​​​​​​​​​​דו"ח ההתקשרויות הינו דו"ח התקשרות עם ספקים, חברות וגופים פרטיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הדו"ח מכיל את נתוני ופרטי ההתקשרות במהלך שנה קלנדרית (4 רבעונים).

הנתונים בדו"ח מסווגים לפי נושא, מטרת ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים.

 

בשנים האחרונות דוחות ההתקשרות של הלמ"ס וכלל משרדי הממשלה והרשויות הציבוריות, מתפרסמים באופן שוטף באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע והנם פתוחים ונגישים לציבור.
https://www.gov.il/he/departments/foi/govil-landing-page