מילוני למ"ס


רשימת מילונים ופרמטרים בנספח בהמשך.

חיפוש כללי

תבנית

{https://api.cbs.gov.il/dictionary/{subject}/{resource

פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל
subjectstringקבוצת שיוך
 
resourcestringשם המילון
 
qstringטקסט לחיפוש
""
string_match_type

BEGINS_WITH

CONTAINS

EQUALS

סוג החיפוש
begins_with
sortstring+field/-field
שדה למיון
""
expand

True/false

up/down

resource1.resource2,

resource3….

 האם להרחיב ולהציג גם מילונים קשורים. 

true
fieldsF1,f2,r2.f3,r2.f4

רשימת שדות להצגה 

(field/resource.field)

*
filterf1={xxx}&f2={xxx} מסנן
 
PageInt>0מספר הדף
1
Page_sizeInt>0גודל הדף

100

Max: 250

*תמיכה בדפדוף

 

דוגמאות

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities

הרחבה -   expand

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?expand=true&format=xml&download=False&page=1&page_size=50

 

שאילתא -   q

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?q=jer&expand=false& format=xml&download=False&page=1&page_size=50

 

מיון – sort

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?expand=false&sort=name_heb&format=xml&download=False&page=1&page_size=50

 

שדות להצגה – fields

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?expand=false&fields=name_eng,name_heb&format=xml&download=False&page=1&page_size=50

סינון לפי ערכי שדות-  filter

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?organization=2&district=6&expand=false&format=xml&download=False&page=1&page_size=50

תוצאה

בהתאם למילון המבוקש

חיפוש פרטני

תבנית

https://api.cbs.gov.il/dictionary/{subject}/{resource}/{id}

פרמטרים

מאפיין סוג הסבר ברירת מחדל
subjectstringקבוצת שיוך
 
resourcestring
שם המילון
 
idstring

id1,id2,id3 ...
id לחיפוש , מילון מסוים
 
sort+-F1,+-f2

+field/-field
 
expandTrue/false/up/down/resource1.resource2, resource3…. true
fieldsF1,f2,r2.f3,r2.f4

Fields list

(field/resource.field)

*
PageInt>0Page number1
Page_sizeInt>0Page size

100

Max: 250

*תמיכה בדפדוף

דוגמאות


https://api.cbs.gov.il/Dictionary/Geo/localities/7?expand=true

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities?id=7&expand=true&format=xml&download=False&page=1&page_size=50

 

תוצאה

בהתאם למילון המבוקש

נספח


רשימת מילונים

קבוצה - Subject מילון  - Resource
Geodistricts
Geo
population_groups
Geomunicipal_or_council_status
Geo
metropolins
Geo
natural_areas
Geo
organizational_affiliations
Geoplanning_committee
Georegions
Georeligions
Geolocality_types
Geo
localities

רשימת פרמטרים

פרמטרים ייחודיים

פרמטרים משותפים

 

פרמטר תיאור
id

זיהוי מילון מסויים , מהווה מפתח יחד עם השנה


Year

שנה לחיפוש , מהווה מפתח יחד עם id 

ברירת מחדל שנה אחרונה שקיימת

 
 
name_hebשם בעברית
name_engשם באנגלית 


פרמטרים ייחודיים

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/localities

מילון פרמטר
localities
year
localitiesid
localitiesname_heb
localitiesname_eng
localities
district
localitiesregion
localitiesnatural_area
localitiesplanning_committee
localitiesmunicipal_or_council_status_symbol
localitiesmetropolin
localitieslocality_type
localitiesorganization
localitiesreligion
localitiestotal_population
localitiestotal_jews_and_others
localitiestotal_jews
localitiestotal_arabs

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/districts

מילון פרמטר
districtsyear
districtsid
districtsname_heb
districtsname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/regions

מילון פרמטר
regionsyear
regionsid
regionsname_heb
regionsname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/natural_areas

מילון פרמטר
natural_areasyear
natural_areasid
natural_areasname_heb
natural_areasname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/planning_committee

מילון פרמטר
planning_committeeyear
planning_committeeid
planning_committeename_heb
planning_committeename_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo

מילון פרמטר
municipal_or_council_statusyear
municipal_or_council_statusid
municipal_or_council_statusname_heb
municipal_or_council_statusname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/Metropolins

מילון פרמטר
metropolinsyear
metropolinsid
metropolinsname_heb
metropolinsname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/locality_types

מילון פרמטר
locality_typesyear
locality_typesid
locality_typesname_heb
locality_typesname_eng


https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/organizational_affiliations

מילון פרמטר
organizational_affiliationsyear
organizational_affiliationsid
organizational_affiliationsname_heb
organizational_affiliationsname_eng


https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo/Religions

מילון פרמטר
religionsyear
religionsid
religionsname_heb
religionsname_eng

 

https://api.cbs.gov.il/Dictionary/geo

מילון פרמטר
population_groupsyear
population_groupsid
population_groups
name_heb
population_groupsname_eng