  3.4  8.7  29.6  352.7  26.1  308.3  931.9  935.5  661.0  63.0  669.7  I2010
 II4.7  6.6  11.3  27.6  307.3  26.1  316.0  938.0  938.2  623.3  62.5  634.6  II 
 III8.4  9.6  18.0  65.6  463.8  49.5  431.6  941.6  946.9  895.4  129.7  913.4  III 
 IV8.4  6.5  15.0  58.3  416.7  74.3  461.1  942.7  958.1  877.9  144.9  892.8  IV 
 V6.8  4.6  11.4  77.0  487.1  71.9  464.5  942.5  964.6  951.6  158.7  963.1  V 
 VI1.3  1.1  2.4  83.6  505.5  79.7  475.1  942.7  919.1  980.6  165.0  982.9  VI 
 VII0.9  1.4  2.3  142.4  625.0  129.1  577.8  945.2  912.5  1,202.8  272.9  1,205.1  VII 
  VIII2.3  1.8  4.1  192.4  731.5  199.7  747.9  951.2  951.4  1,479.3  394.2  1,483.4  VIII 
 IX1.2  1.6  2.8  157.7  570.4  149.1  550.7  960.8  955.8  1,121.1  309.3  1,123.9  IX 
 X6.5  9.4  15.9  73.9  510.2  95.6  592.8  972.9  974.3  1,103.0  183.4  1,118.9  X 
 XI9.5  8.0  17.6  38.1  425.5  39.5  383.4  985.9  985.1  809.0  93.4  826.5  XI 
 XII6.2  8.8  15.0  33.1  347.3  34.5  394.4  998.1  1,003.5  741.7  79.8  756.7  XII 
2011I8.0  5.1  13.1  33.7  382.8  32.4  336.4  1,008.3  1,010.5  719.2  79.2  732.3  I2011
 II6.3  7.6  13.9  31.2  334.6  29.5  344.4  1,016.2  1,023.8  679.0  74.6  692.9  II 
 III11.3  11.8  23.1  46.9  429.9  45.9  430.8  1,022.1  1,027.3  860.7  115.8  883.8  III 
 IV12.0  11.4  23.4  93.8  526.7  93.3  517.2  1,026.3  997.6  1,043.9  210.5  1,067.3  IV 
 V6.8  4.8  11.6  70.8  502.4  65.1  502.0  1,029.2  1,007.4  1,004.4  147.4  1,016.0  V 
 VI1.6  0.9  2.5  114.2  562.1  106.5  529.3  1,030.7  1,057.6  1,091.4  223.2  1,093.9  VI 
 VII0.7  1.1  1.8  174.3  698.0  162.5  653.1  1,030.5  1,044.3  1,351.2  338.6  1,353.0  VII 
  VIII1.6  1.2  2.8  211.8  768.7  216.3  785.5  1,028.2  1,040.3  1,554.2  430.9  1,556.9  VIII 
 IX2.3  2.8  5.1  137.1  573.0  135.3  582.3  1,024.3  1,019.7  1,155.3  277.6  1,160.4  IX 
 X5.1  7.2  12.3  100.2  543.4  120.3  613.6  1,019.2  968.7  1,156.9  232.8  1,169.2  X 
 XI9.3  7.4  16.7  38.0  428.2  42.5  402.5  1,014.0  1,022.3  830.8  97.2  847.5  XI 
 XII5.6  7.9  13.6  26.8  363.2  28.3  393.1  1,009.6  1,037.7  756.3  68.6  769.9  XII 
2012I8.2  5.6  13.8  26.4  387.9  25.6  356.5  1,007.0  1,005.0  744.4  65.8  758.2  I2012
 II5.7  6.7  12.4  22.4  341.4  21.7  344.5  1,007.0  1,006.7  685.9  56.6  698.3  II 
 III9.6  9.7  19.3  42.7  450.8  42.1  436.1  1,009.8  991.6  886.8  104.1  906.1  III 
 IV9.1  8.4  17.6  63.9  491.0  68.2  526.6  1,015.1  999.0  1,017.6  149.6  1,035.1  IV 
 V3.9  2.6  6.5  73.5  523.0  64.6  495.0  1,022.2  1,035.3  1,017.9  144.6  1,024.4  V 
 VI0.0  0.0  0.0  99.4  562.3  93.5  533.1  1,029.6  1,031.9  1,095.4  193.0  1,095.4  VI 
     
 (1) לא כולל נוסעים במעבר ובטיסות לא-מסחריות.
 (2) כולל טיסות סדירות של אל-על דרך אילת.