פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985​

הזמנות רכש ליום 13.02.20

דו"ח התחייבויות חדשות שנוצרו מתחילת 2020 עד 31.7.2020

​בהתאם להודעת התכ"ם 1.2.0.6.1 בנושא "הנחיות לביצוע התקציב לשנת 2020", יפרסם כל משרד באתר האינטרנט דיווח אודות כל החלטה שהתקבלה בעניין הוצאות המשרד.