​​

רישיון פתוח למידע באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של מדינת ישראל (להלן: המשרד). תוכן האתר הנ"ל (להלן: המידע) מוגן בזכויות יוצרים המצויות בבעלות מדינת ישראל או בבעלותם של צדדי ג'.  

השימוש במידע מותר אך ורק בהתאם לתנאי רישיון זה. המשרד רשאי לשנות את תנאי רישיון זה בכל עת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר האינטרנט של המשרד. השימוש במידע כפוף לתנאי הרישיון התקפים נכון לתאריך ולשעת כריית המידע מהאתר.  

הגדרות

ברישיון זה:

'"מידע" – יצירה המוגנת לפי דיני זכויות יוצרים ומונגשת לציבור באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, לרבות: לקט של נתונים (לרבות מאגרי מידע וקובצי נתונים), טבלאות, גרפים, תרשימים, תצלומים, איורים, סרטונים וטקסט – הכול כפוף לאמור בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. למותר לציין כי על פי סעיפים 6-5 לחוק הנ"ל, אין זכויות יוצרים בחוקים, בתקנות, בדברי הכנסת ובהחלטות שיפוטיות של בית משפט או של כל רשות שלטונית המפעילה סמכות שפיטה על פי דין. כמו כן, אין זכויות יוצרים ברעיון, בתהליך ובשיטת ביצוע, במושג מתמטי, בעובדה או בנתון ובחדשות היום כשלעצמם, אולם על דרך ביטוים חלות זכויות יוצרים.

"שימוש" – עשיית מעשה במידע המוגבל על ידי דיני זכויות יוצרים, ללא קשר למדיום שבו מצוי המידע, וכולל (אך לא מוגבל) העתקה, הפצה, העמדה לרשות הציבור, יצירת יצירות נגזרות ושינוי הנחוץ מבחינה טכנית כדי להשתמש בו במצב שונה או בפורמט שונה.

"מוצר ערך מוסף" – כל מוצר, שירות או יישום שיצרת באמצעות התאמת המידע למוצר או הכללתו במוצר באופן מלא או חלקי, לפי תנאי רישיון זה.

"אתה" - לרבות אדם או גוף משפטי או גוף מאוגד.

לשון זכר – כוללת פנייה לזכר ולנקבה.

שימוש במידע על פי רישיון זה

שימוש במידע כמוהו כהסכמה לתנאי רישיון זה, ככל שהסכמה זו נדרשת על פי דין.

רישיון זה מעניק לך רישיון עולמי, ללא תמלוגים, בלתי מוגבל בזמן ולא בלעדי לשימוש במידע כפוף לתנאים שלהלן.

רישיון זה אינו גורע משימושים המותרים על פי חוק, לרבות הגנת השימוש ההוגן ולרבות שימוש בעובדות ובנתונים כשלעצמם, בדרך שאינה מפרה את ההגנה על מקוריות בחירת הנתונים וסידורם. 

שימושים מותרים

אתה רשאי להעתיק את המידע, להפיץ אותו, להעמיד אותו לרשות לציבור, לשדר אותו וליצור ממנו יצירות נגזרות והתאמות בכל מדיום או פורמט.

אתה רשאי לבצע שינויים טכניים במידע, הדרושים על מנת לממש את תנאי השימוש על פי רישיון זה בכל מדיום או פורמט, ובלבד שהם אכן נדרשים.

אתה רשאי לעשות שימוש במידע באופן מסחרי ובאופן שאינו מסחרי.

שימושים אסורים

אינך רשאי לעשות במידע את השימושים הבאים, בין במעשה ובין במחדל:

·         להציג את המידע באופן מטעה;

·         להציג את המידע באופן הרומז כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או מדינת ישראל, מעניקה לך, או לשימוש שאתה עושה במידע, חסות או גושפנקה כלשהן;

·         לעשות שימוש במידע באופן המפר חוק או דין;

·         לעשות שימוש במידע באופן שיביא לפגיעה בפרטיותו של אדם, לרבות הצלבת המידע עם מקורות מידע אחרים כדי לנסות לזהות אדם, עסק או ארגון מסוימים;

·         להציג את המידע כך שייווצר הרושם שקיבלת מידע מזוהה, או שהייתה לך גישה למידע מזוהה, המוחזק בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על אודות אדם, עסק או ארגון מזוהים.

ציון מקור המידע

בשימוש במידע עליך לציין את מקור המידע בדרך הבאה, אלא אם כן נכתב במפורש אחרת:

"הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), [שם הקובץ/מוצר], [(תאריך כריית המידע מהאתר)], ניתן לצפייה באתר: [קישורית למידע עצמו] מועתק ומופץ כמות שהוא – as is – על פי רישיון שימוש של הלמ"ס בכתובת אתר האינטרנט[קישורית לתנאי השימוש באתר]."

לדוגמה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), תעשייה, כרייה וחציבה מדדים וסיכומים שנתיים 2013, (23/11/2015), ניתן לצפייה באתר, מועתק ומופץ כמות שהוא – as is – על פי רישיון שימוש של הלמ"ס בכתובת אתר האינטרנט.

בשימוש בנתונים שנשאבו מן המידע באופן שאיננו שומר על מקוריות בחירת הנתונים וסידורם, אין לציין את מקור המידע.

היקף תחולת רישיון זה

רישיון זה אינו חל על:

·         מידע אישי;

·         מידע שהגישה אליו הושגה שלא כדין ו/או שלא ברשות לרבות בעקיפת אמצעים טכנולוגיים האמורים להגן עליו;

·         לוגו המשרד או המדינה, למעט מקרים שבהם הם מהווים חלק בלתי נפרד ממסמך;

·         זכויות צד ג' במידע שהמשרד אינו רשאי להעמיד לרשות הציבור תחת רישיון זה;

·         ניירות עבודה ומחקרים המתפרסמים באתר זה באחריות המחברים בלבד. מותר לעשות בהם שימוש לפי המגבלות והחריגים הקבועים בדין, לרבות שימוש הוגן, או שימוש  אחר בהתאם להסכמת בעל זכויות היוצרים בהם;

·         צילומים - זכויות היוצרים בצילומים באתר זה שייכות לצדדי ג'. מותר לעשות בצילומים אלה שימוש לפי המגבלות והחריגים הקבועים בדין, לרבות שימוש הוגן,  או שימוש  אחר בהתאם להסכמת בעל זכויות היוצרים בתצלום;

·         זכויות שאינן זכות יוצרים לרבות פטנטים, סימני מסחר ומדגמים;

·         קוד ויישומים שבאמצעותם פועל אתר המשרד.

זכויות יוצרים בלקטים

זכויות היוצרים בלקט נתונים (מאגר מידע וקובצי נתונים) חלות אך ורק על המקוריות בבחירת הנתונים שבו וסידורם, ולא על הנתונים עצמם.

זכויות יוצרים במוצרי ערך מוסף

זכויות יוצרים במוצרי ערך מוסף שיצרת יהיו שייכות לך או למי שאתה מייעד אותן. אולם זכויות היוצרים במידע שבו נעשה שימוש לפי רישיון זה, הכלול במוצר ערך מוסף, ככל שהן קיימות, יהיו שייכות למדינת ישראל, כאשר השימוש במידע יהיה כפוף לרישיון שימוש זה. 

היעדר גושפנקה או חסות

רישיון זה אינו מקנה לך זכות להשתמש במידע באופן הרומז על כל מעמד רשמי בשימוש זה או על כך שהמשרד מעניק חסות או גושפנקה לך, לשימוש שאתה עושה במידע, או בכל מוצר ערך מוסף.  


מצגים והיעדר אחריות

המידע מועמד לרשותך על פי רישיון זה "כמות שהוא" (as is), ללא כל מצג, ערבות או התחייבות על אודות המידע, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות ביחס להתאמתו של המידע לשימוש שאתה עושה בו, לרבות מוצרי ערך מוסף. 

המשרד איננו נושא באחריות לכל טעות או השמטה במידע ולא יהיה אחראי לכל אובדן, פציעה או נזק מכל סוג, בין ישיר ובין עקיף, שנגרם לך או לכל צד ג' על ידי השימוש בו.

המשרד איננו נושא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידך או על ידי כל צד ג'.

המשרד אינו מבטיח או מתחייב להבטיח את המשך אספקת המידע או המשך אספקתו בפורמט מסוים. 

המשרד שומר לעצמו את הזכות להסיר מידע מן האתר או לשנותו בכל עת.

הפרה

הפרת רישיון זה תביא לסיומו המידי. תנאים שלפי טבעם ממשיכים להתקיים גם לאחר ביטול הרישיון ימשיכו לחול, לרבות (אך לא מוגבל) תנאים על אודות ציון מקור המידע ותנאים על אודות מצגים והיעדר אחריות.  

החוק הקובע ומקום שיפוט

רישיון זה כפוף לחוקים ולדינים במדינת ישראל. בתי המשפט בירושלים הם בעלי הסמכות הבלעדית לדון בכל שאלה הנובעת מן השימוש ברישיון זה, לרבות בנוגע להפרתו.

ויתור

צד לרישיון זה לא ייחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי הרישיון, או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם כן הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך.

שלמות

רישיון זה מכסה את כלל הזכויות המוענקות לך בנוגע למידע באתר המשרד, למעט החריגים והמגבלות הקבועים בדין, לרבות שימוש הוגן.

שאלות

שאלות על אודות רישיון זה ניתן להפנות בדוא"ל לכתובת info@cbs.gov.il.

 

גרסה 2.1 (עברית)

​3 ינואר 2016