מהי מהות הנושא אנרגיה בלמ"ס?מהי מהות הנושא אנרגיה בלמ"ס?שאלות לפי נושא0<p>​​</p><p style="text-align:justify;">סטטיסטיקה המתארת את משק האנרגיה בישראל בתחומי הגז הטבעי, נפט גולמי ותוצריו, פחם, חשמל ואנרגיה מתחדשת. סטטיסטיקה זו מתארת עבור כל תחום את תנועות היבוא, היצוא, ההתמרה, השינויים במלאי והאיבודים (losses). </p><p style="text-align:justify;">נתוני האנרגיה הנאספים והמעובדים באים לידי ביטוי במאזן האנרגיה, המציג את סיכום המקורות (נתוני הפקה, תהליכי התמרה וזיקוק, יבוא) ואת השימושים (יצוא וצריכה סופית של מוצרי אנרגיה). המאזן כולל פירוט של האנרגיה המופקת בארץ לסוגיה (גז טבעי ומעט נפט גולמי) או של האנרגיה המיובאת (נפט גולמי, תזקיקי נפט/דלקים שונים). בארץ מתקיימים תהליכי התמרה של אנרגיה גולמית לחשמל ולתוצרי זיקוק נפט. פחם, גז טבעי ותזקיקים כסולר ומזוט מותמרים לחשמל. נפט גולמי מזוקק לתזקיקים שונים המהווים דלקים לתחבורה לענפי המשק השונים (כולל לייצור אנרגיה) ולמשקי בית. הנתונים המתפרסמים מספקים תמונה על משק האנרגיה בארץ ויכולים להוות כלי למקבלי ההחלטות.</p>
מה מקור הנתונים בנושא אנרגיה? מה מקור הנתונים בנושא אנרגיה? שאלות לפי נושא0<p></p><ul><li>מינהל הדלק<br></li><li>בתי זיקוק<br></li><li>חברת חשמל ויצרני חשמל פרטיים (כולל אנרגיה מתחדשת)<br></li><li>צרכנים גדולים של מוצרי הנפט<br></li><li>חברות הדלק<br></li><li>מפעלי תעשייה בעלי תחנות כוח​<br></li></ul>
מהי תדירות פרסום הנתונים בנושא אנרגיה? מהי תדירות פרסום הנתונים בנושא אנרגיה? שאלות לפי נושא0<p>​הנתונים מתפרסמים אחת לשנה.  </p>
מהם התוצרים בנושא אנרגיה? מהם התוצרים בנושא אנרגיה? שאלות לפי נושא0<p></p><ul><li>​השנתון הסטטיסטי לישראל <br></li><li>הודעות לתקשורת<br></li><li>מאגר נתונים​<br></li></ul>
לפי איזו חלוקה גאוגרפית מתפרסמים הנתונים בנושא אנרגיה?לפי איזו חלוקה גאוגרפית מתפרסמים הנתונים בנושא אנרגיה?שאלות לפי נושא0<p>​הנתונים  מתפרסמים ברמה ארצית בלבד.</p>
האם יש מקורות מידע נוספים בנושא אנרגיה מחוץ ללמ"ס?האם יש מקורות מידע נוספים בנושא אנרגיה מחוץ ללמ"ס?שאלות לפי נושא0<p></p><ul><li>​​<a href="http://energy.gov.il/Pages/Default.aspx" title="משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים">​משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים​</a>​​<br>(האתר כולל מידע אודות מנהל הדלק ורשות הגז הטבעי)​​<a href="http://pua.gov.il/Pages/default.aspx" title="רשות החשמל​">​​​</a><br></li><li><a href="http://pua.gov.il/Pages/default.aspx" title="רשות החשמל​">רשות החשמל​</a><br></li></ul><p></p><p></p>
מהו "מאזן האנרגיה"? מהו "מאזן האנרגיה"? שאלות לפי נושא0<p>​נתוני מאזן האנרגיה מספקים תמונה על מקורות האנרגיה, כגון יבוא או הפקה מקומית של דלקים, שימושים של האנרגיה במגזרי המשק השונים וכן את קשרי הגומלין ביניהם. </p>
בהתייחס לגילויים האחרונים של מאגרי גז טבעי, האם צפויות סדרות סטטיסטיות מפורטות בנושא?בהתייחס לגילויים האחרונים של מאגרי גז טבעי, האם צפויות סדרות סטטיסטיות מפורטות בנושא?שאלות לפי נושא0<p>​נתוני הגז הטבעי אינם ניתנים לפרסום בשלב זה עקב מגבלת סודיות סטטיסטיות.</p>
מדוע נתוני הנפט אינם מעודכנים? מדוע נתוני הנפט אינם מעודכנים? שאלות לפי נושא0<p>פעילות זיקוק נפט בישראל מבוצעת על ידי שתי חברות בלבד, והלמ"ס המחויבת לסודיות סטטיסטית מנועה מלפרסם עליהן. נוסף על כך, בהתאם להיתר לפרסום נתונים, הניתן בחוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התש"ע–2010, מותר ללמ"ס לפרסם נתונים המתייחסים לפעילות זיקוק נפק רק כעבור שנה מתום השנה האזרחית שבה התקיימה הפעילות. <br></p>
כיצד מוצגים בלמ"ס הנתונים על צריכת החשמל?כיצד מוצגים בלמ"ס הנתונים על צריכת החשמל?שאלות לפי נושא0<p>​נתוני צריכת החשמל מוצגים לפי צריכה ביתית, מסחר, תעשייה ואחר.  </p>
היקף זיהום האוויר בישראל הנגרם מהתעשייה?היקף זיהום האוויר בישראל הנגרם מהתעשייה?שאלות לפי נושא0<p>​מזיהום אוויר הוא אחת מהבעיות הסביבתיות המלוות פיתוח כלכלי. מזהמי אוויר הנפלטים ממקורות נייחים (תעשייה) וממקורות ניידים (תחבורה), גורמים נזקים לבריאות ולסביבה. היקף זיהום האוויר הנגרם מהתעשייה מושפע מאיכות הדלקים המשמשים בתהליכים תעשייתיים ומשיפורים טכנולוגיים במתקני הייצור.  נתונים על פליטות דו-תחמוצת גפרית(SO2)  ועל מזהמים אחרים מצויים כאן: <a href="/he/subjects/Pages/זיהום-אוויר-וגזי-חממה.aspx" title="דף זיהום אוויר מאנרגיה">דף זיהום אוויר מאנרגיה</a></p><p></p>
עד כמה תלויה ישראל במקורות אנרגיה זרים?עד כמה תלויה ישראל במקורות אנרגיה זרים?שאלות לפי נושא0<p>​תלותה של ישראל במקורות אנרגיה מיובאים מוצגת ב"מאזן האנרגיה". בשנים האחרונות קטנה תלותה של ישראל ביבוא עקב כניסתו של הגז הטבעי לתמהיל הדלקים.</p>
מה מהות הנושא סביבה בלמ"ס? מה מהות הנושא סביבה בלמ"ס? שאלות לפי נושא0<p>מצב הסביבה הוא אחד המדדים לאיכות החיים. נתוני סביבה מורכבים מנתונים פיזיים ומנתונים כלכליים. בנתונים הפיזיים ניתן למצוא כמויות פסולת מסוכנת, כמויות שפכים, מזהמי אוויר וכן צמחים ובע"ח בסכנת הכחדה. בנתונים הכלכליים ניתן למצוא נתונים על ההוצאה לשמירה על הסביבה.<br></p>
מה מקור הנתונים בנושא סביבה? מה מקור הנתונים בנושא סביבה? שאלות לפי נושא0<span dir="rtl" lang="HE"><span style="text-decoration:underline;">​מקורות מינהליים</span>: </span><br><br><ul><li>המשרד להגנת הסביבה</li><li>משרד הבריאות </li><li>רשות נחל הקישון </li><li>רשות נחל הירקון</li><li>רשות הטבע והגנים </li><li>מפעל השפד"ן </li><li>רשויות מקומיות </li><li>חברה לשירותי איכות הסביבה (רמת חובב) בע"מ<br><br> </li></ul><span dir="rtl" lang="HE"><span style="text-decoration:underline;">למ"ס</span>:</span><br><br><ul><li>סקר "הוצאות לשמירה על הסביבה"</li><li>סקר "פסולת ופליטות מזהמים" </li></ul>
מהי תדירות פרסום הנתונים בנושא סביבה?מהי תדירות פרסום הנתונים בנושא סביבה?שאלות לפי נושא0<p style="text-align:justify;">הנתונים מתפרסמים אחת לשנה.  </p>
מהם התוצרים בנושא סביבה?מהם התוצרים בנושא סביבה?שאלות לפי נושא0<p></p><ul style="list-style-type:disc;"><li>השנתון הסטטיסטי לישראל  </li><li>הודעות לתקשורת </li><li>פרסומים מיוחדים </li><li>מאגר נתונים </li></ul>
האם יש מקורות נוספים בנושא חשבונות לאומיים מחוץ ללמ"ס?האם יש מקורות נוספים בנושא חשבונות לאומיים מחוץ ללמ"ס?שאלות לפי נושא0<p>​לא קיימים מקורות מידע נוספים.   </p>
מהו השטח של מדינת ישראל שאליו מתייחסים הנתונים הסטטיסטיים?מהו השטח של מדינת ישראל שאליו מתייחסים הנתונים הסטטיסטיים?שאלות לפי נושא0הנתונים הסטטיסטיים מתייחסים לשטח הכלכלי של מדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת. שטח כלכלי של מדינה כולל את השטח הגאוגרפי שהממשלה מנהלת, ושבו אין מגבלות על מעבר של אנשים, סחורות והון. המחוזות והנפות מוגדרים לפי החלוקה המינהלית הרשמית של מדינת ישראל, שלפיה קיימים 6 מחוזות ו-15 נפות, כולל היישובים הישראליים באזור יהודה והשומרון.
אם התוצר מקומי גולמי מודד רווחה? אם התוצר מקומי גולמי מודד רווחה? שאלות לפי נושא0<p>​השינוי בתוצר מקומי גולמי מודד את הצמיחה במשק ואינו גורם בהכרח לשינוי מקביל במדדי הרווחה.</p>
מה ההבדל בין התוצר לנפש בדולרים לתוצר לנפש במונחי שווי כוח הקנייה (PPP)?מה ההבדל בין התוצר לנפש בדולרים לתוצר לנפש במונחי שווי כוח הקנייה (PPP)?שאלות לפי נושא0<p>​<strong>​התמ"ג לנפש בדולרים</strong> מחושב באמצעות שער חליפין רגיל. שערי חליפין בין המטבעות השונים נקבעים לעתים מנהלית או על-ידי התערבות הבנקים המרכזיים בשוק המט"ח ואינם משקפים את יחסי המחירים האמתיים בין המדינות השונות. גם אם שערי החליפין נקבעים בשוק ללא התערבות הם קשורים בעיקר בזרמי הסחר ובתנועות הון בין-לאומיות. כלומר, שערי החליפין אינם מבטאים יחסי מחירים של חלק מרכיבי התוצר שאינם סחירים או שסחירתם נמוכה, כמו שירותים ציבוריים, בניינים, כבישים ועבודות תשתית אחרות. הבדלי המחירים בין המדינות בדרך כלל גדולים, ובמיוחד לגבי מוצרים שאינם נסחרים. לכן, מחירי התוצר לנפש בדולרים במדינות שונות שחושב באמצעות שערי חליפין רגילים אינם ניתנים להשוואה. באמצעות שער חליפין מיוחד – <strong>שווי כוח הקנייה</strong> (PPP- Purchasing Power Parities ) ניתן לנכות את ההפרשים ברמת המחירים בין המדינות. פירושו של דבר שבסכום כסף שהוחלף באמצעות PPP ניתן לקנות סל סחורות ושירותים זהה בכל המדינות. התמ"ג במדינות השונות שמתקבל בעזרת PPP מחושב במחירים קבועים, כך שניתן להשוות את כמות הסחורות והשירותים בין המדינות השונות.​</p>
מהי מערכת החשבונות הלאומיים System of National Accounts-SNA ומהם השימושים העיקריים שלה?מהי מערכת החשבונות הלאומיים System of National Accounts-SNA ומהם השימושים העיקריים שלה?שאלות לפי נושא0<p>מערכת החשבונות הלאומיים הנה מכלול המלצות המוסכמות ברמה הבין-לאומית על יצירת הכלים למדידת הפעילות הכלכלית. ההמלצות מתבטאות בהגדרות, תפיסות, סיווגים וחוקי חשבונאות למדידת אומדנים כמו התוצר הלאומי הגולמי, שהוא האינדיקטור העיקרי בחשבונות הלאומיים. נתוני ה-SNA משמשים בעיקר לצורך מעקב אחר ההתפתחויות הכלכליות במשק, ניתוח מקרו-כלכלי, תכנון וחיזוי כלכלי והשוואות בין-לאומיות.</p><p>המהדורה הראשונה של ה-SNA פורסמה בשנת 1953. שלוש מהדורות נוספות, מורחבות ומעודכנות, פורסמו בשנים 1968, 1993 ו-2008.</p>
באיזו מהדורה של ה-SNA משתמשים כיום בלמ"ס?באיזו מהדורה של ה-SNA משתמשים כיום בלמ"ס?שאלות לפי נושא0<p>​SNA 2008.</p>
מי הם הגופים האחראיים על חיבור מדריך ה-SNA2008?מי הם הגופים האחראיים על חיבור מדריך ה-SNA2008?שאלות לפי נושא0<p>מדריך SNA2008, בהמשך למדריך הקודם – SNA1993 הוכן בחסותו וניהולו של הגוף הבין-לאומי על ידי צוות עבודה בין-משרדי לחשבונות לאומיים - <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="HE" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>(</span>ISWGNA<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="HE" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>) -</span><br>Inter-Secretariat Working Group on National Accounts.</p><p>צוות זה כולל נציגים של חמשת המוסדות העולמיים: המחלקה הסטטיסטית של האיחוד האירופי (Eurostat) , קרן המטבע הבין-לאומית (IMF), הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  (OECD), המחלקה הסטטיסטית של האו"ם (UNSD)  והבנק העולמי (The World Bank).</p>
מה הם ההבדלים בין SNA 2008 לבין ?SNA 1993 מה הם ההבדלים בין SNA 2008 לבין ?SNA 1993 שאלות לפי נושא0<p style="text-align:justify;">​​מבנה מערכת החשבונות SNA2008  אינו שונה ממבנה SNA1993 וסוגי החשבונות לא השתנו באופן מהותי. המדריך הורחב מכרך אחד לשניים, תוך הוספת הסברים רבים והפרדת הגדרות באופן ברור. 44 נושאים עודכנו, אך רוב העדכונים היו קטנים בחשיבותם.<br><br></p><p style="text-align:justify;">מתוך 17 הנושאים שנעשו בהם עדכונים מהותיים, להלן תשעת הנושאים הרלוונטיים לישראל:<br><br></p><p>א. ​​רישום תכניות פנסיה לשכירים – Employer retirement pension schemes</p><p>ב. כיסוי שירותים פיננסיים ומדידת הכנסות מתוך שירותים פיננסיים FISIM – Financial services</p><p>ג. תפוקת הבנקים המרכזיים  - Allocation of the output of central banks</p><p>ד. פירוט עלות שירותי הון – Cost of capital services</p><p>ה. רישום השקעות מערכת הביטחון – Military expenditures</p><p>ו. רישום מוצרים לעיבוד נוסף – Goods sent abroad for processing</p><p>ז. רישום מחקר ופיתוח לנכס – Research and development</p><p dir="rtl" style="text-align:right;">ח. רישום מסים –  Taxes revenue, uncollectible taxes and tax credits <br>(recording of taxes) <br></p><p><br></p><p>להרחבה:  <span lang="HE" dir="RTL"></span><a href="/he/publications/Pages/tec/מערכת-החשבונות-הלאומיים-SNA-2008-והשלכותיה-על-מדידת-התוצר-בישראל.aspx" title="סולי פלג, מערכת החשבונות הלאומיים SNA 2008 והשלכותיה על מדידת התוצר בישראל."><span lang="HE" dir="RTL">סולי פלג, מערכת החשבונות הלאומיים </span>SNA 2008 <span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="HE" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> והשלכותיה על מדידת התוצר בישראל.</span></a></p><p></p>
מהי הכלכלה הלא מדווחת? האם היא נכללת בתוצר המקומי הגולמי?מהי הכלכלה הלא מדווחת? האם היא נכללת בתוצר המקומי הגולמי?שאלות לפי נושא1<p>​הכלכלה הלא מדווחת משקפת מכלול פעילויות, שהן במסגרת גבולות הייצור המוגדרים בSNA-, אך מסיבות שונות אינן מדווחת ללשכות לסטטיסטיקה.</p><p>באופן כללי, נעשות התאמות, אך הן אינן מכסות את כל הפעילות הכלכלית הלא מדווחת.</p><p>ההתאמות שנעשות הן בשלוש קבוצות עיקריות:</p><ol><li><p>ענפי הייצור שהלמ"ס לא סוקרת או סוקרת חלקית: חברות הזנק, ענף היהלומים, בנייה בלתי-חוקית, תשר בענפי השירותים השונים וגינון.</p></li><li><p>ענפי שירותים עם דיווח חסר: שירותי מוניות, שירותי מוסכים, שיעורים פרטיים, עוזרות בית, שירותי אירוח ואוכל, שירותי דיור ממשלתיים, תשלום הוצאות רכב לעובדים כשכר בעין, מכירות פירות וירקות בשווקים הפתוחים ועוד.</p></li><li><p>ייצור לצריכה עצמית, לדוגמה ייצור תכנה לשימוש עצמי, ייצור לצריכה עצמית של קיבוצים ומושבים, בנייה עצמית ושיפוצים.</p></li></ol><p>הכלכלה הלא-מדווחת שאינה נמדדת כלל במשק הישראלי מתרכזת בעיקר בפעילות הלא-חוקית  (סחר בסמים, הימורים, שירותי ליווי ובנייה בלתי-חוקית) ובשירותים למשקי בית (שיפוצים, תיקוני רכב, שירותי סיעוד וריפוי).</p>
אילו עדכונים נעשים על אומדני החשבונות הלאומיים? אילו עדכונים נעשים על אומדני החשבונות הלאומיים? שאלות לפי נושא1<p>​אומדני החשבונות הלאומיים מבוססים על מספר רב של מקורות ועוברים תהליכים של בדיקה ועדכון באופן שוטף למטרה לשפר  את איכות האומדנים של החשבונות הלאומיים. סוגי העדכונים הנפוצים הם: שילוב ושימוש בנתונים חדשים, שינויים מתודולוגיים, שינויים בהגדרות וסיווגים, תיקוני טעויות ושינויים הנובעים משיטת ניכוי העונתיות. הוספת נתון או תיקון נתון קיים גורמים לשינויים בכל הסדרה ולכן יש צורך בעדכון שוטף של האומדנים. </p>
מה ההבדלים בין יצוא ויבוא של סחורות ושירותים בחשבונות הלאומיים לבין יצוא ויבוא במאזן התשלומים?מה ההבדלים בין יצוא ויבוא של סחורות ושירותים בחשבונות הלאומיים לבין יצוא ויבוא במאזן התשלומים?שאלות לפי נושא1<p>​יבוא ויצוא סחורות ושירותים בחשבונות לאומיים נאמדים על בסיס הנתונים ממאזן תשלומים בתוספת<strong> מסים ותמיכות</strong> המתקבלים מנתוני הממשלה על בסיס דוח תקציב המדינה. האומדנים מפורסמים בש"ח ומפורטים לפי סדרות המתאימות לחשבונות הלאומיים.​</p>
מה הם מרכיבי יצוא הסחורות והשירותים בחשבונות הלאומיים?מה הם מרכיבי יצוא הסחורות והשירותים בחשבונות הלאומיים?שאלות לפי נושא1<p>​יצוא הסחורות כולל: תעשייה, יהלומים וחקלאות, ויצוא השירותים כולל: הובלה, נסיעות, תקשורת, בנייה, ביטוח, שירותים פיננסיים, מחשוב ומידע, דמי רישוי וזיכיונות, שירותים עסקיים אחרים, שירותים אישיים, שירותי תרבות ובידור ושירותים ממשלתיים שלא נכללו בסעיפים הנ"ל. </p>
מה הם מרכיבי יבוא הסחורות והשירותים בחשבונות הלאומיים?מה הם מרכיבי יבוא הסחורות והשירותים בחשבונות הלאומיים?שאלות לפי נושא1<p>​בוא הסחורות כולל: סחורות אזרחיות, יהלומים, דלק אניות ומטוסים, ויבוא השירותים כולל: הובלה, נסיעות, תקשורת, בנייה, ביטוח, שירותים פיננסיים, מחשוב ומידע, דמי רישוי וזיכיונות, שירותים עסקיים אחרים, שירותים אישיים, שירותי תרבות ובידור ושירותים ממשלתיים שלא נכללו בסעיפים הנ"ל. </p>
מה ההבדל בין ההוצאה לצריכה פרטית, המחושבת בחשבונות הלאומיים לבין ממצאי סקר הוצאות משקי בית?מה ההבדל בין ההוצאה לצריכה פרטית, המחושבת בחשבונות הלאומיים לבין ממצאי סקר הוצאות משקי בית?שאלות לפי נושא1<p>​ההוצאה לצריכה פרטית בחשבונות הלאומיים היא נתון מקרו המבוסס על כמה מקורות נתונים,  בין היתר סקר הוצאות משק הבית. ההוצאה לצריכה פרטית כוללת את האומדן לכל משקי הבית בישראל, כולל דיירי מוסדות ומשרתים בצבא, קיבוצים, יישובי הפזורה הבדואית ומזרח ירושלים. כמו כן, ההוצאה לצריכה הפרטית בחשבונות הלאומיים כוללת צריכת עובדים זרים והוצאות תיירים.</p>
איזה מידע נאסף בסקר מגמות בעסקים? איזה מידע נאסף בסקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<p>​הסקר פונה למנהלי חברות במגזר העסקי בענפי כלכלה נבחרים. שאלון הסקר הוא איכותני (כלומר, כולל שאלות על עמדה וציפיות אישיות ולא איסוף נתונים כספיים וכמותיים). מנהלי החברות מתבקשים להביע הערכה אישית לגבי הביצועים העסקיים של החברה בחודש האחרון ולהביע ציפיות לגבי הביצועים העסקיים של החברה בטווח הקרוב (בחודש הבא). <br></p>
באיזו תדירות מתבצע סקר מגמות בעסקים? באיזו תדירות מתבצע סקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<p>​זהו סקר שוטף הנערך מדי חודש. </p>
ממתי נערך סקר מגמות בעסקים? ממתי נערך סקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<p>​הסקר מבוצע על ידי הלמ"ס מאז דצמבר 2010 במסגרת הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה-OECD (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי).<br></p>
כיצד נאספים הנתונים בסקר מגמות בעסקים? כיצד נאספים הנתונים בסקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<p>​הנתונים נאספים מדי חודש ע"י סוקרי הלמ"ס באמצעות ראיון טלפוני. </p>
מי נכלל באוכלוסיית הסקר מגמות בעסקים? מי נכלל באוכלוסיית הסקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1​באוכלוסיית הסקר נכללים כל העסקים, <span dir="rtl" lang="HE" style="text-decoration:underline;">למעט</span>: <br><br><p>א. עסקים קטנים,  שבהם באופן קבוע יש פחות מחמש משרות שכיר. ב. ענף החקלאות (ענף סדר A).<br>ג. מינהל מקומי, מינהל ציבורי וביטחון וביטוח לאומי חובה (ענף סדר O)​​ </p><p></p><ul><li>גופים ממשלתיים שאינם שייכים לענף O.<br></li><li>הגזר הממשלתי (חברות כלכליות לפיתוח של רשויות מקומיות וכדומה).<br></li></ul><p></p><p>ד. תעשיית עיבוד יהלומים וארגונים וגופים חוץ-מדינתיים ( ענפים ראשיים ​34 ו-99)<br>ה. חינוך (ענף סדר P)</p><ul><li>חינוך קדם-יסודי (גני ילדים, ענף משנה 850), מוסדות חינוך יסודי ועל-יסודי (ענפי משנה 851 ו-852). הסקר כולל מוסדות חינוך על-תיכוני וגבוה (מוסדות אקדמיים).<br></li><li>נכללים: בתי חולים ממשלתיים על אף שעובדיהם הם עובדי משרד הבריאות (ענף סדר (O<br></li></ul><p>ו. עובדי חברת כוח אדם נכללים בסקר במקומות בהם הם מועסקים, ולא בחברות כוח אדם. ​</p>
מתי מתפרסמים נתוני הסקר מגמות בעסקים? מתי מתפרסמים נתוני הסקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<p>​הממצאים מפורסמים מדי חודש בהודעה לתקשורת.   </p>
מהם התוצרים של סקר מגמות בעסקים? מהם התוצרים של סקר מגמות בעסקים? שאלות לפי נושא1<ul><li>הודעה לתקשורת<br></li><li>מאגר נתונים – ברמה של משלח יד וענף כלכלי<br></li></ul>
לפי איזו חלוקה גאוגרפית מתפרסמים נתוני הסקר מגמות בעסקים?לפי איזו חלוקה גאוגרפית מתפרסמים נתוני הסקר מגמות בעסקים?שאלות לפי נושא1<p>​הנתונים מתפרסמים ברמה הכלל-ארצית בלבד.</p>
מהו סקר אמון צרכנים?מהו סקר אמון צרכנים?שאלות לפי נושא1<p>​"סקר אמון צרכנים" הוא סקר חובה במדינות החברות בארגון ה-OECD אותו החלה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבצע באופן חודשי שוטף, החל ממרץ 2011, עם הצטרפות מדינת ישראל כחברה בארגון זה. הסקר נועד לספק מידע חודשי עבור מערכת אינדיקטורים לצורך אבחון מצב המשק. אוכלוסיית "סקר אמון צרכנים" מורכבת מבני 21 ומעלה, אשר נכללים באוכלוסייה הקבועה במדינת ישראל. מדגם הסקר מתבסס על מדגם הסקר החברתי בשנה הקודמת וכולל כ-9,000 נפשות. שיטת האיסוף בסקר היא באמצעות ריאיון טלפוני. איסוף הנתונים מתבצע מדי חודש מהאחד בכל חודש ועד לסוף החודש, כאשר שנת סקר מתחילה בחודש מרץ ומסתיימת בחודש פברואר בשנה העוקבת. <br><br>ממצאי הסקר מיועדים לשמש את מקבלי ההחלטות במגזר העסקי ובמגזר הציבורי בבואם לבחון ולתכנן מדיניות עסקית וכלכלית. <br></p>
במה עוסקות שאלות הסקר אמון צרכנים?במה עוסקות שאלות הסקר אמון צרכנים?שאלות לפי נושא1<p>​שאלון הסקר קצר וכולל 14 שאלות המופנות לכלל הנדגמים ועוסקות בהערכות הפרטים לגבי המצב הכלכלי של משק הבית, המצב הכלכלי במדינה, בכוונות לחסוך ובכוונות לבצע רכישות גדולות. השאלות מתייחסות לשלושה מדדי זמן: הערכות לגבי השינויים שחלו ב-12 החודשים שקדמו לסקר, הערכות לגבי המצב בהווה והערכות לגבי המצב ב-12 החודשים הקרובים. המשיבים לשאלות אינם נדרשים לנתונים כמותיים, אלא להערכות כלליות לגבי שינויים (עלייה, יציבות, ירידה). <br></p>
האם ניתן להשוות את אומדני הסקר אמון צרכנים לאומדנים המתקבלים ממקורות אחרים? האם ניתן להשוות את אומדני הסקר אמון צרכנים לאומדנים המתקבלים ממקורות אחרים? שאלות לפי נושא1<p>​אין לצפות שתוצאות הסקר יהיו זהות לתוצאות מסקרים אחרים. הסקר מבוסס על מדגם נפשות בגיל 21 ומעלה ואילו סקרים אחרים מבוססים על מדגם דירות או מדגם משקי בית, ועל כן נצפה להבדלים בממצאים. כמו כן לא ניתן לצפות לזהות בין האומדנים המתקבלים מהסקר לבין הנתונים המתקבלים ממקורות מנהליים. גם שיטות הסקר ומגבלות המדגם עלולות לגרום להבדלים.<br></p>
מהם התוצרים של סקר אמון צרכנים? מהם התוצרים של סקר אמון צרכנים? שאלות לפי נושא1<ul style="list-style-type:disc;"><li>הודעה לעיתונות חודשית ורבעונית</li><li>מאגר נתונים </li></ul>
כיצד מוגדר כרטיס אשראי?כיצד מוגדר כרטיס אשראי?שאלות לפי נושא1<p>​כרטיס אשראי הוא סוג של כרטיס חיוב, המשמש כאמצעי תשלום חלופי למזומנים. ברוב המקרים הלקוח מחויב עבור העסקה במועד מאוחר ממועד ביצוע העסקה.<br></p>
מהו מקור הנתונים? מהו מקור הנתונים? שאלות לפי נושא1<p>​הנתונים על רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי מתקבלים מדי חודש מכל חברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל. רכישות בכרטיסי אשראי מדווחות לפי סכום הרכישה הכולל של הצרכנים בבתי העסק, ומתייחסות לרכישות של ישראלים בארץ בלבד.<br></p>
מהן קבוצות רכישה?מהן קבוצות רכישה?שאלות לפי נושא1<p>​הנתונים של הרכישות מחולקים לפי ארבע קבוצות רכישה ראשיות: מוצרים ושירותים אחרים (כולל דלק חשמל וגז, מחשבים ותכנה, ציוד ושירותי תחבורה ותקשורת, ספרים, שירותי רפואה ותרופות ושונות), מזון ומשקאות (כולל שירותי אוכל), מוצרי תעשייה (כולל הלבשה והנעלה, מוצרי חשמל אלקטרוניקה ורהיטים), שירותים (כולל שירותי ביטוח, טיסות ותיירות, פנאי ובילוי ושירותי עירייה וממשלה).<br></p>
האם ניתן לקבל גודל שוק בערכים שקליים?האם ניתן לקבל גודל שוק בערכים שקליים?שאלות לפי נושא1<p>​<span lang="HE" dir="RTL">עקב חיסיון הנתונים מדד רכישות בכרטיסי אשראי מתפרסם רק במדדים ראלים (מנוכה במדדי מחירים).</span><br></p>
מהם מקורות נתונים מהם מחשבים אומדן למספר עובדים זרים בישראל? מהם מקורות נתונים מהם מחשבים אומדן למספר עובדים זרים בישראל? שאלות לפי נושא1​​​הנתונים לגבי עובדים מחו"ל מתקבלים ממספר מקורות: היוצאים והנכנסים מתקבלים על בסיס יומי מתוך מערכת ביקורת מעברי הגבול. בנוסף, אומדן העובדים מחו"ל השוהים בישראל בסוף כל שנה מחושב מתוך מאגר תנועות מצטברות של הזרים שנכנסו לישראל החל משנת 1990 המתקבל מרשות האוכלוסין וההגירה.<br>
מה ההבדל בין תנועות עולים לאוכלוסיית עולים בנתוני הלמ"ס?מה ההבדל בין תנועות עולים לאוכלוסיית עולים בנתוני הלמ"ס?שאלות לפי נושא1​סטטיסטיקה של תנועת העולים מציגה נתונים לגבי האוכלוסייה הנכנסת לישראל על פי מאפייניה לפני או בעת חציית הגבול לישראל. סטטיסטיקה זו מתעדת את היקף התנועות והמאפיינים של העולים בנקודת זמן אחת טרם הפיכתם לחלק מהאוכלוסייה הישראלית. סטטיסטיקה של אוכלוסיית עולים מציגה את מספרם ומאפייניהם של העולים המתגוררים כעת בישראל, תוך ניכוי של העולים שעזבו או שנפטרו במשך השנים. נתונים אלה מציגים תמונת מצב של המאפיינים הדמוגרפיים והגאוגרפיים של העולים. נתונים אלה מעודכנים בשינויים שחלו לאורך התקופה (כמו שינויי מצב אישי, כתובת ודת). לדוגמה, סטטיסטיקה של תנועות יכולה להציג את מספר העולים ילידי צרפת שהגיעו לישראל בשנת 2013  (כ-2,100 נפש), ואילו סטטיסטיקה של אוכלוסיית עולים יכולה להציג את מספר העולים ילידי צרפת אשר התגוררו בשנת 2013 בישראל (כ-75,500 נפש).<br>
מהו מקור הנתונים לסטטיסטיקה של תנועת עולים בלמ"ס?מהו מקור הנתונים לסטטיסטיקה של תנועת עולים בלמ"ס?שאלות לפי נושא1<p>​הנתונים על מספרם ותכונותיהם העולים והעולים בכוח לקוחים מתוך קובץ של רשות האוכלוסין וההגירה, המבוסס על הנתונים המתקבלים משאלון רישום עולה. משנת 1988, משרד הקליטה (כמיופה כוח של רשות האוכלוסין וההגירה, בתהליך ההתאזרחות בהגעה הראשונית לישראל, בעיקר בנמל תעופה בן-גוריון) וברשות האוכלוסין וההגירה (בלשכות מרשם התושבים, שבהן ניתן לשנות את המעמד הראשוני עימו נכנסים לישראל, למעמד של עולה) ממלאים עבור העולה או העולה בכוח שאלון רישום עולה. השאלון כולל את הפרטים הבאים: ארץ לידה, ארץ מגורים אחרונה, אזרחות, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי, משלח יד בחו"ל, מספר הנלווים לראש המשפחה, שנות לימוד וכתובת ראשונה בישראל. בנוסף, במידת הצורך עוברים הנתונים טיוב והשלמה של נתונים חסרים או שגויים ממרשם התושבים ונתוני משרד הקליטה.<br></p>
מה ההבדל בין "עולה" ו"עולה בכוח"?מה ההבדל בין "עולה" ו"עולה בכוח"?שאלות לפי נושא1<p>עולה: אדם הנכנס לישראל לישיבת קבע, לפי חוק השבות או לפי חוק הכניסה. <br><br>עולה בכוח: אדם הנכנס לישראל באשרת עולה בכוח. מעמדו של בעל אשרה זו נגזר מזכאות לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950, ורצון לשהות עד 3 שנים בישראל, כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולה. <br><br>תייר ששינה את מעמדו לעולה (או לעולה בכוח) - אדם שנכנס לארץ כתייר או במעמד ארעי אחר מלבד "עולה בכוח", ובהיותו בארץ הגיש בקשה וקיבל מעמד של עולה (או של עולה בכוח).</p>