מורשי החתימה בלמ"ס בהתאם לחוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951, הם נושאי המשרות המפורטים להלן:
הסטטיסטיקן הלאומי בפועל פרופ' ירון פלוס - ללא הגבלה.
סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש - גב' סיגלית סוסנה - עד לסכום של 1,000,000 ש"ח

 

כל אחד מהמורשים האמורים יחתום יחד עם חשב בכיר של הלמ"ס - מר מורד פרץ .
מספר חשבון ההכנסות של הלמ"ס בבנק הדואר הינו 0054041 
מספר חשבון ההוצאות של הלמ"ס בבנק הדואר הינו 0025589
מספר חשבון הסילוקין של הלמ"ס בחשב הכללי הינו 20.50.05.04.64.00.0

 מורד פרץ

חשב בכיר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה